FAKS İLE İLETİLEN TALİMATIN UYGULANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

FAKS İLE İLETİLEN TALİMATIN UYGULANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

1- … … A.Ş.

Adres                          :           …

Tel                               :           …

Faks                            :           …

(Aşağıda “ŞİRKET” olarak anılacaktır)

2- … Limited Şirketi

(Aşağıda “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır)

Tel/Faks                      :           …

Taraflar Aşağıdaki hususlarda anlaşmıştır.

Madde 1- Sözleşmenin Konusu

Müşteri, şirket’e faksla talimat iletmek istemiş, buna karşılık Şirket de bunu kabul etmiştir.

İşte sözleşmenin konusu; Müşteri’nin faksla talimat iletmek kolaylığından yararlanmasında, bildirimler, uyarılar ile benzeri dokümanların Şirket’e faks yoluyla ulaştırılmasında uygulanacak esasların belirlenmesidir.

Madde 2- Sözleşmenin Kapsamı

Bu sözleşme kapsamında; Şirket’in işbu sözleşmeye dayanarak işlem yapması için, talimat iletme, bildirimde, uyanda bulunma ve/veya benzeri dokümanların Müşteri tarafından Şirket’e ulaştırılmasında izlenen usul ile kurallar yer almaktadır.

Madde 3- Müşteri’nin Beyanları

Müşteri, Şirket’e faks yoluyla talimat iletme, bildirimde bulunma ve benzeri işlemlerin bütün sonuçlarını kabul ederek üstlenmiştir.

Müşteri, faks yoluyla iletilecek talimatlardan doğabilecek riskten tamamen haberdar olduğunu beyanla, bu yolla gönderilen talimatlar doğrultusunda hareket etmek ve talimat doğrultusunda işlemleri gerçekleştirmek üzere Şirket’i yetkili kılmıştır.

Müşteri, Şirket’e; Müşteri tarafından Şirket’e faks yoluyla iletilen talimatların, asıllarının orijinal, doğru, tam ve eksiksiz kopyalarını teşkil ettiğine güvenmek ve bunlara dayanarak işlem yapmak hak ve yetkisini tanıdığı beyan eder.

Müşteri, fakslı talimatların herhangi birinin Şirket’e ulaşmaması veya talimatların hatalı, eksik, hileli, yanıltıcı, okunaksız olması, kopyalanması, yetkisiz kişilerce düzenlenmiş olması ya da herhangi bir nedenle gecikmesi hallerinde, Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 4- Müşteri’nin Yükümlülükleri

Müşteri, faks yoluyla talimat iletme kolaylığından yararlanırken, Şirket’e karşı aşağıdaki hususları yerine getirecektir;

 1. a) Müşteri, Şirket’e hangi faks numarasından talimat ileteceğini önceden yazılı olarak bildirecektir. Bildirmemesi halinde, Şirket, talimatın hangi faks numarasından gönderildiğini kontrol etme yükümlülüğü taşımayacaktır. Ancak, bu durumda Şirket, gerekli bulması halinde, bu talimatı işleme koymamak hak ve yetkisine sahiptir.
 2. b) Müşteri, yalnız yetkilileri tarafından Şirket’e faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
 3. c) Faksla iletilen talimatın orijinal nüshası teyid için, derhal, Şirket’e posta ile veya elden gönderilecektir.

Ancak, Şirket, Müşteri’nin fakslı talimatını aldığında, gönderilenin, yazılı olarak teyidini beklemeksizin, talimatı yerine getirebileceği gibi; her ne sebeple olursa olsun, gerekli gördüğü hallerde, faks yoluyla almış olduğu talimat doğrultusunda hareket etmek için, bu talimatın Müşteri’ce teyit edilmesini beklemek yetkisine de sahiptir.

 1. d) Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri’nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
 2. e) Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.

Madde 5- Şirket’in Sorumluluğunun Olmadığı Hususlar

Şirket, Müşteri’nin fakslı talimatını aldığında, yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir. Şirket, fakslı talimatın üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir.

Şirket aşağıdaki hususlardan sorumlu değildir;

 1. a) Şirket, ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir.
 2. b) Şirket, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından sorumlu değildir.
 3. c) Şirket, bağlı oldukları genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu değildir.
 4. d) Şirket, faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletişim olmasından ötürü sorumlu değildir.
 5. e) Şirket’in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, iddiasını ispat yükümü altındadır.

Şirket veya personeli ancak ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. Şirket muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir. Şirket’in sorumlu olduğu durumlarda, sorumluluğu yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi zararlarla sınırlıdır. Şirket, manevi zararlardan, kâr mahrumiyetinden ve gecikme faizlerinden, dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 1. f) Şirket, faks ile iletilen talimatı yerine getirmek için, gerekli gördüğü hallerde yazılı orijinal teyidi beklemesinden doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Madde 6- Delil Sözleşmesi

Müşteri, Şirket’e faks yoluyla ileteceği talimat örneklerinin, Şirket ile Müşteri arasındaki ilişkilerde, müstenid aranmaksızın, teyit edilmiş olsun veya olmasın Müşteri’nin yetkili temsilcilerince imzalanan orijinal, doğru, tam ve eksiksiz dokümanlar olarak, HMK’nun 193. maddesinin 2. cümlesi uyarınca yazılı ve kesin delil olarak kabul edileceklerini kabul ve beyan eder.

Madde 7- Sözleşmenin Süresi

İmza tarihinden başlayan işbu sözleşme, süresizdir. Taraflardan her biri, otuz gün önceden yazılı ihbarda bulunmak sureti ile otuz günün sonunda işbu sözleşmeye son verebilir. Bu durumda, işbu sözleşme kapsamında ve sözleşmenin yürürlük süresi içinde gönderilmiş olan faks talimatlarına dayanılarak yapılmış olan işlemler, işbu sözleşme açısından hüküm ifade etmeye devam eder.

 

Madde 8- Şirket’in Sözleşmeyi Derhal Sona erdirebilmesi

Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir şekilde ihlal ederse, Şirket, herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın, sözleşmeyi derhal ve süre vermeksizin sona erdirebilir.

Madde 9- Uygulanacak Yasa

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir.

Madde 10- Uyuşmazlıklar

Uyuşmazlıklarda …  Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

On maddeden ibaret işbu sözleşme …/…/… tarihinde tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

MÜŞTERİ

Ad Soyad

İmza

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat