NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Manevi Zararlar

Manevi Zararlar

Araştırılması gereken hususlar ve ispat araçları

Manevi zararın talep edildigği davalarda oüncelikle manevi zararın oluşup oluşmadıgğı belirlenmeli ayrıca bu sebeple manevi tazminat istenilip istenilemeyecegğinin araştırılması gerekmektedir.

Manevi tazminatın miktarının belirlenmesi zorluk arz eden hususlardandır. Haâkimin takdir hakkının soüz konusu oldugğu bu durumda haâkimlerin bu haklarını usuluünce kullanması gerekir. Manevi tazminat miktarını belirlerken yararlanılacak hususlar BK. 43­44-49’ a ve TMK 4. maddesine goüre belirlenir. Manevi tazminata huükmetmeden oünce bu maddelerdeki kriterlere bakılmalı ve sonucuna goüre karar verilmelidir.

Burada; tarafların kusur durumu, davalının sosyal ve ekonomik durumu, somut olayın gelişim biçimi, yaralanmaya dayalı manevi tazminatlarda yaralanma biçimi, oüluüme dayalı manevi tazminatlarda oülenin davacılara yakınlıgğı, paranın alım guücuü, olay tarihi (olayın eski tarihli olması ve olay tarihinden faiz istenilmişse bu tarihten faiz yuüruütuülecegğinden miktar fazla tutulmamalıdır) gibi hususlar goüz oünuünde bulundurulmalıdır.

Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular

Bu davalarda sıkça yapılan hatalar,

Hakaret ve benzeri eylemlerden kaynaklanan davalarda, oüzellikle davalı hakaret ettigğini kabul ediyorsa hakaret içeren soüzler sabit olmasına ragğmen ceza davasının kesinleşmesinin beklenerek yargılamanın uzatılması,

Davacının tam kusura dayanarak ( trafik kazası vb. ) dava dilekçesinde hiç kusuru olmadıgğını iddia ettigği ve yargılama sonunda kusurlu oldugğu tespit edilen hallerde manevi tazminattan mutlaka indirim yapılması gerekirken talep edilen miktarın aynen huükuüm altına alınması,

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının yeterince araştırılmaması,

Olarak sıralanabilir.