Haksız Rekabetin Önlenmesi Dava Dilekçesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Haksız Rekabetin Önlenmesi Dava Dilekçesi


…  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACI                                           :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                            :
 
ADRESİ                                            :
 
KONU                                                : Haksız Rekabetin Önlenmesi İstemimizden ibarettir.
 
 
AÇIKLAMALAR                           : 
 
1-) Müvekkilimiz … … A.Ş. sıvılaştırılmış petrol gazı piyasasında önde gelen bir sanayi kuruluşudur. Bu konuda dava esnasında dinletmek üzere şahitlerimiz hazırdır. (EK 1)
 
2-) Davalı şirketler …/…/… ve sonraki tarihli bazı gaze­telerde yayınladığı reklamlarında, aynı piyasada faaliyet gösteren rakip firmala­rın imal ettikleri LPG bileşimli ürünlerle bağlantı kurmak suretiyle <Kokusuz Gaz, Kokulu Oto gaz kalitesizdir; Kokulu ve kalitesiz oto gazlarla, bir milli ser­vet olan otomobillerinizin ömrünü kısaltmayın> şeklinde ifadeler kullanmıştır. (EK 2)
 
3-) Davalılar bu eylemleri ile piyasadaki diğer LPG bileşimli ürünlerin kalitesi hakkında yanlış bilgiler vererek, o ürünleri kötülemek ve tüketicileri etkilemek amacı gütmüşlerdir.
 
4-) 27.11.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alına­cak Tedbirler Hakkında Tüzük’ün 129. maddesinde, <Kokusu bulunmayan LPG’nin etil mekaptan, pentil merkaptan ve tiyofen gibi zararsız maddesi katı­larak, kaçak halinde tanınması sağlanacaktır.> hükmüne yer verilmiştir. (EK 3)
 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen 1991 tarih ve TS 2178 sayılı Standart’ın       <Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) ‘na ilişkin 3.3.maddesi ile <Sıvılaştırılmış petrol gazları renksiz ve kokusuz olup, sızıntı veya kaçak halinde çevre emni­yetine ve insan sağlığına zararlı olabilir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarının ortam içerisinde sağlığa zararlı ve patlayıcı karışım meydana getirmeden fark edil­meleri için, içerisine koku verici maddeler karıştırılmalıdır.> hükmü getirilmiştir. (EK 4)
 
Görüldüğü üzere, tüm oto gazların kokulandırılması zorunludur. Tüm LPG satıcılarının da Yönetmelik ve TSE kurallarına riayet etmesi gerekmekte­dir. Sattığı oto gazın standartlara uygun olduğunu belirten davalı tarafın ürünleri de kokulu olmak durumundadır.
 
5-) Davalıların kullandığı reklam metninde <TSE kurallarına uygun şe­kilde kokusu bulunduğu> ya da <bu kurallarda belirtilen koku dışında koku bu­lunmadığı> şeklinde bir ibare bulunmamakta olup, kullanılan reklam metninde <davalı tarafın ürününün hiç kokusu bulunmadığı> ifade ve iddia edilmektedir.
 
6-) Kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faaliyeti veya ticari işleri hakkında yanlış veya yanıltıcı malumat vermek veyahut; üçüncü şahıslar hakkında aynı şekilde hareket etmek suretiyle rakiple­rine nazaran onları üstün duruma getirmek eylemi hüsnüniyet kaidelerine ay­kırı hareket olup, davalı tarafın reklam metninde kullandığı ifadelerin haksız rekabet teşkil ettiği açıktır.
 
7-) Bu konuda davalılara müvekkilimiz tarafından …/…/… tarih ve …/… yevmiye nolu ihtarnameler gönderilmiş olmasına rağmen (EK 5) davalılarca bu ihtarnamelere yanıt verilmemiş ve nihayet söz konusu haksız rekabet fiillerinin tespiti, önlenmesi ve hükmün eş düzeydeki basın organlarında yayımlanmasına karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 6102 S. K. m. 54, 55, 56, 58, 59, 61 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alına­cak Tedbirler Hakkında Tüzük m. 129 , TSE 2178 sayılı Standart m. 3
 
HUKUKİ DELİLLER        :
1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.
2-) Davalı şirketlerin haksız rekabete konu olan reklamları gösterir …/…/… ve sonraki tarihli gazeteler.
3-) 27.11.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alına­cak Tedbirler Hakkında Tüzük
4-) Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen 1991 tarih ve TS 2178 sayılı Standart metni
5-) Davalılara müvekkilimiz tarafından gönderilen …/…/… tarih ve …/… yevmiye nolu ihtarnameler
6-) Bilirkişi
 
SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle söz konusu fiillerden dolayı müvekkilimizin uğradığı zararın tazmini isteme hakkımız saklı kalmak üzere davalıların fiillerinin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, fiile konu reklamların yayımının durdurulmasına ve tespit hükmünün reklamların yayımlandığı gazetelerde, söz konusu reklamlara eşdeğer bir şekilde yayımlanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …
 
EKLER:
1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.
2-) Davalı şirketlerin haksız rekabete konu olan reklamları gösterir …/…/… ve sonraki tarihli gazeteler.
3-) 27.11.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alına­cak Tedbirler Hakkında Tüzük
4-) Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen 1991 tarih ve TS 2178 sayılı Standart metni
5-) Davalılara müvekkilimiz tarafından gönderilen …/…/… tarih ve …/… yevmiye nolu ihtarnameler
6-)Bir adet onaylı vekaletname örneği
Davacı Vekili 
             Av.   
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat