Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları

MEDENİ YASA MADDE 638 – Muhik bir sebep yok iken tapu sicilinde uhdesine malik sıfatı ile mukayyet bulunan bir gayrimenkulu fasılasız ve nizasız on sene müddetle ve hüsnüniyetle yedinde bulunduran kimsenin o gayrimenkulun üzerindeki hakkına itiraz olunamaz.

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Açıklama

Haklı bir sebep yokken tapu siciline adına kaydı yapılan bir tapu sahibi, taşınmazı kavgasız aça vermeden on yıl süreyle malik sıfatiyle ve iyi niyetle kullanmış olursa, artık taşınmazın sahibin olur ve taşınmaz üzerindeki hakkına itiraz olunamaz. Yasamız taşınmazın (kazanılmasını olağan zamanaşımının geçmiş olması kaydiyle tapu sahibine vermektedir. 10 yıllık süre geçtikten sonra, o taşınmazın tapu kaydının iptali istenmeyecektir.

Zira, 10 yıllık süre kazandırıcı zamanaşımı süresidir. Sürenin başlaması da haksız ve yolsuz yapılan tapu tescilinin yapıldığı gün’dür. Tescilin yapıldığı günde taşınmaza bizzat el konuimuşsa, zamanaşımı bu günden başlayacaktır. Tapuya yapılan tescil gününde el konulmamış ve sonradan taşınmaz tasarruf altına alınmışsa, yani zilyed olunmuşsa, zamanaşımı süresi bu durumda taşınmaza el konulduğu gün olacaktır.

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Görevli Mahkeme

Taşmmazm değerine göre belirlenir. Dava gününde taşınmazın kıymeti (200.000.000) liradan fazla ise asliye hukuk, (200.000.000) lira veya daha az ise sulh hukuk mahkemesi görevli bulunacaktır. Ancak, bu değer 01.01.2000’den itibaren 400 milyon lira olacaktır.

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Yetkili Makeme

Taşınmazın bulunduğa yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Davacı

Taşınmaz kendisine ait olduğu halde, haklı neden olmaksızın başkası adına tapuya tescilden zarar gören kimse veya kimseler.

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Davalı

Adına haklı neden olmadan tescili yapılan taşınmazı kazanan şahıs veva şahıslar.

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Dava Açma Koşulları

  1. Taşınmazın haklı bir neden olmadan tapuya tescili yapılmış olmalı (örneğin, tapuda ferağ veren şahsın ehliyetli olmaması gibi).
  2. Malik sıfatiyle kullanılmış bulunmamalı.
  3. Zilyedlik kavgasız ve ara vermeden devam etmemeli.
  4. Taşınmaza iyiniyetli zilyed bulunmamalı.

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Gözönünde Tutulacak Hususlar

  1. Tapudan taşınmazın tapu kayıtları getirtilir. Tesis gününe bakılır.
  2. Zilyedlik süresinin hesaplanmasında tapu kaydının tesis günü esas alınır (Hukuk Genel Kurulu 13.5.1953 gün E. 5/156 – K. 23″).
  3. Mahkeme, davalının hem zilyedliğini hem de taşınmazın tescilinin yapılmış olup olmadığını arayacaktır. Zira. 638.nci madde davanın açılmasını hem tapu kaydı hem de 10 yıllık zilyedlik bulunması şartına bağlamıştır.
  4. Davacı, davalı adına taşınmazın haklı sebep olmadan tapuya tescil edildiğini ispat edecektir. Davacı, davalının iyiniyetli olmadığını da ispatlaması gerekecektir.
  5. Davalının tapu kaydı tesis gününden itibaren, 10 yıllık zilyedliği kavgasız ve devamlı iyiniyetle ve malik sıfatiyle olduğu anlaşıldığı takdirde davacının iddiası kabul edilmeyecek ve dava reddedilecektir.
  6. Davacı iddiasını ispat ettiği takdirde, davalı adına tapu kaydının iptaline karar

Haklı sebebe dayanmaksızın Tapuya yazılan taşınmazların Tapu iptali davaları Zamanaşımı

Haklı nedene dayanmaksızın taşınmazın tapuya davalı adına tesis gününden itibaren 10 yıl içinde, bu tür davaların açılması zorunludur. Bu on yıl geçtikten sonra artık dava açılamaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat