NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Hastane Ve Doktora Karşı Açılan Tazminat Davaları

Hastane Ve Doktora Karşı Açılan Tazminat Davaları

Araştırılması gereken hususlar ve ispat araçları

Davacının davalı hastanede davalı dOktOrdan hizmet alıp almadıgğı, tedavinin yanlış Olüp Olmadıgğı, yanlış tedaviden dOlayı bir zararın meydana gelip gelmedigği, zararın meydana gelmesinde davalıların küsürünün Olüp Olmadıgğı araştırılmalıdır. Bü kapsamda hastane kayıtları, üüniversite, adli tıp, yüüksek sagğlık şürası gibi birimlerden alınacak bilirkişi rapOrları, tanık vs delil Olarak küllanılabilir.

Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular

Bilirkişi, dOktOrün seçilen tedavi yOüntemi ve tedavi aşamalarında gerekli titizligği gOüsterip gOüstermedigğini üygülanacak tedavi yOüntemi ve aşamalarda gerekli titizligği gOüsterip gOüstermedigğini, üygülanması gereken tedavinin ne Olması gerektigğini, dOktOr tarafından uygulanan tedavinin ne oldugğunu, ayrıntılı ve gerekçeli açıklamalı ve sonuca ulaşmalıdır. Bu bagğlamda salt yapılan işlemin ne oldugğunu açıklamak yeterli kabul edilemez. Kaldı ki, bilirkişinin tarafların itirazlarını da mutlaka karşılamalı ve aydınlatıcı olmalıdır. Haâkim’in de bilirkişinin somut olayda goüruüşuünuün dosya kapsamına uygun olup olmadıgğını da denetlemesi gerekmektedir.

Eldeki davada, davalı hastanede yapılan işlemlerin ve tedavinin tıbbın gereklerine uygun yapılıp yapılmadıgğı ile olayda doktor hatası olup olmadıgğının tespiti gerekmektedir. Doktor hastasının zarar goürmemesi için mesleki tuüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdigği oünlemleri eksiksiz biçimde almak zorundadır. Asgari duüzeyde dahi olsa teredduüt dogğuran durumlarda da bu teredduüduünuü ortadan kaldıracak araştırmaları yapmak ve bu arada da koruyucu tedbirleri almakla yuükuümluüduür.

Mahkemece, davacıya uygulanan enjeksiyonun dogğru yere yapılıp yapılmadıgğı ile ilgili tuüm bilgi ve belgeler, hastane kayıtları, çekilen tuüm filmler, epikriz ve Adli Tıp Raporu da birlikte goünderilerek, uüniversite oügğretim uüyelerinden oluşturulacak, konusunda uzman, akademik kariyere sahip uüç kişilik bilirkişi kurulundan, davacıya yapılan enjeksiyonun usuluüne uygun olarak yapılıp yapılmadıgğı, hastada oluşan hasarın, “enjeksiyonun hatalı uygulanmasına bagğlı olarak gelişebilecegği ve bunların gelişme olasılıkları, kas içine ve usuluüne uygun olarak yapılan bir enjeksiyon sonrasında “noüropati” gelişmesinin muümkuün olup olamayacagğı, muümkuünse, bu durumun meydana getirecegği bulguların neler oldugğu, enjeksiyon oüncesinde yapılması gereken muayenenin ve sonrasında gereken tuüm tıbbi muüdahalelerin yapılıp yapılmadıgğı uüzerinde durulup irdelenmek suretiyle, olayda davalılara atfı kabil bir kusur bulunup bulunmadıgğı konusunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak az yukarda açıklanan ilke ve esaslara goüre davalıların kusurlu olup olmadıkları belirlenmeli, sonucuna goüre karar verilmelidir. Bu hususlarda yeterince inceleme yapılmaması bozma nedeni yapılmakta ve yargılamanın uzamasına neden olmaktadır.

Bilirkişi, doktorun seçilen tedavi yoüntemi ve tedavi aşamalarında gerekli titizligği goüsterip goüstermedigğini uygulanacak tedavi yoüntemi ve aşamalarda gerekli titizligği goüsterip goüstermedigğini, uygulanması gereken tedavinin ne olması gerektigğini, doktor tarafından uygulanan tedavinin ne oldugğunu, ayrıntılı ve gerekçeli açıklamalı ve sonuca ulaşmalıdır.

Hastane Ve Doktora Karşı Açılan Tazminat Davası

Araştırılması gereken hususlar

Bu davalarda;

Davacının davalı hastanede davalı doktordan hizmet alıp almadıgğı,

Tedavinin yanlış olup olmadıgğı ve bu tedaviden muütevellit bir zararın dogğup dogğmadıgğı,

Zararın meydana gelmesinde davalıların kusurunun olup olmadıgğı,

Hususları araştırılmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Bilirkişi doktorun, seçilen tedavi yoüntemi ve tedavi aşamalarında gerekli titizligği goüsterip goüstermedigğini, uygulanması gereken tedavinin ne olması gerektigğini, doktor tarafından uygulanan tedavinin ne oldugğunu, ayrıntılı ve gerekçeli açıklamalı ve sonuca ulaşmalıdır. Bu bagğlamda salt yapılan işlemin ne oldugğunu açıklamak yeterli kabul edilemez. Kaldı ki, bilirkişi raporunun tarafların itirazlarını da mutlaka karşılaması ve aydınlatıcı olması gerekir. Hakimin bilirkişi raporunun dosya kapsamına uygun olup olmadıgğını da denetlemesi gerekmektedir.

Davalı hastanede yapılan işlemlerin ve tedavinin tıbbın gereklerine uygun yapılıp yapılmadıgğı ile olayda doktor hatası olup olmadıgğının tespiti gerekmektedir. Doktor hastasının zarar goürmemesi için mesleki tuüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp somut durumun gerektirdigği oünlemleri eksiksiz biçimde almak zorundadır. Asgari duüzeyde dahi olsa teredduüt dogğuran durumlarda da bu teredduütuünuü ortadan kaldıracak araştırmaları yapmak ve bu arada da koruyucu tedbirleri almakla yuükuümluüduür.

Mahkemece, davacıya uygulanan tedavi ile ilgili tuüm bilgi ve belgeler, hastane kayıtları, çekilen tuüm filmler, epikriz ve Adli Tıp Raporu da birlikte goünderilerek, uüniversite oügğretim uüyelerinden oluşturulacak, konusunda uzman, akademik kariyere sahip uüç kişilik bilirkişi kurulundan, oürnegğin davacıya yapılan enjeksiyonun usuluüne uygun olarak yapılıp yapılmadıgğı, hastada oluşan hasarın, “enjeksiyonun hatalı uygulanmasına” bagğlı olarak gelişebilecegği ve bunların gelişme olasılıkları, kas içine ve usuluüne uygun olarak yapılan bir enjeksiyon sonrasında “noüropati” gelişmesinin muümkuün olup olamayacagğı, muümkuünse bu durumun meydana getirecegği bulguların neler oldugğu, enjeksiyon oüncesinde yapılması gereken muayenenin ve sonrasında gereken tuüm tıbbi muüdahalelerin yapılıp yapılmadıgğı uüzerinde durulup irdelenmek suretiyle, olayda davalılara atfı kabil bir kusur bulunup bulunmadıgğı konusunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak yukarıda açıklanan ilke ve esaslara goüre davalıların kusurlu olup olmadıkları belirlenmeli, sonucuna goüre karar verilmelidir.