Gayrimenkul Satış Vaadi Tapu İptali ve Tescil Temyiz Dilekçesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Tapu İptali ve Tescil Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DURUŞMA TALEPLİDİR

DOSYA NO                                        : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACILAR      : 1. (Ad, Soyad)

                                                                2. (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                              : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                             : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                              : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                                 : … tarihli hatalı yerel mahkeme kararının duruşmalı olarak yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1.  .… adresinde kayıtlı taşınmazı … TL bedelle davacı müvekkillerim murisine satmayı vaat ve taahhüt etmiş satış vaadi sözleşmesi … tarihinde … yevmiye numarasıyla tapuya şerh edilmiştir.

2. Davacı müvekkillerim murisi satış vaadi sözleşmesinde belirlenen ödemeler karşılığı davalı tarafa senetler vermiş ve vadelerinde senetlerin karşılığını ödeyerek senetleri teslim almıştır. Buna rağmen davalı taraf kötü niyetli olarak devir işlemini yapmamış ayrıca … tarihinde tapudaki şerhi terkin etmiştir.

3. Davacı müvekkillerim murisi satış vaadi sözleşmesinde belirlenen bedeli senet karşılığı ödemiş ve senetleri teslim almıştır. Davalı taraf elinde olmayan senetlerin ödenmediği iddia edilemez. Ödenmeyen senetlerin davalı taraf elinde olması gerekmekteydi. Davalı taraf bedelin ödenmediğini ileri sürerken bedelsiz kalan senetleri ibraz edememiştir.

4. Sayın Mahkemenin senet asıllarının tarafımızdan dosyaya sunulması için süre vermişse de bedeli ödenen senetlerin saklanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bedeli ödenmeyen senetler olduğunu iddia eden davalı taraf bu senetleri icra takibine konu edebilecek ya da halen elinde ise ibraz etmek durumunda olacaktı.

5. Davacı müvekkillerim murisi açıkladığımız gibi satış vaadinde gösterilen meblağı davalıya ödemiştir. Bunu gösterir senet fotokopileri de Sayın Mahkemeniz dosyasında mevcuttur. Ticari hayatta da olağandır ki hiç kimse borçlu olduğu senetlerin asıllarını borcu ödeyip senetleri teslim aldıktan sonra saklamaz.  

6. Davalı taraf Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesinin teminat maksadıyla yapıldığını iddia etmektedir. Bu durumda ispat yükü de davalıdadır. Madem davalılar bunun teminat maksadıyla yapıldığını iddia etmektedirler ve bu iddialarını ispatla yükümlüdürler.

HUKUKİ SEBEPLER                      : TMK/716 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                           :Yukarda açıklanmaya çalışıldığı gibi hatalı Yerel Mahkeme kararının yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINI, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACILAR VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)