FAKTORING SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

FAKTORING SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta, ………………………. adresinde mukim …………………… (…) ile diğer tarafta adresinde mukim ………………………………………………………………………….. (Müşteri/Müşteriler) arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR
 2. İşbu sözleşmenin konusu, müşteri’nin daha önce doğmuş ve/veya sözleşme süresi içinde işletmesi ile ilgili olarak yurtiçi yurtdışı mal, hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan…’a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlandırılmasından ibarettir.
 3. Sözleşmenin imzası ile birlikte…’a temlik edilen alacaklar müşteri’nin arz ettiği malların/hizmetlerin peşin ya da 90 güne kadar vadeli satışlarından doğan alacaklardır. Müşteri’nin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ortağı bulunduğu gerçek, tüzel kişilere yaptığı satışlar, arz ettiği hizmetler, konsinye satışlar ile vadesi 90 günü aşan alacaklar…’dan yazılı muvafakat alınmadıkça işbu sözleşmenin kapsamı dışındadır.
 4. Alacaklar doğumu anında faiz, şahsi ya da ayni teminatları ile birlikte kendiliğinden bu sözleşme hükümleri uyarınca…’a intikal ederler. Bu itibarla her ne sebeple olursa olsun…’a bildirilmemiş alacaklar da sözleşmenin kapsamı içerisindedir.
 5. Bu sözleşmede kullanılan ve sözleşmenin niteliği ile ilgili özel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.
 6. Borçlu………………………………………………………; müşteri’nin bu sözleşmenin 1. ve 2. maddeleri uyarınca alacak hakkı iktisap ettiği gerçek ya da tüzel kişiler.
 7. Alacak bildirimi (AB-ntr); müşteri’nin bu sözleşme çerçevesinde temlik etmiş olduğu alacakların doğduğunun…’a bildirimi.
 8. Limit onay bildirimi (LOB); Sözleşmedeki garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla… tarafından müşteri’ye yapılan, bu çerçeveyle sınırlı olarak borçlu ve garanti edilen alacak hakkında garanti limitini ve vadesini ihtiva eden bildirim.
 9. Azami Faktoring hacmi (AFH);…’un faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere müşteri’ye tanıyacağı toplam işlem hacmi.
 10. Borçlu işlem hacmi (BİH); müşteri’nin her borçlusu için ayrı ayrı tanınan azami işlem hacmi.
 11. Ön ödeme, (Finansman) oranı;… tarafından, temellük edilen alacaklara ilişkin olarak müşteriye sağlanabilecek finansman oranı.
 12. FAKTORING HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
 13. Müşteri, İşbu sözleşmenin kapsamı içinde kalan alacakları doğdukları anda AB/NTR formu ile derhal…’a bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim önceden müşteri’ye verilmiş AB/NTR formunun, Müşteri’nin faturasının bir nüshası ile birlikte…’a imza karşılığı elden teslimi ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi suretiyle yapılır. Müşteri AB/NTR formu ve faturalarla birlikte, varsa alacağın temeline ilişkin sair belgeleri, sipariş formu, çek, senet gibi ödeme vasıtalarını ayrıca teminatlarını…’a usulüne uygun devir ve teslimle yükümlüdür. Fatura nüshasını ve sair ekleri ihtiva etmeyen AB/NTR formları bir hüküm ifade etmez.
 14. Müşteri faturalarında, alacağı…’a temlik edildiğini, vadesini ödeme yerini ve…’un unvanını, açık adresini gösteren ibarelere yer vermekle ve temliki borçlulara ihbarla mükellef olup, varsa ödeme tarihine kadar işleyecek akdi faiz, temerrüt faizi oranlarını açıkça belirtmek zorundadır. Müşteri ile borçlusu arasında ayrıca bir sözleşme ya da çerçeve anlaşmanın akdolunması halinde bu antlaşmanın bir nüshası da…’a gönderilir. Bu anlaşmada müşteri,…’un işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarının korunması ve sağlanmasına yönelik hükümleri yer verecektir. Alacağın…’e temlikinin borçluya ihbarı mükellefiyeti tamamen müşteri’ye aittir.
 15. …., işbu sözleşme hükümleri uyarınca temellük etmiş bulunduğu alacakları ve ödeme vasıtalarını üçüncü kişilere temlik hakkına sahip olduğu gibi bu alacaklar ve ödeme vasıtaları üzerinde her türlü tasarruf yetkisine de sahiptir.
 16. Müşteri,… tarafından yazılı olarak muvafakat edilmedikçe, temlik konusu alacakların ödenmesini teminat altına almakla yükümlüdür. Bu teminatlar ayni, şahsi veya bu amaçla tanzim ve…’a ciro ve teslim edilen kıymetli evraktan ibaret olabilir.
 17. Müşteri, ayrıca kendisine yapılan ön ödemelerin, finansmanın; faktoring ücretlerinin, komisyon, faiz ve bilcümle masraflar ile ferilerinin teminatını teşkil etmek üzere…’a talep edilen miktarda ve türde teminat vermekle yükümlüdür…. hiçbir sebep ve gerekçe göstermek zorunda kalmaksızın teminatların değiştirilmesini ve/veya ek teminat verilmesini talep edebilir.

Söz konusu teminatlar, sözleşmenin süresinin uzatılması, yenilenmesi ve herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi…’un müşteri’den doğmuş doğacak her ne nam altında olursa olsun bilcümle alacaklarının teminatını teşkil edecektir….’un teminat miktarını aşan alacak ve zararlarını, ferilerini talep hakları saklıdır. Ödeme vasıtalarından ayırdedilebilmesi için…’a teminat amacıyla usulüne uygun devir, ciro, teslim edilen kıymetli evraka bu hususun açıkça kaydedilmesi zorunludur. Müşteri teminat kaydını ihtiva etmeyen bir kıymetli evrakın teminat için verildiği iddiasında ise buna ilişkin…’un imzasını içeren sözleşmeyi ibrazla yükümlüdür.

 1. Müşteri, temlik olunan alacakların mevcudiyetini, sözleşmenin kapsamı içindeki alacaklar üzerine tasarruf yetkisinin varlığın ve tamamen ödeneceğini gayrikabilirücu garanti etmekte, her ne sebeple olursa olsun temlik edilmiş alacağın ödenmemesi ihtimalinde alacağın tamamını, ödenmeyen kısmını, aldığı ön ödemeleri, finansmanı, ferilerini ve bu nedenle…’un uğrayacağı zararları ve masrafları, mehil tayinine, bir ihbar ya da ihtara, hüküm istihsaline gerek kalmaksızın derhal ödeyeceğini taahhüt etmektedir.
 2. Müşteri,…’a taraflarca belirlenecek ve sözleşmenin süresi içinde her yıl ayrı ayrı geçerli olmak üzere yıllık minimum gelir miktarlarını sağlamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
 3. Müşteri, temlik olunan alacakların…’a ödenmesini, işbu sözleşme ile yüklendi edimlerin ifasını engelleyecek, geciktirecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Müşteri ile borçlusu arasındaki temel ilişkiden kaynaklanabilecek ya da takas mahsup gibi bilcümle itiraz ve defiler, müşteri’nin…’a karşı yükümlülüklerini ifaya engel teşkil etmeyeceği gibi bu yükümlülüklerin ifasını da geciktirmez. Müşteri, malların maddi ve hukuki ayıplarından ari olacağını satış ve ihracat ya da sair işlemlerin, prosedürün usulüne uygun tanzim ile gerçekleştireceğini…’un bu sebeple de bir itiraz ve defi ile karşılaşmayacağını garanti etmektedir.
 4. Müşteri, her üç ayda bir ve hesap yılı sonunda ya da bu dönemler dışında talep halinde, işletmesi satışları ve borçluları hakkında her türlü bilgiyi, hesap özetlerini mizanı v.s.’yi…’a göndermeyi taahhüt etmekte, ayrıca…’un kendi elemanları ya da bağımsız kuruluşlar vasıtası ile bilcümle kayıt, belge ve defterler üzerinde inceleme yapmasına, yaptırmasına, şimdiden izin vermektedir. Yeni yatırımlara girişilmesi ortak alınması ve işletmenin yönetimini etkileyecek gelişmeler, değişiklikler ile müşteri aleyhine üçüncü kişiler tarafından açılan davalar, girişilen takiplerden, müşteri ve borçluların ödeme gücünü, teminatlarını olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden… derhal haberdar edilecektir. Müşteri’nin bu madde ya da sözleşme ile ilgili…’a vermekle yükümlü bulunduğu bilgi ve belgeleri göndermiş olması,… tarafından bu konuda bir talepte bulunulmamış olması, müşteri’nin işbu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini sorunluluklarını kaldırmaz, hafifletmez.
 5. Müşteri,… tarafından kendisine tanılan AFH’nin %15’ini aşan talepler ve tutarı ne olursa olsun girişeceği sürekli borç ilişkileri talepte bulanan mali durumu ve sözleşme şartları hakkında…’a vermekle yükümlüdür. Bu halde faktor belirtilen satışlardan, hizmetlerden doğacak alacakları kapsam dışı bırakma yetkisine sahiptir. Diğer taraftan miktarı ne olursa olsun sözleşmenin kapsamına dâhil satış ve alacaklara ilişkin her türlü belgenin (raporlar, yükleme, nakliye, sigorta vs.) birer örneğinin faktor’a gönderilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen alacakların kapsam dışı bırakılmamış olması, faktor’un müşteri’ye LOB’nde bulunduğu ve söz konusu alacaklar için garanti ya da ön ödeme yükümünün doğduğu anlamını taşımaz. Yukarıda (II/9) maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm bu madde kapsamına dâhil alacaklar için de geçerlidir.
 6. Satılan malın her türlü sorumluluğu alıcıya (müşteri’nin borçlusuna) ait olmaksızın işletme dışında herhangi bir yerde teslimi halinde müşteri malı bütün rizikolara karşı, primleri, masrafları kendisine ait olmak üzere sigorta ettirmekle yükümlüdür. Müşteri sigorta tazminatını bu hükümle peşinen…’a temlik etmektedir. Sigorta tazminatının…’a temlik edilmişbulunması müşteri’nin o alacak için bu miktarla sorumlu tutulmasını gerektirmeyeceği gibi…, müşteri’yi takip, teminatları paraya çevirme ve peşin ödemeler (finansman) ile sair her türlü zararını karşılama hakkına sahiptir….’un aşan zararlarını talep hakları saklıdır.
 7. Müşteri, borçlusu ile arasındaki temel ilişkiden doğan haklarını (ihbar, ihtar, dava, fesih, vs.) kullanmadan önce…’a gerekli bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Bunun gibi borçlunun müşteri’ye karşı aralarındaki temel ilişki sebebi ile yönelteceği dava, talep, ihbar, ihtarlardan müşteri,…’u derhal haberdar edecektir. Müşteri ve borçlu arasındaki hukuki işlemde meydana gelebilecek her türlü değişiklik, sona erme, temlik olunan alacağın kısmen veya tamamen ödenmemesine, sona ermesine yol açtığı hallerde müşteri bu alacak için elde ettiği ön ödemeleri (finansmanı)… tarafından bildirilen faktoring ücreti, faiz ve bilcümle ferileri ile birlikte derhal iade etmekle yükümlüdür. Müşteri bu alacak sebebi ile…’a ödemiş bulunduğu ya da hesabına borç kaydolunan ücret, faiz, masraf ve komisyonların iadesini talep edemez, ödemekten kaçınamaz.
 8. 13. Müşteri, borçlusu ile arasında çıkabilecek ve temlik edilen alacakların kısmen de olsa ödenmemesine, ödemelerin gecikmesine yol açabilecek bilcümle uyuşmazlıkları ödeme tarihine kadar çözümleyemediği ya da uyuşmazlıkların çözümünün ödeme tarihini aşacağı halden anlaşıldığı taktirde (II/12) madde hükümleri uygulanır. Diğer taraftan müşteri borçlusu ile ödemeleri olumsuz etkileyen, geciktiren anlaşmalar, yenilemeler yapamaz.
 9. Bölüm hükümleri saklı kalmak kaydı ile, her ne sebeple olursa olsun LOB’nde bulunulmadıkça, vadeden 30 gün içinde tamamen veya kısmen ödenmeyen alacakları müşteri temellük etmek ve bu alacaklar için yapılan finansman ödemelerini, ferilerini iade etmekle yükümlüdür. İade (II/12) madde hükmü uyarınca yapılır. Alacakların geri temliki… tarafından tanzim edilmiş dekontla gerçekleştirilir…. aksi taraflarca her alacak için ayrı ayrı olmak üzere kararlaştırılmadıkça borçluya karşı ihbar, ihtar ya da protesto keşidesi ile yükümlü bulunmadığı gibi borçluyu takibe, borçluya karşı dava ikamesine mecbur değildir…. bunun gibi borçlu tarafından kendisine yöneltilen temel ilişki ya da alacağa ilişkin bilcümle defi ve itirazları tahkik, cevaplandırma ve ikame olunan dava, tedbir gibi talep ve işlemleri takibe, ihbara mecbur değildir. Müşteri bu nedenlerle…’e karşı her ne nam altında olursa olsun bir talep ve dava hakkına sahip değildir. Müşteri’nin bu feragatı, hakların kullanılmasının süreye tabii olduğu haller için de geçerlidir.
 10. Temlik edilen alacağın, ödenmemesi halinde yargı organları ve/veya icra yoluyla takibi ve tahsilinin…’a ait olması bu hususun her alacak için ayrıca taraflarca karşılaştırılmasına bağlıdır. Bu halde dahi müşteri, alacağın gereği gibi takip olunmadığından bahisle…’dan bir talepte bulunamaz. Müşteri, alacağın takibi ve tahsiline ilişkin masrafları, alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilecek tahsil ücretini ve bilcümle ferilerini ödemekle yükümlüdür. Söz konusu faiz ve ücretin ödenmesi, takip ve tahsilatın başarıya ulaşması şartına bağlı değildir. İş bu madde hükümleri uyarınca borçluya karşı dava açılmış, takibe geçilmiş olması, müşteri’ye yapılmış ön ödemelerin, finansmanın tahakkuk etmiş faktoring ücreti, faiz, masraf ve komisyon alacaklarının…’a iadesi, ödenmesi talebinin, takip ya da davanın sonucuna ertelenmesi anlamını taşımaz…. söz konusu alacakları için müşteri’den derhal talepte bulanabilir. Dava ya da takip sonucu borçludan tahsil edilen meblağ masraflar, tamamen veya kısmen tahsil olunamayan alacaklar için müşteri’nin sorumlulukları aynen devam eder.
 11. Müşteri’nin taksitli veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım gibi türlerde satım sözleşmeleri yapması halinde müşteri bu sözleşmelerden kaynaklanan kanuni veya akdi yetkilerini, talep halinde…’a devir ve temlik amacıyla bilcümle irade beyanlarında bulunmakla, hukuki işlemleri yapmakla, gereğinde malın vasıtalı zilyedliğini, mülkiyetini…’a devirle yükümlüdür.
 12. Müşteri,…’un zarar görmesi ihtimali bulunan her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Müşteri’nin bu davranışları ya da dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunması akde aykırılık sayılır!
 13. … temellük ettiği alacaklar sebebi ile müşteri’ye aşağıda ve işbu sözleşmenin eklerinde tadillerinde belirlenecek şartlarla faktoring hizmeti sağlamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
 14. …, önceden kendisine müşteri tarafından bildirilecek her borçlu için uygun gördüğü takdirde bir BİH belirleyecek ve bu BİH’i müşteri’ye yazılı olarak bildirecektir. BİH tayin edilen borçluya müşteri tarafından yapılan satışlara, hizmetlere ilişkin alacakların doğumu ile birlikte (… tarafından işbu sözleşme uyarınca kendiliğinden temellükü ve belgelerin gönderilmesinden sonra)…, müşteri’ye tayin edeceği oranda finansman, ön ödeme sağlayabilir. Borçlu için tayin olunan BİH hiçbir suretle aşılamaz. Temellük edilen alacak miktarlarının BİH’i aşması halinde, aşan miktar için müşteri’ye finansman sağlanmaz. Alacakların borçlu tarafından ödenmesi halinde boşalan borçlu işlem hacmi için aynı oranda finansman sağlanabilir.
 15. 20. BİH’i aşan alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyeleri ve lehine tahakkuk etmiş, edecek bilcümle alacakları, müşteri’nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin teminatını teşkil ederler…. bu teminatları da müşteri’nin borçlarına derhal mahsup, takas edebileceği gibi bunları, müşteri’nin muhtemel riskleri için bloke hakkına da sahiptir.
 16. … müşteri ya da borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlüğü içine düşmesi, ödemelerin gecikmesi ayıp iddiasında bulunması, mücbir sebep veya olağanüstü sebepler de dâhil olmak üzere, alacağın ödenmemesi gibi hallerde tayin olunan BİH’in de boşluk bulunsa bile ödeme yapmama hakkına sahiptir…. ileri sürülen iddiaların haklılığını araştırmakla, müşteri’ye ihbarla yükümlü değildir. Alacak veya temel ilişki hakkında borçlu ve müşteri arasında bir uyuşmazlığın mevcut olduğu bütün hallerde… ödemeden kaçınabilir, söz konusu alacakları her zaman serbestçe geri temlik edebilir. Bu konuda (II/11) hükümler uygulanır.
 17. … tarafından borçlular için BİH tayin edilmiş, ön öneme yapılmış olması hiçbir suretle müşteri’ye LOB verildiği anlamını taşımaz.
 18. …, borçlu sayısı ve tayin olunan BİH’lerinden bağımsız olarak müşteri için belirlediği AFH’ni geçen temlikler ve aşan miktar için müşteri’ye ön ödeme yapmaz. Bu ihtimalde müşteri belli bir borçlu ya da borçlular hakkında BİH boşluğu bulunduğundan bahisle finansman talebinde bulunamaz.
 19. … temellük ettiği alacakları, yaptığı ön ödemeleri gerektiğinde her borçlu ve müşteri ayrı ayrı ve irtibatlandırarak kayda geçirir. Bu kayıtlardaki hesap hataları müşteri için bir hak teşkil etmez….’un serbestçe yapabileceği ön ödemeler (finansman) müşteri tarafından talep halinde ve müşteri’nin göstereceği bir banka şubesinde açılan hesaba yapılır. Müşteri’ye yapılan ön ödemeler (finansman), faiz, masraf, komisyon vs. giderler üzerinden… tarafından belirlenen faktoring ücreti aksi kararlaştırılmadıkça aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilir.
 20. Müşteri, taraflar arasındaki hesapların uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve faktoring faaliyetlerine özgü bir şekilde cari hesap tarzında yürütüleceğini, bir kıymetli evrakın, sair ödeme vasıtalarının ve temlik edilen alacakların bedellerinin ancak tahsil edilmiş bulunmaları şartı ile cari hesaba yapılmış kaydın vuku bulmuş sayılacağını, garanti hükümlerinin uygulanması, garantinin kalkması, düşmesi hallerinde dahi kullanımdaki fonlar hesabının ait bulunduğu para, döviz cinsi üzerinden sağlanan finansmanın, borcunu teşkil ettiğini peşinen kabul etmektedir.

Ayrıca taraflar, hesaba, ön ödeme, masraf, faiz, komisyon gibi faktoring sözleşmesi nedeniyle kaydolunacak kalemlere, bu kalemlerin doğduğu tarihlerden itibaren, karşılaştırılan,… tarafından bildirilen oranlarda faiz, ücret, komisyon tahakkuk ettirileceği, alacakların vadelerinde ödenmemesi halinde…’un her zaman belli devrelerle bağlı olmaksızın alacaklarını işbu sözleşme hükümleri uyarınca ferileriyle birlikte talebe hakkı olduğu, bu haller dışında cari hesap bakiyesinin (zorunlu olmamakla birlikte) hesap devresi olan her ay tanzim edilebilecek bir hesap ekstresiyle müşteriye gönderilebileceği, müşteri’nin bu sözleşmenin VII/1. hükmü saklı kalmak kaydıyla ekstreye bir ay içinde usulüne uygun olarak itirazda bulunmaması halinde borç bakiyesinin kesinleşeceği, müşteri’nin itirazına esas teşkil edebilecek maddi hataların gerekçeli olarak bildirilmemesi halinde itirazın yapılmamış sayılacağı hususunda mutabıktırlar. Alacak mal ve belgeler ile sair herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde…dilerse bu alacakları ayrı bir hesapta takip etme hakkına sahiptir.

 1. Tayin olunan ve müşteri’ye yazılı olarak bildirilen işlem hacimleri, ön ödeme (finansman), oranları, komisyon, garanti bedeli, ücret, faiz… tarafından her zaman serbestçe değiştirilebilir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için alacak tamamen ödeninceye kadar, ayrıca komisyon tahakkuk ettirilir.
 2. … müşteri tarafından yazılı olarak muvafakat edilmedikçe, borçlu ile alacak miktarlarının altında ödemeye yönelik anlaşmalar ile sulh ve ibra anlaşmaları yapamaz. FAKTOR’un borçlu ile ve müşteri’nin yazılı muvafakatı ile anlaşma yapması halinde ödenmeyen bakiye kısım için müşteri’nin sorumluluğu devam eder. Bu halde dahi komisyon, faiz ve ücret, temlik edilmiş alacağın tamamı üzerinden tahakkuk ettirilir.
 3. 28. Borçlulardan yapılan tahsilatlar, yapılan ön ödemelerin (finansman) ve müşteri’nin sair borçlarının kapatılmasına tahsis edilir. Ödemelerin öncelikle hangi alacaklara mahsup edileceğini tayine münhasıran… yetkilidir.
 4. Müşteri işbu sözleşmenin ifası ile ilgili olarak…’un ifa yardımcıları, personeli ve kullandığı, kullanacağı bilcümle vasıtalar (PTT, DHL, TNT, Kurye ve Kargo gibi) nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zararlardan…’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bu konuda her ne nam altında olursa olsun her türlü talep dava haklarından peşinen feragat ettiğini gayrikabilirücu beyan ve kabul etmektedir.

III. GARANTİ HÜKÜMLERİ

 1. …, tarafından belli alacak ve/veya borçlular için ayrıca yazılı olarak LOB ile taahhüt edildiği takdirde; borçlunun, aczinin sabit veya iflasına hüküm olunması sebebi ile ödeme güçsüzlüğünden müşteri’nin bir sorumluluğu yoktur. LOB’nde bulunulmuş alacaklar, sadece borçlunun aczi ya da iflası halinde, bu hususları İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca sabit olmasından, vadeden önce sabit olmuş ise vadeden itibaren, 90 gün sonra müşteri’ye ödenir. Ancak…’un LOB’ne esas aldığı herhangi muhabir veya üçüncü şahıslar tarafından bu konuda daha uzun bir süre tayin ve tespit edildiği takdirde bu süre uygulanır.
 2. Sadece borçlunun aczine ve iflasına ilişkin bu garanti ve miktarı, borçlu için BİH tayin edilirken, alacak ve miktar da açıkça belirtilerek yazılı olarak verilebilir. Böyle bir garantinin verilmesi…’un serbest iradesine bağlıdır. Açıkça LOB ile yazılı olarak bildirilmedikçe yorum yoluyla ya da sair herhangi bir şekilde garantinin mevcudiyeti iddia edilemez.
 3. …, (III/2) hükümleri uyarınca müşteri’ye bildirdiği miktarları her zaman serbestçe değiştirmek, garantiyi kaldırmak hakkına sahiptir.
 4. 4. …’un BİH’ni, AFH’ni azaltması, ön ödeme yapmaması hallerinde ayrıca bildirime gerek olmaksızın garanti yükümü de ortadan kalkar. BİH ve AFH’nin artırılması, garanti yükümünün de o oranda artması sonucunu doğurmaz.
 5. …, tarafından LOB’nde bulunulması halinde bu yükümlülük sadece borçlunun aczine, iflasına ilişkindir. Alacağın tahsilinin alacağa ve temel ilişkiye inhisar eden ya da mücbir sebepler, olağanüstü haller, politik riskler de dâhil olmak üzere herhangi sair bir sebepten vadesinde gerçekleşmemesi halleri garanti kapsamı dışındadır.
 6. …, işbu sözleşme uyarınca müşteri’nin vermiş bulunduğu teminatları veya borçluya ait teminatları, hangi borçlusuna ait olursa olsun BİH’ni aşan alacakları, alacak bakiyelerini ödemeleri garanti rizikosunun kapatılmasına tahsis edebilir.

Müşteri’nin işbu sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışı veya iflası, aczi ödeme güçlüğü içine girmesi halinde ya da hakkında LOB verilmiş alacakla ilgili olarak müşteri’nin borçlusu ile ilişkiye girmesi, temlikten sonra teminat, ödeme, ödeme vasıtaları alması gibi hallerde veya aynı borçluya doğrudan başkaca satışlar yapması fatura tanzim etmesi ihtimallerinde de garanti kendiliğinden geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.

 1. ÖZEL EDİMLER
 2. Taraflarca ayrıca yazılı olarak kararlaştırıldığı takdirde…, müşteri için piyasa-pazar araştırması, fizibilite raporları hazırlar, hazırlatabilir, reklâm faaliyetlerini doğrudan veya 3. şahıslar vasıtası ile yürütebilir.
 3. Müşteri’nin arz ettiği mamullerin pazarlamasına alıcı teminine yardımcı olabilir.
 4. …’un kararlaştırılan özel edimlerin ifasından, önerilen alıcılar ve girişilen bilcümle işlemlerden herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir.
 5. Özel edimlerin kararlaştırılması halinde…’a ayrıca ücret ve masrafları ödenir. Ödemelerin miktar ve şartları ait olduğu anlaşmada tayin edilir.
 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
 7. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, 1 ay önce yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir. İş bu sözleşme ile…’a sözleşmeyi derhal sona erdirme yetkisi veren haller saklıdır.
 8. 2. Müşteri’nin akde aykırı davranışı, kredibilitesi ve mali durumunda olumsuz etkenlerin ortaya çıkması halinde… herhangi bir mehil tayinine gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal tazminatsız sona erdirebilir….’un bu fesih hakkını kullanabilmesi için müşteri’nin aczinin sabit, iflasına hüküm verilmiş olması şartı aranmaz.
 9. …’un işbu sözleşmeyi haklı sebeple feshi halinde, sebebin haklılığı tamamen…’un takdir yetkisi içindedir.
 10. Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde de müşteri’nin mevcut bilcümle borçları ve ferileri muaccel olur ve müşteri alınmış fakat kapatılmamış ön ödemeleri (finansmanı) derhal, faktoring ücreti, masraf, faiz gibi ferileri ile birlikte iade etmekle yükümlüdür. Müşteri ayrıca işbu sözleşme uyarınca tahakkuk etmiş sair borçlarını da derhal, nakden ödemek mecburiyetindedir. Müşteri’ye ayrıca bir ihbar ya da ihtar yapılması şartı aranmaz…. tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla müşteri’nin bilcümle teminatlarını ayrı ayrı ya da birlikte nakden tahvil ve aynı zamanda kefillerini takip yetkisine sahiptir. Bu halde gerek müşteri gerekse kefiller mükerrerlik iddiasında bulunamazlar.
 11. İHRACAT VE İTHALAT FAKTORİNGİNDE UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER
 12. Müşteri, İthalat İhracat rejimine ilişkin mevzuat ile kambiyo mevzuatına ve bu yasal düzenlemelerde meydana gelebilecek değişikliklere uygun hareket etmeyi, mal, hizmet bedelini yurda getirmeyi, şimdiden kabul, taahhüt ve garanti etmektedir. Mevcud ve ileride meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile tahakkuk eden, edecek bilcümle vergi, resim, harç, fon giderleri, ceza vs. ve bunlarda meydana gelebilecek artışlar, ferileri ile her ne nam altında olursa olsun ihdas olunacak, tahakkuk ettirilecek giderler müşteri tarafından karşılanacaktır.
 13. Diğer taraftan müşteri, tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile faizlerinin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai sorumlulukların tarafına ait olduğunu gayrikabilirücu beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle mevzuat hükümleri uyarınca da olsa…’un sorumluluğuna başvurulması ihtimalinde,…’u özel ya da kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler, merciler, mahalli idareler karşısında bu cezai hukuki sorumluluklardan, ferilerinden bir talebe, mehil tayinine, dava ikamesi ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, açılmış davaların sonuçlarını beklemeksizin kurtarmayı, taahhüt, garanti etmektedir.
 14. Döviz kurlarındaki artış veya eksilmeler sureti ile meydana gelebilecek tüm riskler müşteri’ye aittir. Müşteri bu riskleri de komisyon vs. gibi giderlere ilişkin artışları karşılamayı şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir.
 15. Müşteri işbu hüküm ile…’a muhabir factor ya da bankayı tayin yetkisini tanımaktadır. Müşteri’nin, muhabir factor ya da bankanın işlemlerinden, davranışlarından bir zarara uğraması halinde, her ne sebeple olursa olsun…’un bir sorumluluğu mevcud değildir. Bu sorumluluktan beraat hükmü muhabirin her türlü kusuru halinde de geçerlidir.
 16. İşbu sözleşmede yer almayan hususlarda ve bu sözleşme hükümleri ile bağdaştığı ölçüde Uluslararası Faktoring kuralları (IFC) hükümleri ve (FCI) kodları uygulanır.

VII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yalnız…’un belge ve kayıtlarının münhasır, yegane geçerli delil teşkil edeceği, HUMK’un 287. maddesi hükmü uyarınca müşteri tarafından şimdiden kabul ve ikrar edilmektedir. Müşteri’nin hesap ekstrelerine (II/25) maddesi hükmü uyarınca vaki itirazı dahi birinci cümle hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
 2. Müşteri’nin bu sözleşmeye herhangi bir aykırılığı halinde veya sözleşmede belirtilen sair hallerde…, herhangi bir ihbara, ihtara, hüküm istihsaline, mehil tayinine, alacağın miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine gerek olmaksızın bilcümle ödeme vasıtaları ve teminatları birlikte nakde tahvile, mahsuba, aynı zamanda kefilleri takibe yetkilidir. Müşteri ayrıca …’un aleyhine girişebileceği takip ya da açacağı her türlü davalarla ilgili olarak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir talebi uygulanması hallerinde, teminat yatırılmasına, gösterilmesine mahal olmadığını peşinen kabul ile teminat iadesi veya yatırılması yolundaki taleplerinden peşinen, gayrikabilirücu feragat etmektedir.
 3. Bu sözleşme uyarınca yapılacak ihtar ve ihbarların yazılı ya da faks ile yapılması lüzumludur. Ancak bu ihbar ve ihtarların yetkili imzaları her halde ihtiva etmesi şarttır.
 4. Bu sözleşmenin akdi, uygulanması ve teminatların alınması nedeni ile, ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi ve resimler ile masraflar müşteri’ye aittir. Bu sebeple ileride tahakkuk ettirilecek farkları, artışları, ferilerini, her ne nam altında olursa olsun ihdas olunacak tahakkuk ettirilecek giderleri de ödemeyi müşteri şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. Diğer taraftan müşteri her ne sebeple olursa olsun tahakkuk ettirilebilecek cezaları ile faizlerin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai sorumlulukların tarafına ait olduğunu gayrikabilirücu beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle mevzuat hükümleri uyarınca da olsa….’un sorumluluğuna başvurulması ihtimalinde,…’u özel ya da kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler, merciler mahalli idareler karşısında bu cezai ve hukuki sorumluluklardan, ferilerinden, bir talebe, mehil tayinine, dava ikamesi ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, açılmış davaların sonuçlarını beklemeksizin kurtarmayı taahhüt, garanti etmektedir.
 5. İşbu sözleşmenin değişikliklerinin de aynı şekilde yapılması lüzumludur. Aynı şekilde yapılmadıkça değişiklik iddiaları dinlenemez.
 6. Sözleşmenini bir kısmının her hangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, diğer hükümlerin de hükümsüz kalması sonucunu doğurmaz. Ancak tarafların, bu hükümlerin mevcud olmaması halinde işbu sözleşmeyi yapmayacakları açıkça anlaşılan hallerde sözleşme tamamen hükümsüz hale gelir. Sözleşmenin sona ermesi, hükümsüz hale gelmesi müşteri’nin yükümlülüklerini kararlaştırıldığı şekilde ifa ve tasfiye etmesini engellemez.
 7. Müşteri veya herhangi bir borçlu,…’a vadelerinde ödeme yapmadığı veya borç muaccel olduğu takdirde, müşteri, bu alacaklar için vade gününden veya muacceliyet tarihinden itibaren aylık %…… oranda temerrüt faizi oranının… tarafından her zaman tek yanlı olarak arttırılabileceğini tacir sıfatıyla beyan ve kabul ile, bu husustaki her türlü dava ve itiraz haklarından şimdiden gayrikabilirücu olarak feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu oran müteselsil kefiller ve garanti verenlerin temerrütleri halinde de aynen uygulanır.
 8. İşbu sözleşmenin yorumu gereken hallerde…’un uygulamaları esas alınır. Müşteri lehine münferit uygulamalar yoruma esas teşkil etmez.
 9. Bu sözleşme ile…’un serbestisi ve tayinine bırakılan hususlar müşteri’ye gönderildiği tarihten itibaren ve yeni bir bildirime kadar sözleşmenin mütemmimi olarak yürürlükte kalırlar. Bildirimler ait oldukları dönemler için geçerlidir.
 10. Diğer taraftan müşteri bir başka… ile akdolunmuş hali hazırda geçerli bir sözleşmenin mevcut bulunmadığını, işbu sözleşmenin yürürlük süresince kapsamı ve türü ne olursa olsun bir başka… ile Faktoring sözleşmesi akdetmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Müşteri’nin bu hükme muhalefeti halinde…, sözleşmeyi derhal sona erdirme yetkisine sahiptir. Bu halde müşteri’nin iade borcu derhal muaccel olur ve iade hükümleri uyarınca yapılır.
 11. Aşağıda isim, unvan ve adresleri yer alan müteselsil borçlu ve müteselsil kefiller, müşteri’nin… ile akdetmiş bulunduğu işbu Faktoring sözleşmesi, özel şartları, bilcümle ekleri, yenilemelerinden ve sair sebeplerden doğmuş, doğacak bilcümle borçlarından işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından…………………… (YALNIZ………………………………………) ile bu borçlu tahakkuk edecek temerrüd faizinden, yargılama giderlerinden müşterek müteselsil borçlu, müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu bulunmaktadırlar.
 12. Yukarıda anılan Faktoring sözleşmesi ile muacceliyet ve müşteri’nin temerrüdü için ihbar ya da ihtar şart kılınan hallerde de ihbar ve ihtarın müşteri’ye yapılmış bulunması yeterli olup, ayrıca kefillere bir ihbar ya da ihtar şartı aranmaz. Faktoring sözleşmesinin hükümleri uyarınca ihbara, ihtara gerek olmayan hallerde kefillerin borcu müşteri ile birlikte muaccel hale gelir. Temerrüt için de aynı esaslar geçerli olup, yukarıda VII/7. madde hükmünde kararlaştırılan temerrüt faizi oranı temerrüde düşen kefiller hakkında da uygulanır.
 13. 13. …, alacağının teminatını teşkil etmek üzere hangi tarihte verilmiş, tesis edilmiş olursa olsun bilcümle teminatları, rehinleri nakde tahvil ettirmek veya asıl borçluya müracaat etmek mecburiyetinde olmaksızın borcun ve ferilerinin tamamının tediyesini müşteri’den kefillerden ayrı ayrı veya birlikte talep yetkisine sahiptir. Kefiller şahsen temin ve taahhüt ettikleri miktarların tamamından müteselsilen sorumludurlar. Faktoring sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi, kefillerin doğmuş bulunan borçlardan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 14. …, kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestliğine sahip olup, kefillerin bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek…’a karşı hiçbir iddia ve talep hakları yoktur….’un müşteri’nin taahhütlerini bir veya bir çok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen… tarafından geri verilmesi, fek edilmesi, ibra edilmesi hallerinde de kefiller bunlara şimdiden muvafakat ettiklerini aynen devam edeceğini kabul etmişlerdir.

Kefiller bu borç için veya müşterinin diğer borçları için başka kefillerin de söz konusu olması halinde,…’un dilediği takdirde diğer kefillerin takibinden vazgeçebileceğini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini ve buna rağmen kefaletlerinin aynen devam edeceğini şimdiden kabul ederler.

 1. Müteselsil kefillerden herhangi birine yapılan ihbar ve ihtarlar diğerleri için de hüküm ifade eder.
 2. Tarafların isim/unvanları yanında gösterilen adresler geçerli tebligat adresleridir. Adres değişikliklerinin karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirilmesi lüzumludur. Bu hükme aykırılık halinde eski adrese veya herhangi bir resmi makama (Ticaret sicili, vergi dairesi, tapu vs.) bildirilmiş adreslerden birine gönderilen tebligatlar geçerli tebligat hükmündedir.
 3. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul (Merkez/Sultanahmet) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 4. İşbu, sözleşme aşağıda yer alan özel şartlar ile …/…/…. tarihinde, …………… ilinde 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Sözleşme Konusu Satışlar (Yurtiçi/Yurtdışı):

Azami Faktoring Hacmi:

(YALNIZ/)

Ön Ödeme (Finansman) Oranı: –

Faktoring Komisyonu: –

Faktoring Ücreti: –

Diğer Masraflar:

MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER…

MÜŞTEREK/ MÜTESELSİL BORÇLU

MÜTESELSİL KEFİLLER

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat