GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU

GEREKÇESİZ OLARAK HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN KARARA ATIF YAPILMAK SURETİYLE HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 9976
Karar: 2017 / 1697
Karar Tarihi: 22.02.2017

ÖZET: Hükmün gerekçesinde, sanığın suç oluşturduğu veya oluşturmadığı sabit görülen fiilin belirtilmesi ve bu fiilin nitelendirilmesinin yapılması suretiyle infazı kabil bir hüküm kurulması gerekirken, gerekçesiz olarak hükmün açıklanması geri bırakılan karara atıf yapılmak suretiyle hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

(2709 S. K. m. 141) (5271 S. K. m. 34, 230) (5237 S. K. m. 170) (YCGK. 18.11.2014 T. 2013/8-830 E. 2014/502 K.)
Dava ve Karar: Genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme suçundan sanık … hakkında 09.12.2011 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne ve müsadereye dair; Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 03.12.2014 gün ve 2014/266 esas, 2014/582 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
CMK.nun 231/11 maddesine göre hükmün açıklanmasına yönelik kararda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 141/3, CMK.nun 34 ve 230. maddeleri ve Ceza Genel Kurulu’nun 18.11.2014 gün ve 2013/8-830 esas, 2014/502 kararı uyarınca hükmün gerekçesinde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin yazılması, kanıtların tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen kanıtlar ile mahkemece ulaşılan kanaatin, sanığın suç oluşturduğu veya oluşturmadığı sabit görülen fiilin belirtilmesi ve bu fiilin nitelendirmesinin yapılması suretiyle infazı kabil bir hüküm kurulması gerekirken, gerekçesiz olarak hükmün kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 22.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat