Facebook Aracılığıyla Tehditin Cezası Nedir?

Facebook Aracılığıyla Tehditin Cezası Nedir?

YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2013/19459
Karar: 2014/9007

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve hakaret suçlarından sanığın mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluşa ve dosya kapsamına göre, daha önce aynı mağdura yönelik olarak cinsel taciz ve tehdit suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın, mağdurun facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yer alan resmini, onun sayfasından temin edip, aynı sitede açtığı sahte hesaplar üzerinden, ele geçirdiği mağdura ait resmi, onun bilgisi ve rızası dışında yayınladığı ve mağdur hakkında cinsel içerikli uygunsuz ibarelere yer verdiği olayda,

Mağdurun resmini, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde, hukuka aykırı olarak yayan ve oluşturduğu sahte facebook hesaplarında mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek ibarelere yer veren sanığın eylemlerinin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve hakaret suçlarını oluşturduğunun kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden,

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın sübuta, hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmamasına ilişkin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak,

1- Mağdurun resmini, bir suç işleme kararının icrası kapsamında ve değişik zamanlarda, farklı sahte facebook hesaplarına koyan sanık hakkında, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan hükmedilen temel cezada, TCK’nın 43/1. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmak suretiyle, sanığa eksik ceza tayin edilmesi, kanuna aykırı,

2- Hükümlerden sonra 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesinin, “31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; a) Soruşturma evresinde, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine, b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine, c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir.” hükmü gereğince, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ile ilgili olarak ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 14.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat