Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          : Esasa ilişkin beyanlarımızın sunulması ve bilirkişi raporuna itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. davacının döviz cinsi üzerinden talepte bulunabilmesi için tarafların aralarında bu konuda sözleşmiş olmaları gerekmektedir. olayımızda haksız işgal karşılığı ecrimisil talep edildiğine göre tarafların borcun döviz cinsi olarak ödenmesi konusunda açık ya da zımni bir anlaşmaları yoktur. bu sebeple de amerikan doları olarak ödenmesini talep edilemez.

2. Davacı taraf davalı müvekkilim ile yarı yarıya paydaş oldukları gayrimenkul mülkiyetine dayanarak müdahalenin men-i ve ecrimisil talep etmiştir. Paydaşlar arasındaki el atmanın önlenmesi davalarında öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planının olup olmadığı veya fiilen kullanma biçiminin oluşup oluşmadığı üzerinde durulmalıdır.

3. taşınmaz başkasına kiralanmamıştır, başkasının kullanılmasına bırakılmamıştır. davalı müvekkilimin fiili kullanımı mevcutturbu nedenledir ki bilirkişi raporu hatalıdır ve kabulü mümkün değildir.

4. fiili durum esas alınmalı, kullanma sırasının müvekkilimizde olduğu takdir edilmelidir. bu sıranın verdiği hakları kullanma sebebiyle de bir ceza gibi işgal tazminatına ya da vekaletsiz iş görme hükümlerine dayandırılarak kazanılan menfaatin devrine karar verilmesi hakkaniyete aykırı olacaktır.

5. .… tarihli bilirkişi raporunda haksız işgalden dolayı kira hesabı yapılmışken … tarihli bilirkişi raporunda vekaletsiz iş görme olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. olayımızda ise taşınmazın davalı müvekkilim paydaş tarafından bizzat kullanıldığı çok açıktır. Bu sebeple de kira sözleşmesi gibi algılanarak vekaletsiz iş görme hükümlerine dayandırılması hakkaniyete aykırıdır. Her iki bilirkişi raporu arasındaki çelişki giderilmelidir. 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklanmaya çalışıldığı gibi öncelikle … tarihli ve … tarihli bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesini, haksız ve hukuki dayanaksız davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yan üzerinde bırakılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat