Hapis Hakkı Dilekçesi  


  … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
DAVACI                                          :
TC KİMLİK NUMARASI             :
ADRES                                             :
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
DAVALI                                           :
ADRES                                             :
KONU                                               : Hapis Hakkı İstemimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                           :
1-) Davalı, …/ …/ … başlangıç tarihli ve … yıl süreli kira sözleşmesi (EK-1) ile … … adresinde bulunan ve müvekkilimize ait olan evi aylık … TL kira karşılığında kiralamıştır. Davalı, … yılının sonunda müvekkilimizin muvafakatini alarak evi tahliye etmiştir.
2-) Davalının evi tahliye ettiği sırada, müvekkilimize … aylık kira borcu bulunmaktadır. Bu durum, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı kararı (EK-2) ile sabittir.
3-) Davalı, evi tahliye ederken kullanmakta olduğu ve davalının kendisine ait olan … TL değerindeki buzdolabı ile … TL değerindeki çamaşır makinesini, eşyaların taşımak için kullandığı kamyonette yer kalmaması nedeni ile evde bırakmış ve …/ …/ …/ tarihine kadar kira borcunu ödeyeceğini ve bıraktığı buzdolabı ile çamaşır makinesini alacağını beyan etmiştir. Ancak, söylediği tarihte kirayı ödemek ve eşyalarını almak için her hangi bir girişimde bulunmamıştır.
4-) 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 336. maddesinde;
“Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir.
 
Kiraya verenin hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt kiracının kiralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar.
 
Hapis hakkı, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanılamaz.”
Aynı Kanunun 338. maddesinde;
Kiracı, taşınmak veya kiralananda bulunan taşınırları başka bir yere taşımak istediği takdirde, kiraya veren, alacağını güvence altına almasını sağlayacak miktardaki taşınırı, sulh hakiminin veya icra müdürünün kararıyla alıkoyabilir.
Alıkoyma kararının konusu olan eşya, gizlice veya zorla götürülürse, götürülmelerinden başlayarak on gün içinde kolluk gücünün yardımıyla kiralanana geri getirilir.”düzenlemesi yer almaktadır.
5-) Açıklanan sebeplerden dolayı, müvekkilimizin, davalıya ait buzdolabı ve çamaşır makinesi üzerinde yasadan doğan hapis hakkının kullanılması için, mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER      : 6100 S. K. m. 1, 119; 6098 S. K. m. 335, 336, 337, 338, 458, 509, 541, 580; 2004 S. K. m. 97, 153/A, 270, 950, 951, 952
HUKUKİ DELİLLER        :
1-)…/ …/ … başlangıç tarihli ve … yıl süreli kira sözleşmesi,
2-)… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı kararı.
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, müvekkilimizin davalıya ait buzdolabı ve çamaşır makinesi üzerinde hapis hakkının bulunduğuna, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
EKLER                                  :
1-)…/ …/ … başlangıç tarihli ve … yıl süreli kira sözleşmesi,
2-)… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı kararı,
3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
Davacı Vekili
            Av.
 
 
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat