Arazinin Kayması İle İlgili Davalar İlgili Yasa

MEDENİ YASA MADDE 637 – Arazinin yerinden kayması sınırın tedilini icap etmez.

Bu suretle bir gayrimenkul üzerine geçmiş olan toprak vesaire hakkında enkaza ve ihtileta dair olan hükümler tatbik olunur.

Arazinin Kayması İle İlgili Davalar Açıklama

Arazinin kayarak başka birisinin taşınmazına geçmiş, olması halinde, geçtiği taşınmazın mütemmim cüzü haline gelir, dolayısiyle yasamızın 637.nci maddesinde açıklandığı üzere taşınmaz sahibi kayan kısma da sahip olacaktır. Bu kışıma el atmaların önlenmesi mahkemeden istenebilir. Mahkemece keşif yapılacak, tapu uygulaması yaptırılıp ölçü ve kroki düzenlenecektir.

Arazinin Kayması İle İlgili Davalar Görevli Mahkeme

Kayan arazinin değerine göre belirlenir. Değeri ….. liradan fazla ise asliye hukuk ….. lira veya daha az ise sulh hukuk mahkemesi bu tür davaları görecektir. Ancak, bu değer ………….’den itibaren ……. Milyon lira olacaktır.

Arazinin Kayması İle İlgili Davalar Yetkili Mahkeme

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Arazinin Kayması İle İlgili Davalar Davacı

Taşınmazına arazi kayan ve bu kaymayı sahiplenmek isteyen kimse.

Arazinin Kayması İle İlgili Davalar Davalı

  1. Kayan arazi parçası sahipli ise sahibi (hakiki ve hükmi şahıs),
  2. Kayan arazi hazineye ait ise hazine.
  3. Kayan arazi köy veya belediyeye ait ise köy veya belediye hükmi şahsiyeti.

Arazinin Kayması İle İlgili Davalar Dava Açma Koşulları

Kayan arazi, davacının taşınmazına geçmiş olmalı.

Arazinin Kayması İle İlgili Davalar Göz önünde Tutulacak Hususlar

  1. Davacı taşınmazına geçen arazi parçası üzerinde mütemmim cüz’ü imiş gibi hak ve talep edecektir.
  2. Medeni Yasanın 619.ncu maddesi hükümleri uygulanacaktır.
  3. Yeni arazi teşekkülü davalarında olduğu gibi, taşınmaz başında keşif yapılacak, arazinin durumu kroki ile tesbit edilecek, davacının taşınmazına geçme durumu araştırılacaktır.
  4. Dava her türlü delille ispatlanabilir. Tarım bilirkişisinden rapor alınır. Kayma durumu saptanır.
  5. Taşınmazın kaymasıyla ilgili davalar, Medeni Yasanın Düşen şeylerin alınmasına dair 676, Lukata, arama ve ilân’a dair 693, Enkaza dair 698 ve iki malın birbiriyle karışma veya birleşmesine dair 700.ncü maddelerinde açıklanan kurallar kıyas yolu ile gözönünde tutularak çözümlenecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat