Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi

Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIKLAR                : 1. (Ad, Soyad, TC, Adres)

                                      2. (Ad, Soyad, TC, Adres,)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                         :Esasla ilgili savunmalarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Kit karşılığı alınan … cihazı …. Kamu Sağlığı Merkezi dispanser olarak … Hastanesi’ne bağlı bir birim olarak çalışmaktayken, … Hastanesi yetkilileri ile ilgili ilaç firması arasında yapılan sözleşme uyarınca teslim alınmıştır. Bu nedenle söz konusu cihazın alımıyla ilgili müvekkil sanıklar herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

2. Söz konusu cihaza ait kit ihtiyaçları … Hastanesi’nin yaptığı sözleşme uyarınca temin edilmiştir. Kapasitenin çok üstünde kit alımı yapıldığı iddiası da doğru değildir. Kapasitenin çok üstünde alındığı iddia edilen kitlerin tamamı hiçbir fire verilmeden kullanılmıştır. Tamamı fire verilmeden kullanılmış olduğuna göre kapasitenin üstünde alımdan söz edilemeyecektir. Bu iddiayı çürütmektedir.

3. İlgili kitlerin fahiş fiyatla alındığı da doğru değildir. Kitlerin alımıyla çok yüksek fiyattaki … cihazının kuruma hibe edilmesi sağlanmıştır.

4. Bir kişiye bir suçtan dolayı ceza verilebilmesi için kastın varlığı aranmaktadır. Görevi kötüye kullanma suçunda ise kanun koyucu genel kastı dahi yeterli görmemiş ve özel kastın varlığını aramıştır. Görevi kötüye kullanma suçu değerlendirilirken sadece fiil ya da ortaya çıkan sonucun oluşması yeterli görülmemektedir. Bu suçta görevi netice değil görevi kötüye kullanma ya da savsama gibi “görev”den kaynaklanan yetkilerin kullanılmasında ve bunun hangi niyetle yapıldıkları hususunda bir hukuka aykırılık varsa cezalandırılır. Bu nedenle sanıkların unsurları oluşmayan suçtan ötürü BERAATİ gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarda açıkladığımız ve Sayın Mahkemenizce re’sen görülecek nedenlerle müvekkil sanıklar hakkında suçun maddi ve manevi unsurları oluşmadığından BERAATLERİNİ saygı ile arz ve talep ediyoruz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIKLAR MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)