DAVA DİLEKÇESİ TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMEDEN VE HENÜZ DAVAYA CEVAP VERİLMEDEN YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE DAVA DİLEKÇESİNİN YETKİSİZLİKLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 14510
Karar: 2016 / 165
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Mahkemece, yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir iken, dava dilekçesi taraflara tebliğ edilmeden ve henüz davaya cevap verilmeden yanılgılı değerlendirme ile yetkisizlik nedeni ile dava dilekçesinin, yetkisizlikle reddine karar verilmesi isabetli olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 16)

Dava ve Karar: Davacı D.. A.. vekili Avukat C..T.. tarafından, davalı F.. Y.. aleyhine 07/09/2015 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeni ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin yetkisizliğine dair verilen 07/09/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, haksız fiil nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece yetkisizlik nedeni ile dava dilekçesinin reddine karar verilmiş; karar davacı tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı, davalının İ.. K..651 parsel sayılı taşınmazın 1/3 hissesi kendisine ait boş arazisinden 100 kamyon toprak alınması nedeni ile meydana gelen..TL maddi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur.
Mahkemece, 5747 sayılı kanun ve H.. .K.’nın 08.05.2008 tarih ve 189 sayılı kararına dayanarak dava konusu taşınmazın M..Y.. sınırları içerisine dahil edilerek, T..A..yargı çevresinden çıkarıldığı gerekçesi ile davanın açıldığı tarihte dava dilekçesi tebliğe çıkarılmadan yetkili mahkemenin M.. M.. olması nedeni ile yetkisizlik kararı verilmiştir.
6100 S.. K..16. maddesine göre “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir”. Anılan Yasa hükmü haksız eylemden kaynaklanan tazminat davaları için özel yetki kuralı olup, davacıya seçimlik hak tanımaktadır. Dolayısıyla haksız fiilden kaynaklanan davalarda kesin yetki kuralı yoktur.
Şu durumda mahkemece, yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir iken, dava dilekçesi taraflara tebliğ edilmeden ve henüz davaya cevap verilmeden yanılgılı değerlendirme ile yetkisizlik nedeni ile dava dilekçesinin, yetkisizlikle reddine karar verilmesi isabetli olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat