Hacze Nasıl İtiraz Edilir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Hacze Nasıl İtiraz Edilir?

Hacze İtiraz

Borçluya ödeme emri bildirildikten sonra ödeme emrindeki süre geçince veya borçlunun itirazının kaldırılmasına karar verildikten sonra, borçlunun mal bildiriminde bulunması beklenmeden alacaklı; borçlunun taşınır, taşınmaz mal veya üçüncü kişilerdeki hale ve alacağına haciz konulmasını isteyebilir. İcra memurluğunca borçlunun yukarıda açıklanan mallarına haciz konulur. Ancak haczi mümkün olmayan malların da haczi yapılmışsa, borçlu İcra Tetkik Merciine başvurarak şikâyet yoluyla haczin kaldırılmasını ileri sürebilir. Yasa koyucu borçluyu korumak istemiştir. (Örneğin: borçlunun kendi ve çocuklarının oturduğu binanın haczedilmesi karşısında (meskeniyet) iddiasında bulunmak suretile bu kısım hakkındaki haczin kaldırılmasını isteyebileceği gibi)

İİK’nun 82.maddesinde haczi mümkün olmayan mallar açıklanmıştır.

Hacze İtiraz Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii.

Hacze İtiraz Yetkili Mahkeme

Takibin yapıldığı İcra Dairesinin bulunduğu yer Tetkik Mercii.

Hacze İtiraz Davacı

Borçlu veya borçlular.

Hacze İtiraz Davalı

Alacaklı veya lehine haciz yapılan kişiler

Hacze İtiraz Dâva Açma Koşulları

 1. Şikâyet haczin öğrenildiği günden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.
 2. Haczi caiz olmayan bir mal veya taşınmaz haczedilmiş olmalıdır
 3. Kamu düzeniyle ilgili hükümlere ilişkin hususlarda şikâyet müreye bağlı işidir Ancak, usulüne uygun şikâyet bulunmalıdır.

Hacze İtiraz Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Haczedilmiyeceği yasada belirtilen ve kamu düzeni düşüncesine dayanan hususlara ters düşen, İcra Dairesinde yapılan, işlem ve hareketlerin şikâyeti süreye tabi değildir.  Her zaman şikâyet olunabilir.
 2. Yukarıda açıklanan hususlar dışında kalan hacizlerin kaldırılması isteğini kapsayan şikâyetler haczin öğrenildiği günden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.
 3. Hâkim; 1 ve 2.bentlerde belirtilenleri önemle gözönünde bulunduracaktır.
 4. Basit yargılama usulü uygulanacaktır. Taraflara Usulün 509, 510.maddeleri uyarınca açıklamalı çağrı kâğıdı çıkarılacak, duruşmaya çağrılacaklardır.
 5. İcra takip dosyası getirtilecek, haciz tutanağı incelenecek, şikâyetin süresinde yapılıp yapılmadığı saptanacaktır. Süresinde yapılmayan şikâyet dinlenmez.
 6. haczedilen mal veya eşyanın 82.maddede yazılı olanlardan bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.
 7. Örneğin; Meskeniyet iddiasında keşfe karar verilecek, tapu kaydı getirtilecek tapu kaydı yoksa, o yerin davacıya ait olduğu hususunda delilleri sorulacaktır. Borçlu davacının başka evi bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Borçlunun aile nüfus kayıtları getirtilecek, haczedilen evin oturmaya mahsus yer olup olmadığı saptanacaktır.
 8. Meskeniyet iddiasının yerinde olup olmadığı, borçlunun ne miktar yere ihtiyacı bulunduğu keşif yapılarak bilirkişi dinlenecek ve tespit olunacaktır.
 9. Borçlunun gerçek ihtiyacı tespit olunduktan sonra bu kısım hacizli taşınmazdan ayırt edilecek, tapuya da bu hususta gerekli işlemi yaptırması için, duruşma sırasında borçluya (mehil) önel verilecek, önele göre gerekli hususlar yapıldığı takdirde de borçlunun kendisi ve çocuklarına yetecek kısım hakkında haczin kaldırılmasına, fazlaya ait isteğin reddine ve o fazla kısım hakkında haczin devamına karar verilecektir.
 10. Bundan başka, meskeniyet iddiasında, borçlunun mesken kısmı ayırt edilemiyorsa, bilirkişilere para olarak borçlunun mesken ihtiyacı değerlendirilecek ve hacizli taşınmazın satış bedelinden, borçlunun oturmak için ihtiyacı olan (mesken) ev bedelinin ayırlamasına diğer paranın alacaklıya verilmesine karar verilecektir.
 11. Borçlu haczin kaldırılması hakkındaki şikâyetini her türlü delille ispatlayabilir.
 12. Şikâyet haklı ise, haczolunan mal veya hak üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilecektir.
 13. İİK’nun 82.maddesindeki haczi mümkün olmayan mal ve haklar açıklanmıştır. Bu mal ve haklar haczedilmişse, borçlunun şikâyeti yerinde bulunacaktır.
 14. Hâkim; İİK’nun 83.maddesinde yazılı maaşlar, tahsisat ve her türlü ücretler, yararlanma (intifa) hakları ve geliri, karara dayanmayan nafakalar, emekli maaşları, sigorta ve Emekli Sandıkları tarafından ayrılmış gelirler üzerinde, İcra Memurluğunca, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli kısmın ayrılıp ayrılmadığını araştıracaktır. Zira yukarıda sayılan mal ve hakların kısmen haczi mümkündür. Borçlu bu mal ve haklardan herhangi birisinin tamamen haczedildiğini iddia ederek kaldırılmasını isteyebilir.
 15. İİK’nun 82 ve 83.maddelerinde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar geçerli değildir. Bu husus önemle gözönünde tutulacaktır.

Haczi Mümkün Olmayan Mallar ve Haklar

 1. Devlet malları ile özel Yasalarda haczi mümkün olmadığı gösterile mallar
  (Örneğin;

a- Devletçe salman her türlü vergi, resim ve yapılan taahhüt ve kefalet ile devlete ait (nakit) para, senetler ve her türlü taşınır ve taşınmaz mal, eşyalarla bunların gelirleri, satış bedelleri,

b- Köy orta mallan,

c- Mer’alar,

d- Vakıf malları, cami camideki eşyalar,

e- Devlet ormanları,

f- Belediyeler tarafından yapılacak hizmetlere karşılık alman ücretler, mezbaha resimleri, belediye otobüs geliri, belediye halinin geliri kamu hizmetine ayrılan para, mezarlık, tanzim satış mağazaları, oto parklarından alman ücret, belediyeye geçen taşınmazlann satış ve kira bedelleri, belediyeye ayrılan unlar, belediye tahvilleri gibi).

 1. Borçlunun kişisel ve mesleki için zaruru giysi ve eşyasıyla, ailesine gereken yatak takımları, ibadeti için kitap ve eşyası.
 2. Vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak ve çok zaruri ev eşyası. (Örneğin: çamaşır dolabı, bir saat, birer sandalye, yemek masası, dikiş makinası, süpürge, gaz veya bütangaz ocağı).
 3. Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan taşınmaz (arazi) ve çift hayvanları, taşıt araçları ve eklentileri, tarım araçları, ancak borçlu çiftçi değilse sanat ve mesleki için gerekli olan araç ve gereçler kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıma vasıtaları sahiplerinin geçimlerini sağlayan taşıt araçları, (örneğin: traktör, tanm araçları vs. gibi).
 4. Borçlu ve ailesinin yönetimleri için gerekli olan borçlunun seçeceği bir adet sütveren mandası veya ineği yahut üç keçi veya üç koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları.
 5. Borçlu bağ, bahçe veya meyva sebze yetiştiricisi ise, kendisinin veya ailesinin geçimi için zaruru olan bağ, bahçe ve bu sanat için zorunlu olan araç ve gereç;

Geçimi hayvan yetiştirmeye bağlı olan borçlunun kendisi” için gereken miktar ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları.

 1. Yurdun ordu ve güvenlik hizmetlerinden emekli maaşı alanlar bu maaşları ile bu hizmetlerden birinin yapılması sebebiyle ailelerine bağlanan ve ordunun hava ve denizaltı görevlilerine verilen uçuş ve dalış tazminatı ve ikramiyeleri.

Askerî sakatlarla, şehit öksüzlerine verilen yükselme artışı ve 1485 sayılı Yasa kurallarına göre verilen tekel (bey’iye) payları.

 1. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zorunlu hal ve ölüm sebebiyle bağlanan maaşlar.
 2. Varlık ve sağlık üzerine yapılan zararlar için tazminat olarak zarar verenin kendisine veya ailesine toptan veya gelir şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar; (Örneğin; iş kazası sonucunda ölen işçinin mirasçılarına bağlanan destekten yoksun kalma tazminat ve gelirleri gibi).
 3. Borçlunun durumu ile ornalı evi; (Ancak evin değeri fazla ise bedelinden durumuna uygun bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)
 4. Medeni Yasanın 807.maddesi hükmü saklı olup, 2, 3, 4, 5, 7 ve 12.bendindeki ayrıcalık (istisna), borcun bu eşya bedelinden doğmaması durumuna bağlıdır. Yoksa, borçlu haczedilmezlikten yararlanamaz.

Kısmen Haczi Mümkün Olan Mal ve Haklar

İİK’nun 83 .maddesinde çaçıklanmıştır.

 1. Maaşlar, tahsisat ve her türlü ücretler,
 2. Yararlanma (intifa) hakları ve gelirleri,
 3. Mahkeme kararma dayanmıyan nafakalar; (örneğin; anlaşmaya dayanan nafakalar gibi. BY’nin 507.maddesinde gösterilmiştir.)
 4. Emekli maaşları, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından ayrılan gelirler.

Borçlu ve ailesinin geçimleri için İcra Memurluğunca gerekli olarak takdir edilen miktar çıkanldıktan sonra haczolunabilir. Ancak, haczolunan miktar bunların 1/4’nden az olamaz.

Yavrulu Hayvan Haczi

Hayvan hacizlerinde, yavrular analarından ayrı haczedilemezler. Aynı şekilde anaları da yavrularından ayrı haczedilemiyecektir. Bu takdirde, yavrunun ana tarafından bakım ve beslenmeye ihtiyacı bulunduğu borçlu tarafından ispatlanacaktır.

Yetişmiş Toprak ve Ağaç Ürünlerini Haczi

Yetişmiş her türlü toprak ve ağaç ürünleri yetişip olgunlaşma zamanından en fazla iki ay önce haczolunabilir. (Örneğin; buğday, sebze, meyve gibi).

Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi

Borçlunun zilyed ve tasarrufunda bulunan taşımr ve taşınmaz malların haczi mümkündür. Burada üzerinde durulacak husus bu malların kolayca paraya çevrilebilenlerinin seçilmesi ve haczinin yapılması lüzumudur. İcra memuru, borçlu ile alacaklının yararlarım gözönünde tutacak, takip konusu alacak miktarı kadar kısım üzerine haciz koyacaktır.

 1. Hacizli mal üzerinde alacaklının izniyle borçlu kullanımda bulunabilir. Aksi halde bulunamaz.
 2. Hacizli malm değeri bilirkişice takdir edilecektir.
 3. Taşınmaz haczedilince, tapuya icra müdürlüğünce bildirilecektir.
 4. Kollektif şirketin borcunda ortakların kişisel mallarının haczi yoluna Ancak ortağın kişisel alacaklıları, o ortağa ait faiz ve kazanç paylarını ve şirketin dağılmasında ortağa ödenecek payı haciz ettirebilirler.
 5. Mülkiyeti korumak (muhafaza) kayıtlı satışlarda, bu kayıt devam ettiği sürece, yalnız satıcının alacağına haciz konabilir. Diğer alacaklılar haciz istiyemezler.
 6. Telefon kullanma hakkı haczedilebilir.

Haczin Sonuçları

Taşınır mallarda; borçlu, alacaklının izni icra memurunun onayı alınmaksızın kullanımda bulunamaz. (İİY. 86)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat