Boşanma Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

Boşanma Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                        : …./… E.

DAVALI                                             : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                               : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                             : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                               : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                                 :Davanın esası hakkında beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Gelinen aşamada toplanan tüm deliller; müvekkilimin evliliğini kurtarabilmek için büyük fedakarlıklar gösterdiğini; ancak buna rağmen davacının tek taraflı ağır kusuruyla evliliğin bu aşamaya gelmesine sebep olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

2. Davacı, müvekkilime hakaret etmiş, şiddet uygulamıştır. Davacının, davalıya yönelik aşağılayıcı ve kışkırtıcı hareketleri, bizzat davacı tanıklarınca da ifade edilmiştir.

3. Müvekkilimin evliliğini kurtarmak adına yapmış olduğu tüm fedakarlıklara rağmen davacı olayların bu aşamaya gelmesine sebep olmuştur.

4. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan taraftan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Davaya konu olayda ise davacının ağır kusurunun varlığı açıktır. Bu nedenle açmış olduğumuz karşı davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve davacının davalıya manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER                      : HMK, TMK/174 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                           :Kusurlu davacı tarafından açılan “boşanma ve manevi tazminat istemli” davanın reddine; karşı davamızın kabulüne, dava tarihinden başlamak kaydıyla müvekkilim lehine hükmedilen tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren yoksulluk nafakası olarak devamına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)