Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Nasıl Açılır?

Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Nasıl Açılır?

(Batıl olan evlenmeler)

MEDENİ YASA MADDE 112 – Aşağıdaki hallerde evlenme batıldır:

 1. Karı kocadan biri evlenme merasiminin icrasi zamanında evli ise;
 2. Karı kocadan biri evlenme merasiminin icrası zamanında bir akıl hastalığı veya daimi bir sebep neticesi mümeyyiz değilse;
 3. Karı koca arasında kanunen memnu bir derecede kan veya sıhriyet hısımlığı vsrsa.

MADDE 113 – Butlan davası Müddeumumi tarafından re’sen ikame olunur. Alakadarlardan biri her biri butlan davası ikame edebilir.

MADDE 114 – Zail olan bir evlenmenin butlanı re’sen deva olunamaz. Fakat alakadarlardan her biri butlanı hüküm altına aldırabilir.

Mümeyyiz olmamanın veya bir akıl hastalığı ile maluliyetin zevali halinde, evlenmenin butlanı ancak karı veya koca tarafından dava olunabilir.

Evli iken yine evlenen bir kimsenin bu evlenmesine butlan hükmü verilmeden evvel, vefat vesair sebeplerle evvelki evlenme zail olmuş olur ve yeni evlenmede de diğer taraf hüsnüniyet sahibi bulunur ise butlana hükmolunamaz

Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Açıklama

Karı kocadan biri evlenme töreninin yapılması sırasında evli ise, veya mümeyyiz değilse, karı koca arasında evlenmeye mani kan veya sıhriyet hısımlığı varsa, evlenmeleri batıldır. Yasada mutlak butlan sebeplerinden birisinin varlığı halinde C. Savcısı tarafından mutlak butlan davası açılır. İlgililerden her biri de dava açabilir. Koşulların bulunması halinde evlenmenin butlanına karar verilir (M.Y. 112-113).

Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Yetkili Mahkeme

Davacının konutunun bulunduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Davacı

 1. Savcısı.
 2. Alakadar (M.Y. 113). Bunlar; ana, baba, kan, koca, yasal temsilciler gibi evlenmenin iptalinde menfaati olan kişilerdir.

Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Davalı

 1. Davacı C. Savcısı olmuş ise yani dava C. Savcılığınca açılmışsa, karı koca.
 2. Davacı ana veya baba veya kanuni mümessil ise, karı koca.
 3. Davacı karı ise, koca.
 4. Davacı koca ise, karı.

Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Dava Açma Koşulları

Medeni Yasamızın 112.nci maddesinde sayılmıştır. Bunlar;

 1. Karı kocadan biri evlenme töreninin yapılması sırasında evli olması,
 2. Karı kocadan biri evlenme töreninin yapılması sırasında (bir akıl hastalığı veya daimi sebep neticesi) temyiz kudretini daimi olarak haiz bulunmaması,
 3. Karı koca arasında yasaca evlenmeye engel derecede kan veya sıhriyet akrabalığı bulunmasıdır.

Evliliğin Mutlak Butlanı Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Dava C. Savcısı veya alakadarlar tarafından açılabilir.
 2. Davada mutlak butlan sebepleri tesbit edilirse evlenme batıl olacağından davanın .kabulüne karar vermek gerekecektir.
 3. Mutlak butlan davasının açılması, kamu düzenini sağlamak amacıyla yasa koyucu tarafından kabuledilen emredici hükümlerden bulunduğundan zamanaşımına bağlı değildir. Her zaman açılabilir.
 4. Ortadan kalkan bir evlenmenin butlanı için doğrudan doğruya C. Savcısı tarafından dava açılamaz. Diğer alakadarlann evlenmenin batıl olduğunu karar altına aldırmaları yani dava açmaları mümkündür.
 5. Savcısı ikame ettiği davanın duruşmasına iştirak edecektir. Dava açmadığı hallerde butlan davasının duruşmasında huzuruna gerek yoktur.
 6. Temyiz kudretine sahip olmama hali ortadan kalkmış ise, evlemnenin butlanı yine C. Savcısı tarafından dava olunamaz. Karı veya kocanın dava açmaları gerekir (M.Y.114).
 7. Evli iken yine evlenen kimsenin bu evlenmesine batıl olduğu hükmü verilmeden ilk evlilik, ölüm ve sair sebeplerle ortadan kalkarsa ve evlenmede diğer taraf iyiniyetli bulunursa, yine evlenmenin butlanına hükmedilemez (M.Y.l 14).
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat