YEDİ İŞ GÜNLÜK SÜRENİN DOLMASI BEKLENMEKSİZİN MAHKEMEYE BAŞVURULARAK GENEL KURULA ÇAĞRI İSTEMLİ DAVA AÇILDIĞI – DAVA ŞARTININ OLUŞMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 6683
Karar: 2016 / 6907
Karar Tarihi: 22.06.2016

ÖZET: Genel Kurula çağrı isteyen … … ve … …’in davetinin diğer ortak ve Müdür … …’e tebliğ edildiği, 14/05/2014 tarihinden sonraki yedi iş gününün tatil günleri çıkarıldığında 26 Mayıs Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erdiği ve Genel Kurul’a çağrı talebinin … … ve … … tarafından en erken 27/05/2014 tarihinde yapılması gerekirken, yedi iş günlük sürenin dolması beklenmeksizin Mahkemeye başvurularak Genel Kurul’a çağrı istemli dava açıldığı, bu nedenle açılan davada dava şartının oluşmadığı, yargılamanın iadesi talep edilen 2014/1726 Esas sayılı dosya ve bu dosya ile birleşen aynı şekilde yargılamanın iadesi istenen 2014/1732 Esas sayılı dosya yönünden yargılamanın iadesi şartlarının oluştuğu, her iki yargılamanın iadesi talebinin kabulüne karar vermek gerektiği, kesin kararlara karşı yöneltilen yargılamanın iadesi isteminin kabul veya reddini öngören kararlar da kesin olacağından yargılamanın iadesi yönünden verilen kararın da kesin olduğu, birleşen … … 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/275 sayılı dosyasında, yargılamanın iadesi istenen karara dayanılarak yapılmış olan Genel Kurul’un ve alınan kararların iptali istenmiş olup, yargılamanın iadesi davası sonucunda kapatılarak Mahkememizle birleşen … … 21. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/206 Esas 2014/146 Karar sayılı kararının iptaline karar verilmiş olmakla, bu karara dayanılarak yapılan Genel Kurul’un ve alınan kararların da iptali gerektiğinden ilgili dava yönünden de kabul kararı verildiği, ancak birleşen dosya yönünden verilen karar temyize tabi olduğu gerekçesiyle, 2014/1726 Esas sayılı yargılamanın iadesi davasının kabulü ile kapatılarak mahkememize devredilen … … 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/216 Esas, 2014/146 Karar sayılı 30/05/2014 tarihli “… Metal Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılı Genel Kurul Toplantısına Çağrılmasına” ilişkin kararının iptaline ve yapılan tüm işlemlerin geçersiz oluduğunun tespiti ile kayyımın görevine son verilmesine, birleşen … … 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/275 esas sayılı dosyasında … … 21. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 30/05/2014 tarih ve 2014/206 Esas, 2014/146 karar sayılı kararına dayanılarak gerçekleşen davalı … Metal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin 11/07/2014 tarihinde yapılan genel kurulun ve alınan kararların iptaline karar verilmişi olması isabetlidir.

(6102 S. K. m. 411, 412) (6100 S. K. m. 374, 375, 381)

Dava: Taraflar arasında görülen davada … … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 05/11/2014 tarih ve 2014/1726-2014/471 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Davacılar vekili, müvekkillerinin şirket müdürüne ihtarname ile genel kurula davet talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin karşılanmadığını, şirketin çoğunluk hissesine sahip olmalarına rağmen gidişata müdahale edemediklerini ileri sürerek, yasal süresi içinde yapılmayan 2013 tarihli genel kurul toplantısının gerçekleşmesi için TTK 412 madde gereğince çağrı yapılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı şirket vekili, şirket ortakları tarafından gönderilen genel kurul çağrı talebini içeren ihtarnamenin şirket müdürüne usulüne uygun tebliğ edilmediğini, şirket müdürünün çağrı davetinden 22 Mayıs 2014 tarihinde haberdar olduktan sonra 26 Mayıs 2014 tarihinde toplantı yapılacağı hakkında karar alıp, şirket ortaklarına tebliğe gönderildiğini, şirket müdürü ve ortağı … …’in bu tarihe kadar genel kurul yapmamasının sebebinin 2013 yılı Aralık ayında, diğer iki ortağın şirket hisselerini diğer ortak … …’e satış yapmaları hakkında ön protokol imzalamaları ve yeni TTK gereği şirket ana sözleşme değişiklerinin yapılması için 01/07/2014 tarihine kadar süre verilmesini, bu nedenle genel kurul yapılmasında kanuni gecikmenin söz konusu olmadığını, mahkemenin, talep üzerine duruşmasız karar verdiğini, şirket müdürünün çağrı davetini kabul edip etmediği belli olmadan evrak üzerinden verilen kararın karışıklığa sebep olduğunu, yargılanmanın ia…i hakkındaki HMK’nun 375 mad…i ç/h fıkraları talebinin uygun olduğunu, dava konusu şirkette ortakların toplanmasına engel husus olmadığını, ortakların iş mesailerini aynı işyerinde geçirdikleri gibi kardeş olduklarını, bu sebeple şirketin müdürünün 24/06/2014 tarihinde genel kurul toplantısı tarihini belirlediğini, ortaklara tebliğ edildiğini ancak davacı ortakların genel kurul toplantısına katılmadığını beyanla öncelikle HMK’nun 381 madde gereği mahkeme kararının icrasının durdurulmasını, HMK’nun 374 ve 375. madde ve ilgili maddeleri gereği yargılanmanın iadesine, davacıların genel kurul çağrı taleplerinin şirket müdürü tarafından yasal süre içerisinde kabul edilerek, 24/06/2014 tarihinde genel-kurul yapılması kararının alınması sebebiyle davanın konusuz kaldığını ve davacıların da hukuki menfaatleri olmadığından yeniden yargılama yapılarak hükmün değiştirilerek davanın reddine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı … … vekili birleşen 2014/1732 Esas sayılı dosyada, Ortaklar Genel Kurula Çağrı talebi üzerine kayyum tayini ile genel kurul yapılması hakkındaki kararından, 09/06/2014 tarihinde kayyum … …’ın diğer şirket ortağı … … ile şirketin … Bölgesinde bulunan fabrikasına geldiğinde haberlerinin olduğunu, mahkeme kararının şirket ve ortaklarıyla usulüne uygun tebliğ edilmediğini, bu tebliği işlemi yapılmadan kayyumun, şirketinin diğer ortak ile gelmesi ve evrak talep etmesinin etik ve hukuka uygun davranış olmadığını, bu durumun kayyumun tarafsız olma ilkesine ters düştüğünü, yargılamanın iadesinin yönelik talebinin reddi halinde yeni bir kayyum görevlendirilmesini, şirketin kardeş olan üç ortaktan oluştuğunu, tarafların, günlük ticari faaliyetlerini aynı işyerinde birlikte yürüttüklerini, 2013 Aralık ayında diğer iki ortağın şirket hisselerini müvekkiline satış yapması hakkında ön protokol imzalandığını, müvekkilinin ödeme yapmak için diğer hissedarlarında bildiği gibi banka kredisine başvurulduğunu, TTK’nun gereği şirket ana sözleşme değişiklerinin yapılması için 01/07/2014 tarihine kadar yasal süre verildiğini, bu hususta davacı ortakların bilgisi olduğunu, bu nedenle genel kurul toplantısında gecikmenin söz konusu olduğunu, diğer ortaklar tarafından 13 Mayıs 2014 keşide tarihinde genel kurul davetine ilişkin şirket müdürünün müvekkiline gönderilen tebligatın şirket merkezinin bulunduğu … Sanayi Sitesi adresinde yapıldığını, davacı ortakların, şirket … adresinde faaliyette olmalarına rağmen bu adres yerine şirketin devamlı eleman bulunmayan DES Sanayi sitesindeki adresine genel kurul çağrı talebini gönderildiğini, bu çağrı talebinin muhtara teslim edildiğini, şirket adına yapılan tebligatların muhtara tebliğinin usulsüz olduğunu, müvekkilinin tebligattan 22 Mayıs 2014 tarihinde haberdar olduğunu ve öğrenme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde davacı ortaklarının genel kurul taleplerinin kabul edildiğine dair cevabi ihtarnameyi keşide ettiğini, TTK’nun 411 ve 412 maddeleri gereğince 7 günlük süre içerisinde genel kurul çağrı taleplerinin kabul edildiğini, kanuni sürenin 45 gün içerisinde olmak üzere genel kurul toplantısının 24 Haziran 2014 tarihinde yapılması hakkında karar alındığını, müvekkilinin kanunen üstlendiği yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmesi sebebiyle davacıların bu davayı açmakta hukuki menfaatlerinin bulunmadığını beyanla öncelikle HMK’nun 381. maddesi gereğince mahkeme kararının icrasının durdurulmasına, HMK’nun 374 ve 375. madde ve ilgili maddeleri gereği yargılanmanın iadesine, davacıların genel kurul çağrı talepleri, müvekkilinin tarafından yasal süre içerisinde kabul edilerek, 24/06/2014 tarihinde genel kurul yapılması kararı alınması sebebiyle dava konusuz kaldığından ve davacıların da hukuki menfaatleri olmadığından yeniden yargılama yapılarak hükmün değiştirilerek davanın reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı … … vekili, birleşen … … 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/275 Esas sayılı dosyada davacıların şirketin diğer ortakları olduğunu, 2013 yılına ait gerçekleştirilmesi gereken genel kurulun yapılamadığı gerekçesiyle davalıların mahkemeden bu yönde talepte bulunduklarını, mahkemenin talebi kabul ettiğini, fakat bu arada diğer ortak ve şirket müdürü olan … … tarafından 2013 yılına ait genel kurulun 24/06/2014 tarihinde gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını, şirket müdürüyken 24/06/2014 tarihli genel kurul toplantısını icra eden … … mahkememizdeki davada 2013 tarihli genel kurulun 24/06/2014 tarihinde gerçekleştirilmesi nedeniyle mükerrer duruma düştüğünü ve dayanağının olmadığını belirterek 11/07/2014 tarihli Genel kurul toplantısının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek ve genel kurul kararı ile alınan kararların iptalini talep etmekte ve tedbiren kararların yürütülmesinin geri bırakılmasını talep etmektedir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, TTK’nın 412. maddesine göre “Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 iş günü içinde olumlu cevap verilmediği taktirde aynı pay sahiplerinin Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden isteyebilir” şeklinde düzenleme mevcut olup, Genel Kurula çağrı isteyen … … ve … …’in davetinin diğer ortak ve Müdür … …’e tebliğ edildiği, 14/05/2014 tarihinden sonraki 7 iş gününün tatil günleri çıkarıldığında 26 Mayıs Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erdiği ve Genel Kurul’a çağrı talebinin … … ve … … tarafından en erken 27/05/2014 tarihinde yapılması gerekirken, 7 iş günlük sürenin dolması beklenmeksizin Mahkemeye başvurularak Genel Kurul’a çağrı istemli dava açıldığı, bu nedenle açılan davada TTK’nın 412. maddesindeki dava şartının oluşmadığı, yargılamanın iadesi talep edilen 2014/1726 Esas sayılı dosya ve bu dosya ile birleşen aynı şekilde yargılamanın iadesi istenen 2014/1732 Esas sayılı dosya yönünden yargılamanın iadesi şartlarının oluştuğu, her iki yargılamanın iadesi talebinin kabulüne karar vermek gerektiği, kesin kararlara karşı yöneltilen yargılamanın iadesi isteminin kabul veya reddini öngören kararlar da kesin olacağından yargılamanın iadesi yönünden verilen kararın da kesin olduğu, birleşen … … 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/275 sayılı dosyasında, yargılamanın iadesi istenen karara dayanılarak yapılmış olan Genel Kurul’un ve alınan kararların iptali istenmiş olup, yargılamanın iadesi davası sonucunda kapatılarak Mahkememizle birleşen … … 21. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/206 Esas 2014/146 Karar sayılı kararının iptaline karar verilmiş olmakla, bu karara dayanılarak yapılan Genel Kurul’un ve alınan kararların da iptali gerektiğinden ilgili dava yönünden de kabul kararı verildiği, ancak birleşen dosya yönünden verilen karar temyize tabi olduğu gerekçesiyle, 2014/1726 Esas sayılı yargılamanın iadesi (ve birleşen 2014/1732 esas sayılı yargılamanın iadesi) davasının kabulü ile kapatılarak mahkememize devredilen … … 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/216 Esas, 2014/146 Karar sayılı 30/05/2014 tarihli “… Metal Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılı Genel Kurul Toplantısına Çağrılmasına” ilişkin kararının iptaline ve yapılan tüm işlemlerin geçersiz oluduğunun tespiti ile kayyımın görevine son verilmesine, birleşen … … 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/275 esas sayılı dosyasında … … 21. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 30/05/2014 tarih ve 2014/206 Esas, 2014/146 karar sayılı kararına dayanılarak gerçekleşen davalı … Metal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin 11/07/2014 tarihinde yapılan genel kurulun ve alınan kararların iptaline, karar verilmiştir.
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1-Davacılar … … ve … … vekilinin 2014/1726 Esas, birleşen 2014/1732 Esas sayılı dosyalarında, TTK 412 maddesine ilişkin karara yönelik yargılamanın iadesi isteminin kabulüne dair verilen kararın kesin olması nedeniyle temyiz isteminin reddi gerekir.
2-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre taraf vekillerinin genel kurul iptaline yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar … … ve … … vekilinin temyiz istemlerinin REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 30,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden birleşen davalarda davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 33,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen … … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/1732 Esas sayılı dosyasında davalılardan alınmasına, 22.06.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat