Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Nasıl Açılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 636 – Sahipsiz yerlerde birikmek, dolmak ve kaymak veya umuma ait suların mecra veya seviyeleri değişmek, gibi bu suretle teşekkül edip kendisinden istifade mümkün olan arazi devletin mülkü olur.

Bu suretle kendisine ait bir gayrimenkulden ayrılan parçaların vücudunu ispat eden kimse onları istirdat edebilir.

BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE EDİLECEK TOPRAKLAR HAKKINDA 5516 SAYILI YASA MADDE 1- (5963 sayılı Kanunla değişik) Belediye hudutları dışında olup devletin hüküm ve tasarrufu altında sahipsiz bulunan bataklık ve bataklık mahiyetinde göl ve su birikintileri herhangi bir suretle kurutulduğu takdirde, bu kurutmadan hasıl olan arazi aşağıdaki hükümlere göre kurutanlar namına tescil olur:

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Açıklama

Doğadaki olaylar nedeniyle sahipsiz yerlerde birikmek, dolmak, kaymak veya genel suların mecra veya seviyeleri değişmek suretiyle teşekkül, eden kullanılmaya yarayışlı arazi devletin mülküdür. Ancak bu suretle teşekkül eden yeni arazinin kendi taşınmazından ayrılmış parçalar olduğunu ispat edene yasamız, o taşınmaz parçasına sahiplenmek hakkını tanımıştır. Teşekkül eden (meydana gelen) taşınmazın kendi taşınmazından ayrıldığını ispatlamak hak iddia eden davacıya düşer. Taşınmaz başında keşif yapılır. Tapu uygulaması sağlanır. Teknik bilirkişiden rapor alınır.

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Görevli Mahkeme

Dava kıymetine göre tâyin edilir. Kıymeti ……. liradan fazla olan davalar asliye hukuk ………. lira veya daha az kıymetli davalar da sulh hukuk mahkemesinde görülür. Ancak, bu değer ……’den itibaren … Milyon lira olacaktır.

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Yetkili Mahkeme

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Davacı

Yeni teşekkül eden (meydana.gelen) taşınmaza hak talep eden kimse veya kimseler.

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Davalı

 1. Belediye Başkanlığı (taşınmaz belediye hudutlarında ise).
 2. Köy muhtarlığı (taşınmaz köy hudutları içinde ise).

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Dava Açma Koşulları

 1. Yeni teşekkül eden arazi kullanılmağa elverişli bulunmalı.
 2. Bu arazi davacının taşınmazından, kaymak, dolmak, birikmek veya genel suların mecrası değişmek suretiyle ayrılmış olmalı.
 3. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olmamalı

Yeni Arazi Teşekkülünden Doğan Davalar Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Taşınmazın, davacının taşınmazından tabiat şartlariyle ayrılmış bulunduğu, davacı tarafından ispat edilecektir.
 2. Dava, her türlü delille ispatlanabilir.
 3. Hakim; taşınmaz başında keşif yapacaktır. Bilirkişi ve tanık dinleyecektir. Davacının asıl taşınmazı ile yeniden teşekkül eden taşınmaz arasındaki ilgiyi tesbit
 4. İddia edilen taşınmazın krokisi fen memuruna, taşınmaz ölçtürülmek suretiyle, düzeltilecektir.
 5. Taşınmazın kullanılmaya uygun olup olmadığı hususunda tarım bilirkişisi
 6. Yeni teşekkül eden arazi, kullanılmağa elverişli değilse, dava reddedilecektir. Zira, bu arazi, sahipsiz arazi durumundadır.
 7. Yeni teşekkül eden arazi izin alınmak suretiyle doldurulan yerlerden ise ve davacı doldurmuş ise, adına tescile karar verilecektir. Burada mahkemenin arayacağı husus, doldurma izninin ilânından itibaren üç yıl içinde doldurmanın tamamlanıp tamamlanmadığıdır. Bu müddet içinde doldurulmamışsa, istek haklı görülmeyecektir.
 8. Bataklıklar kurutularak arazi elde edilmişse, belediye hudutları içinde ise belediye» dışında ise kurutan kimse namına, onun talebi ile tescil edilecektir. Kurutma devlet tarafından yapılmışsa, arazi devletindir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat