Ev Eşyası Haczedilemezlik Dilekçesi

…………………………………İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO:

BORÇLU

(ŞİKAYET EDEN) : …………………………………….

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

ALACAKLI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU : Hacze İtiraz ve Haczin Kaldırılması Talebimizden İbarettir

DAVA DEĞERİ : …………….. TL

AÇIKLAMALAR :

1. Alacaklı tarafından ……..(…). İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine yapılan icra takibi sonucunda …/…/… tarihinde (yokluğunda) evde yapılan haciz esnasında, evde yaşayanların ihtiyacı olan……eşyalar haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.

2. 6352 sayılı kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinin 3. fıkrasına göre “ aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşyalar birden fazla değilse haczedilemez.

Madde aynen şöyledir:

(Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, HACZEDİLEMEZ

Haciz işlemi 6352 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonradır. 6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesine göre kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılacak takip işlemleri yeni yasaya tabi olacaktır. Çünkü geçici 10. Madde “takip işlemleri” demektedir. Bunun aksi anayasının eşitlik ilkesine aykırıdır.

Maddenin değişiklik gerekçesinde “Temel insan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak” amaçlanmaktadır. Söz konusu olan temel hak ve özgürlüklerdir. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri uluslarası sözleşmelerin ve anayasanın garantisi altındadır ve ertelenmez.

DELİLLER : Haciz tutanağı ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu md. 82/3 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ İSTEM : 6352 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı kanunun 82. Maddesine aykırı olarak yapılan haczin kaldırılmasını, yargılama giderlerinin karşı yana yüklenmesini saygı ile dilerim

BORÇLU iTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat