FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ – KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTTIRIMI DAVASI SIRASINDA FAİZ İSTENİLMEMİŞ OLMASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ – KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTTIRIMI DAVASI SIRASINDA FAİZ İSTENİLMEMİŞ OLMASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                         :

VEKİLLERİ                    :

                                       

 

DAVALI                         :

 

KONU                            : Faiz Alacağının Tahsili Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR              :

 

  1. Müvekkilimiz, …………….. İli, ……… İlçesi, ……… Mahallesi, ……… Mevkiinde, Pafta No: ………, Ada No: ………, Parsel No: ……… de tapuya kayıtlı …… m2 lik taşınmazın malikidir.
  1. Müvekkilimizin taşınmazının …….. m2’lik kısmı üzerine davalı kurum tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olup, ………-TL irtifak bedeli takdir edilmiştir.
  1. Takdir edilen irtifak bedelinin arttırımı için tarafımızdan ../../…. tarihinde ……. Asliye Hukuk Mahkemesinde …./…. E. Sayı ile dava açılmış ve ../../…. tarihinde açılan davanın kısmen kabulüne, ………-TL ilave kamulaştırma bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
  1. Ancak ../../…. tarihli dava dilekçemizde sehven yapılan yanlışlık sonucu tarafımızdan faiz istenmediğinden Mahkeme faize hükmetmemiştir.
  1. Yargıtay kararlarına göre bedel arttırımı davası sırasında faiz istenilmemiş olması, sonradan faiz için dava açmaya engel olmadığından, dava tarihi ../../…. ile karar tarihi ../../…. arasındaki yasal faiz toplamı olan …………-TL’nin tahsili için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : Kamulaştırma Kanunu m.10 vd., Türk Borçlar Kanunu, HMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                      : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ../…. E. Sayılı Dosyası ve Dosya İçindeki Belgeler, sair deliller.

TALEP SONUCU            : Arz edilen nedenlerle dava tarihi olan ../../…. tarihi ile karar tarihi olan ../../…. tarihi arasındaki yasal faiz toplamı olan …………-TL’nin davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat