haksız rekabetin önlenmesi dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

haksız rekabetin önlenmesi dilekçesi


… … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE
 
DAVACI                                          :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                           :
 
ADRESİ                                           :
 
KONU                                               : …-TL. maddi, …-TL manevi tazminat ile haksız rekabetin önlenmesi ve mülkiyet hakkına sahip olduğumuz demirbaş eşyanın tarafımıza iadesine karar verilmesi istemimizi içerir.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkilimiz tarafından yıllardır üretilen ve tüm dünyada beğeni ile tüketilen … marka … Türkiye genelinde pazarlanmasını teminen, davalı tarafın da dahil olduğu, ülke genelinde istekli birtakım özel ve/veya tüzel kişi ile uygulamada “franchising sözleşmesi” (EK 1) olarak bilinen türden sözleşmeler yapılmıştır. Anılan markanın mülkiyet hakkının müvekkilimize ait olduğunu belirtir …/…/… tarihli ve … sayılı tescil belgesi (EK 2), dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
 
2-) Davalı taraf ile bağıtlamış ve dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz sözleşme metninin incelenmesinden de görüleceği üzere, franchising kurumunun bir özelliği olarak, sistemin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusu konumunda bulunan ve uygulamada “franchisor” olarak adlandırılan müvekkilimiz, “franchisore ait yükümlülükler” adı altında düzenlenmiş bulunan bölümde öngörülen esaslar dahilinde, sözleşmenin ekinde tek tek belirtilmiş olan demirbaş eşyayı, davalının işyeri olarak bildirdiği ve … yıl boyunca aralıksız olarak faaliyet gösterdiği … adresinde kurmuş ve işler durumda davalıya teslim etmiştir. Teslimatın tam ve eksiksiz olarak yapıldığı, …/…/… tarihli ve davalı tarafın da imzasını içeren tutanak (EK 3) ile kayıt altına alınmıştır.
 
3-) Anılan sözleşmenin süresi, … yıl olarak öngörülmüştür. Bu sürenin …/…/… tarihinde dolması üzerine, sözleşmenin … inci maddesi ile müvekkilimize tanınan hakka dayanılarak, süre uzatımına gidilmemiştir. Böylece, aynı sözleşmenin “Genel Şartlar” adı altında düzenlenmiş bulunan bölümünde yer alan … inci maddesi gereği, işin başında davalıya teslim edilmiş bulunan demirbaş eşyanın aynen ve bedelsiz olarak iadesi borcu doğmuştur. Ancak, davalı taraf, birtakım asılsız bahaneler uydurarak, söz konusu demirbaş eşyanın iadesinden kaçınmış, yeddinde alıkoymuştur.
 
4-) Davalı taraf, bununla da yetinmemiş, sözleşmenin “Genel Şartlar” adı altında düzenlenmiş bulunan bölümünde yer alan … inci maddesine aykırı olarak, kendisine müvekkilimiz tarafından evvelce verilmiş olan menüde yer alan ürünleri, aynı isim ve özellikler altında üretip satmaya devam etmiştir. Anılan durumlara ilişkin olarak, davalı tarafa ihtarımızı içerir … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi (EK 4) ile bu ihtarnameye rağmen sürdürülen faaliyetin tespitine ilişkin olarak … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/… D.İş sayılı dosyası üzerinden yaptırılan tespite ilişkin tutanak (EK 5), dilekçemiz ekinde mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur.
 
5-) Davalı tarafın sözleşmeye açıkça aykırı olan söz konusu tutum ve davranışları nedeniyle, müvekkilimiz nezdinde hem maddi hem de manevi zarar doğmuştur. Şöyle ki,
 
Davalı tarafın işyerinde kurulan ve kendisine işler durumda teslim edilen demirbaşlar, amaçlanan faaliyetin en iyi şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olmak üzere özel olarak tasarlanmış ve en kaliteli malzemeden üretilmiş cihazlardır. Davalı tarafça halen kullanılmakta olan söz konusu demirbaşların anılan şekilde alıkonmuş bulunması, hukuka aykırı olup davalı taraf, bu yolla, faaliyetine bağımsız olarak devam etmek istemesi halinde yapmak zorunda olduğu yüklüce bir yatırım masrafından kurtulmuş olmakla haksız menfaat elde etmektedir.
 
Tüm bunların yanı sıra, gıda endüstrisi alanında haklı bir üne sahip olan müvekkilimiz, bu ününü, çalışmalarında gösterdiği özene ve titizliğe borçludur. Ancak, dava konusu sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemde dahi ürünlerin kalitesi konusunda bazı sorunlar yaşadığımız davalı taraf, sözleşmenin süresi sona erdikten sonra haksız olarak yürütmeye devam ettiği üretim sırasında, müvekkilimize ait tabela, isim, logo ve markaları kullanmaya devam ederek haksız bir rekabete girişmekle kalmamış, kalitesini iyice düşürdüğü ürünlerle, müvekkilimizin tüketicinin nezdindeki saygınlığının önemli ölçüde zedelenmesine neden olmuştur.
 
6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, işbu maddi ve manevi tazminat davasını açma zarureti doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 6102 S. K. m. 56, 556 S. KHK. m. 6
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
1- …/…/… tarihli franchising sözleşmesi,
2- …/…/… tarihli ve … sayılı marka tescil belgesi,
3- …/…/… tarihli teslim tutanağı,
4- … Noterliği’nin …/…/… tarihli
5- … yevmiye numaralı ihtarnamesi,
6- … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/… D.İş sayılı dosyası
7- Keşif ve bilirkişi incelemesi,
8- Tanık anlatımları
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, … TL maddi, … TL manevi tazminatın davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine, mülkiyet hakkı müvekkilimize ait marka dolayısıyla yapılan haksız rekabetin önlenmesine, müvekkilimize ait demirbaş eşyanın tarafımıza iadesine, mahkeme masraflarının ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla ve vekaleten talep ederim. …/…/…
 
EKLER                                             :
 
1- …/…/… tarihli franchising sözleşmesi,
2- …/…/… tarihli ve … sayılı marka tescil belgesi,
3- …/…/… tarihli teslim tutanağı,
4- … Noterliği’nin …/…/… tarihli
5- … yevmiye numaralı ihtarnamesi,
6- … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/… D.İş sayılı dosyası
7- Keşif ve bilirkişi incelemesi,
8- Tanık anlatımları
9- Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
 
 
Davacı Vekili
 Av.
 
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat