Haczedilmiş Malların Saklanma Önlemleri

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Haczedilmiş Malların Saklanma Önlemleri

İlgili Yasa

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri

  1. Menkuller hakkında

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 88- Haczolunan paraları, banknotları, ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetlerle altın ve gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.

Diğer menkul mallar masrafı peşine alacaklıdan alınarak münasip bir yerde muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartıyla muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir.

İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza altına alabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.

(Ek fıkralar: 06.06.1985 – 3222/11 md.)

Adalet Bakanlığı mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri, yönetmelikte gösterilir.

İcra dairesi, depo ve garajlarda saklanıpta, hukuken artık depo ve garajda muhafazasına gerekkalmayan malı, vereceği münasip süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü tetkik merciinin kararı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar icra dairesinde muhafaza olunur. Bu hükümden ortaya çıkan ihtilâflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözümlenir.

Haczedilmiş Malların Saklanma Önlemleri Açıklama

Haczedilmiş malların saklanmalarında aşağıdaki hususlar gözönünde tutulacaktır.

  1. Haczolunan paralar, Banknotlar hâmiline yazılı senetler, poliçeler, diğer cirosu mümkün senetler,
  2. Altm, gümüş ve diğer değerli şeyler; icra dairesinde saklanacaktır.
  3. Bunların dışında diğer taşınır mallar, masrafı peşin olarak alacaklıdan alınıp uygun bir yerde koruma altına alınır. Uygulamada genellikle adli emanet dairelerine tevdi edilmektedir.

Alacaklının (muvafakati) onayı ile geçici olarak borçluya veya üçüncü kişiye de teslim edilebilir. Bu takdirde istenildiği zaman mahcuzlar geri verilmek koşulu gözönünde tutulacaktır.

İcra Müdürlüğü 3.kişiye rehnedilmiş malları da muhafaza altına alabilir. Ancak, paraya çevrilmezse bu mallar geri verilebilecektir.

Adalet Bakanlığı haczedilen (mahcuz) malların saklanması için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabilmektediî. Atanacak depo ve gara] ücretleri bu Bakanlıkça tespit olunur.

İcra Müdürlüğü, depo ve garajlarda saklanıp, artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan malı, uygun süre içinde olmasını ilgililere bildirerek, bu sürede alamadıkları takdirde icra tetkik merci kararıyla taşınır mal satışlarına ait usulle satarak satış bedelinden muhafaza ve satış masrafları ödenecek, artan miktar icra kasasında saklanacaktır. Çıkacak uyuşmazlıklar icra tetkik merciince çözümlenecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat