SANIĞA ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULMASI SURETİYLE HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİRİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
11.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 16913
Karar: 2016 / 45
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Lehe olan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilerek sanığa ön ödeme önerisinde bulunulması suretiyle hukuki durumunun takdiri gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(5809 S. K. m. 56, 63)

Dava ve Karar: 05…. numaralı GSM hattın sanığın yetkilisi olduğu İ… İletişim Limited Şirketinde asıl numara olan 0…. nolu numaradan taşıma yöntemi suretiyle 13/03/2014 tarihinde katılan adına sahte olarak düzenlenip görüşmeye açıldığının iddia olunması, 24/10/2011 ve 18/09/2012 tarihli ekspertiz raporlarında, imzanın katılana ait olmadığının açıklanmış olması karşısında sanığa yüklenen fiilin sübuta erdiği kabul edilerek hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki “Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz” ve 5. fıkrasındaki “Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz” hükmü uyarınca; özel hüküm niteliğinde bulunan ve lehe olan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilerek, sanığa önödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat