Ecrimisil Kira Geliri Dava Dilekçesi

Ecrimisil Kira Geliri Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Davalının haksız olarak işgalinde olan taşınmazın ecrimisil bedelinin davacı müvekkilin miras payına tekabül eden kısmından fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla …-… tarihleri arasındaki döneme ilişkin şimdilik … TL, davalının kiraya vermiş olduğu taşınmazlarla ilgili almış olduğu kira gelirlerinden davacı müvekkilin miras payı oranında, vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanarak fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla …-… tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak … TL olmak üzere toplamda … TL’nin en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tahsili talebidir.  

HARCA ESAS DEĞER: … TL

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkilin murisi babası, davalının eşi …. … yılında vefat ederek geride mirasçıları olarak, eşi davalı …, davacı müvekkil … ve oğlu …’yi bırakmıştır.

2. Muristen intikal eden gayrimenkul … adresinde bulunmakta olup …dükkan ve … daireden oluşmaktadır.

3. Miras olarak kalan taşınmazdaki dairelerden biri davalı … tarafından kullanılmaktadır. Diğer daire ve dükkan da yine davalı tarafından kiraya verilmiştir.

4. Taşınmazdaki dükkan ve bir dairenin davalı tarafından kiraya verilmesi sebebiyle, davacı müvekkilin miras payı oranında kendi muvafakati olmadan paydaşı olduğu taşınmazdan elde edilen kira gelirinin davalının vekaletsiz iş görme hükümlerine göre sorumlu olması gerekmektedir.

5. Ayrıca yine davalı tarafından şahsen kullanılmakta olan diğer dairenin getireceği kira geliri üzerinden davacı müvekkile karşı miras payı oranında ecrimisilden de sorumlu olması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TBK, TMK/995 ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                 : Veraset ilamı, tapu kaydı, …. Noterliğinden … tarih ve … yevmiye numarasıyla keşide edilen ihtarname, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık anlatımları, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının haksız olarak işgalinde olan taşınmazın ecrimisil bedelinin davacı müvekkilin miras payına tekabül eden kısmından fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla …-… tarihleri arasındaki döneme ilişkin şimdilik … TL, davalının kiraya vermiş olduğu taşınmazlarla ilgili almış olduğu kira gelirlerinden davacı müvekkilin miras payı oranında, vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanarak fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla …-… tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak … TL olmak üzere toplamda … TL’nin en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan alınmasına, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)