FAKTORING TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

FAKTORING TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ….. adresinde mukim ….. Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile diğer taraftan ….. adresinde mukim ….. aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir faktoring temlik sözleşmesi imzalamışlardır.

1- Kısaltmalar

İşbu sözleşmede;

Factor       :           (….. Faktoring Hizmetleri A.Ş.) kısaca temellük eden.

Müşteri      :           (…..) kısaca temlik eden.

Borçlu       :           (…..) kısaca Borçlu,

olarak anılacaklardır.

Borçlunun adresi: …..

2- Sözleşmenin Konusu

Temlik eden Borç’ludan ….. ödeme vadeli ….. no’lu ….. TL tutarında .. / .. / …. tarihi itibariyle doğmuş fatura bedelinden kaynaklanan alacağının factoring işlemi kapsamında Temellük Eden’ e devredilmesine/ temlik edilmesine ilişkin koşulların düzenlenmesidir.

3- Temlik Eden’in Yükümlülükleri

a-  Temlik Eden ; bu sözleşmeyi imzaladığı tarihte ikinci maddede belirtilen tutar kadar Borçlu’ dan alacağı bulunduğunu ve bunu daha önce hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini kabul ve taahhüt eder.

b-  Temlik Eden; temlik konusu alacak, Borçlu tarafından Temellük Eden’e ödeninceye kadar borçtan sorumlu olmaya devam eder. Bu nedenle Borçlu tarafından borcun ödenmemesi durumunda kendisine başvurulmasını kabul ve taahhüt eder.

c-  Temlik Eden; Borçlu’nun Temellük Eden’e Borçlar Kanunu’nun 167.maddesi uyarınca takas dahil herhangi bir defi ileri sürmesi durumunda, Temlik konusu borçtan sorumlu olacağını, ayrıca Temellük Ede’nin Borçlu’ ya karşı yapacağı her türlü dava ve takip nedeniyle doğabilecek masrafları’ da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Faktoring Sözleşmesi Hükümlülerinin Saklılığı

Temlik Eden ile Temellük Eden arasında daha önce imzalanan ya da imzalanacak olan diğer sözleşme hükümleri saklıdır.

5- Tebligat Adresi

Tarafların Tebliğe esas ikametgah adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

6- Yetkili Mahkeme

Taraflar bu factoring sözleşmesinin uygulanması nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda ….. mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

7- İşbu temlik sözleşmesi .. / .. / …. tarihli factoring sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

TEMLİK EDEN                                                   TEMELLÜK EDEN

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat