İzale-i Şuyuu Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İzale-i Şuyuu Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         : … tarihli ek bilirkişi raporu hakkında itiraz ve beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

… tarihli bilirkişi ek raporunda;

1. Dava konusu gayrimenkulde kat mülkiyeti veya kat irtifakı mevcut olmadığı, tarla vasıflı olduğu, tasdikli projesi ve yapı kullanma izin belgesi (iskan raporu) bulunmadığı, imar durumu ve imar mevzuatına aykırı yapılaşma içinde bulunması nedeniyle kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortakları arasında aynen paylaştırılması mümkün olamadığından bahisle dava konusu taşınmazın tamamının satılarak elde edilecek bedelin ortakların tapudaki payları nispetinde dağıtılması suretiyle aralarındaki ortaklığın giderilmesi gerektiği” belirtilmiştir.

2. Oysa paydaşların öteden beri kendilerine ayrılan bağımsız bölümleri mesken ve işyeri olarak işgal ettikleri göz önüne alındığında imara aykırı olması halinde dahi projeye aykırı hususların bir rölove projeyle giderilmesi mümkünken bu sebeple kat mülkiyetine geçilemeyeceğinden bahisle satış suretiyle ortaklığın giderilmesi yönünde rapor düzenlenmesi hem usule, hem de iyi niyet kurallarına aykırıdır.  

3. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre taraflara yapı kullanma izin belgesi için belediyeye başvuru ve hatta sonuç alınamadığı takdirde idari yargı merciine başvurmak üzere mehil verilmesi ve idari dava açıldığı takdirde bu davanın sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Kat mülkiyeti için aranan şartların oluşması ihtimaline binaen … İdare Mahkemesinin … sayılı dosyasının bekletici mesele yapılması ve bunun sonucunda öncelikle mümkün olması halinde kat mülkiyetine geçilerek ortaklığın giderilmesine karar vermek usul, yasa ve hakkaniyete uygun olacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER:

SONUÇ VE İSTEM

Yukarda açıklanmaya çalışıldığı üzere;

1. Davaya konu bina her paydaşa arsa payı karşılığı daireleri özgülenmiş olup davacı ve davalılarca ..senedir bu şekilde kullanılmakla bir fiili durum mevcut olması, davacıların bu fiili durumu bilerek bağımsız bölüm satın almaları ve senelerce bu fiili durum ile kullanmaları karşısında haksız ve kötü niyetli olarak açılan işbu davanın reddine,

2. Taşınmazın bulunduğu parseli de kapsayan bölge ile ilgili …. İdare Mahkemesinde … sayılı derdest dava bulunması ve bu mahkemece verilecek kararın binanın kurulu olduğu parseli imar durumu açısından etkileyeceğinden bu dosyanın bekletici mesele yapılmasına,

3. Taşınmaz üzerinde kat mülkiyetine geçilmesine, bunun için ilgili mercilerden eksikliklerin giderilmesi için mehil verilmesine,

4. Mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davacılara yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)