İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Haksız Şikayet Nedeniyle Açılan Dava

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ

2015/10583

2015/10165

28.9.2015

DAVA : Davacı N.. T.. vekili Avukat Hüseyin tarafından, davalı S.. A.. aleyhine 19/04/2013 gününde verilen dilekçe ile idari kararın men’i ve idari soruşturma giderinin tahsili istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; yargı yolu yönünden usulden ve husumetten reddine dair verilen 05/03/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR : Dava, davacının haksız şikayetinden kaynaklanan idari kararın men’i ve idari soruşturma giderlerinin tahsiline istemine ilişkindir. Mahkemece, yargı yolunun caiz olmaması, davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından usulden, davalının davalı sıfatı bulunmadığından husumetten reddine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının haksız şikayetinden kaynaklanan Küre Kaymakamlığı’nın 10/04/2013 tarih ve 12 nolu kararı ile meyve fideleri dikilmek suretiyle taşınmaza yapılan tecavüzün men’i ve soruşturma giderleri toplamı 293,00 TL’nin kendisinden tahsili yönünde verilen kararın menni ile 293,00 TL’nin davalıdan tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı, davacının kendisine ait araziye tecavüz ettiğinden şikâyet nedeniyle kaymakamlıkça verilen idari kararın yerinde olduğunu savunmuştur.

Mahkemece, Küre Kaymakamlığınca verilen idari karara karşı 3091 sayılı Kanun hükümleri gereğince idari yargı yolunun açık olduğu, adli yargıda dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığı, ayrıca el atmanın önlenmesi davasında davacının malik olması gerektiği davalının fiilen el atan kişi olması gerektiğinden davacının fiilen el atan kişi olmaması nedeniyle davalının sıfat yokluğu nedeniyle husumetten reddine karar verilmiştir.

Dava haksız şikâyetten kaynaklanan dava olduğundan, davalının da kamu görevlisi olmamasına göre, davalı yönünden sıfat yokluğu ve yargı yolu nedeniyle reddine karar verilmesi doğru değildir. Haksız şikayet nedeniyle açılan davada davalıya husumet düşer. Bu nedenle işin esasına girilerek karar verilmesi gerekir.

Şu halde, açıklanan yön gözetilerek, davalı yönünden işin esası incelenerek karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :  Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 28/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat