Eşya Hukukunda Süreler

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Eşya Hukukunda Süreler

MADDE
KONU
SÜRE
698
Paylaşmayı isteme hakkının, hukuki bir işlemle sınırlandırılabileceği azami süre ON YIL
700
Bir paydaşın kendi payı üzerinde intifa hakkı kurması ve diğer paydaşların paylaşım isteminde bulunması halinde satış yoluyla paylaşmada intifa hakkının buna ilişkin paya düşecek bedel üzerinde devam edeceği süre intifa hakkının kurulduğunun tebliğinden itibaren ÜÇ AY
708
Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazideki toprakların kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malikin bu toprak parçalarını geri alabileceği süre öğrenme tarihinden itibaren BİR YIL ve her halde oluşumun gerçekleştiği tarihten itibaren ON YIL
712
Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişinin zilyetliğini iyiniyetli davasız ve aralıksız sürdürerek mülkiyet hakkı kazanabilmesi için gereken süre (Olağan zamanaşımı) ON YIL
713
Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazın mülkiyetinin kazanılabilmesi için zilyetliğin davasız ve aralıksız olarak sürdürülmesi gereken süre (Olağanüstü zamanaşımı) YİRMİ YIL
713
Olağanüstü zamanaşımına dayalı tescil davasında dava konusunun ilanından sonra ilgililerin itiraz süresi son ilan tarihinden itibarenÜÇ AY
Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
725
Zarar gören malikin taşkın yapıya itiraz etme süresi öğrenme tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN
733
Önalım hakkının tabi olduğu hak düşürücü süre satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibarenÜÇ AY
her halde satıştan itibarenİKİ YIL
735
Sözleşmeden doğan önalım hakkının tapuya şerhi halinde şerhin etkisini sürdüreceği süre ON YIL
736
Alım ve geri alım haklarının tapuya şerhi halinde şerhin etkisini sürdüreceği süre ON YIL
770
Taşınır eşyanın satılabilmesi için kolluk kuvvetleri veya kamu kurumu tarafından saklanmış olması gereken süre (Korunması aşırı gideri gerektirir veya çabuk bozulabilir eşyalarda süreye ihtiyaç yoktur.) BİR YIL
771
Bulunan şeyin kazanılması için malikinin ortaya çıkmamış olması gereken süre (yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla) BEŞ YIL
777
Başkasına ait taşınırın tabi olduğu kazandırıcı zamanaşımı süresi BEŞ YIL
Zilyetliğin irade dışı kaybedilmesi halinde zamanaşımının kesilmemiş sayılması için zilyedin eşyayı ele geçirmesi veya dava yoluyla onu yeniden elde etmesi gereken süre BİR YIL
797
Tüzel kişilerin intifa hakkının azami süresi YÜZ YIL
802
Geri verme anında malik ve intifa hakkı sahibi tarafından ileri sürülebilecek bütün istem haklarının tabi olduğu zamanaşımı süresi geri verme anından başlayarak BİR YIL
822
İntifa hakkı sahibinin hakkın konusu olan alacağın ve kıymetli evrakın kendisine devrini isteyebileceği süre intifaın başlangıcından itibaren ÜÇ AY
826
Kurulan üst hakkının sürekli nitelikte sayılabilmesi için öngörülen süre OTUZ YIL
829
Taşınmaz malikinin kendine kalan yapılar nedeniyle üst hakkı sahibine bir bedel ödemesinin kararlaştırılması durumunda kararlaştırılan bedel ödenmez veya güvence altına alınmazsa, üst hakkı sahibinin veya bu hak kendisine rehnedilmiş olan alacaklının, bedel alacağına güvence olmak üzere, terkin edilen üst hakkı yerine aynı derecede ve sırada bir ipoteğin tescilini istemesi durumunda üst hakkının sona ermesinden itibaren ipoteğin tapu kütüğüne tescil süresi ÜÇ AY
834
Malikin istemi üzerine üst hakkı karşılığı olarak irat biçiminde borçlanılan edimleri güvence altına almak amacıyla o tarihteki üst hakkı sahibinden tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmiş üst hakkının ipotek edilebileceği süre en fazla ÜÇ YIL
836
Üst hakkının bağımsız bir hak olarak tesisinde üst sınır (Üst hakkı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra, kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok yüz yıllık yeni bir süre için uzatılabilir.) YÜZ YIL
837
Kaynak hakkının tapu kütüğüne tescil edilebilmesi için öngörülen asgari süre OTUZ YIL
844
Alacaklının malikten taşınmazın yükten kurtarılmasını iteyebilmesi için malikin edimlerini birbiri ardına yerine getirmemiş olması gereken süre birbiri ardına ÜÇ YIL
845
Yükümlünün taşınmazın yükten kurtarılmasını isteyebilmesi için taşınmaz yükünün devam etmiş olması gereken süre OTUZ YIL
Otuz yıl geçtikten sonra yükümlünün satın alma yetkisini kullanabilmesi için bildirimde bulunması gereken süre yetkiyi kullanmadan önceBİR YIL
848
Taşınmaz yükünden dolayı edimin kişisel borç haline gelmesi için geçmesi gereken süre (Süre sonunda taşınmaz bu borcun güvencesi olmaktan çıkar.) ÜÇ YIL
878
İyileştirmenin kamu kurum veya kuruluşunun katkısı olmaksızın yapılmış olması halinde rehinli alacağın eşit taksitlerle ödenmesi gereken azami süre BEŞ YIL
Alacağın veya yıllık taksitlerin muaccel olmasından sonra rehin hakkının sona ereceği süre (Sonraki alacaklılar sıraya göre ilerlerler.) BEŞ YIL
885
Alacaklılara ihbarda bulunduktan sonra ipotekten kurtarma hakkının kullanılabilmesi için geçmesi gereken süre ALTI AY
888
Yeni malikin borcu yüklenmesi halinde borçluya başvurma hakkını borçluya bildirmesi gereken süre (Aksi halde borçlu borcundan kurtulur.) BİR YIL
889
İpotekli taşınmazın bir kısmının veya aynı malike ait bulunan ipotekli taşınmazlardan birinin başkasına devredilmesi ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi ve taşınmazlara değerleri oranında tapu idaresince resen dağıtılması halinde dağıtımı kabul etmeyen alacaklının alacağın bir yıl içinde ödenmesini borçludan isteyebileceği süre dağıtımın kesinleştiğinin tebliğinden BİR AY
Yeni malikler, kendilerine ait taşınmaza düşen borcu yüklendikleri takdirde alacaklının kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu önceki borçluya yazılı olarak bildirmesi gereken süre (Aksi takdirde borçlu borcundan kurtulur.) BİR YIL
894
Satıcıların, mirasçıların ve diğer elbirliği ortaklarının kanuni ipotek haklarının tapu kütüğüne tescil edilmiş olması gereken süre mülkiyetin naklinden itibaren ÜÇ AY
895
Zanaatkarların ve yüklenicilerin kanuni ipotek haklarının tescil süresi yüklenilen işin tamamlanmasından itibaren ÜÇ AY
900
İpotekli borç senedindeki alacağın faizlerin ödenmesi gereken tarihte muaccel olması için borçlu tarafından diğer tarafa bildirimde bulunulması gereken süre bu tarihten en az ALTI AY önce
906
İrat senedi ile yüklü olan taşınmazın malikinin bir yıl önce bildirmek ve bedelini ödemek koşuluyla yükten kurtarılmayı talep edebileceği periyod ALTI YIL
İrat senedi ile yüklü olan taşınmazın malikinin yükten kurtarılmayı talep edebilmesi için bildirimde bulunması gereken süre telep tarihinden en az BİR YIL önce
İrat senedi alacaklısının borcun ödenmesini isteyebileceği periyod ON YIL
İrat senedi alacaklısının borcun ödenmesini talep edebilmesi için bildirimde bulunması gereken süre telep tarihinden en az BİR YIL önce
908
Alacaklının irat senedinin satın alınmasını isteyebileceği süre BİR YIL
Alacaklının irat senedinin satın alınmasını isteyebilmesi için bildirimde bulunması gereken süre borcun parsellere dağıtımının kesinleşmesinden itibarenBİR AY
925
Rehin senedinin irade dışında elden çıkmış veya borcu sona erdirme kastı olmaksızın yok edilmiş olması halinde mahkemeden alacağı iptal kararının ibraz edilmesi gereken BİR YIL
926
Rehinli taşınmazın malikinin alacaklının ortaya çıkması için gaipliğe ilişkin hükümlere göre ilan yapılmasını hakimden isteyebilmesi için ipotekli borç senedi veya irat senedinin alacaklısının kim olduğunun bilinmemesi ve faiz ödenmesi de istenmemiş olması gereken süre ON YIL
966
Satış bedelinin rehinli alacak miktarından fazla olması halinde arta kalan miktarı isteme hakkının tabi olduğu zamanaşımı süresi rehnin paraya çevrilmesinden itibarenBEŞ YIL
967
Taşınırın rehinden kurtarma süresi alacağın muaccel olmasından itibaren ALTI AY
984
Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkının tabi olduğu zamanaşımı süresi zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden itibarenİKİ AY
her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren BİR YIL
989
Taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyedin taşınır davası açma süresi BEŞ YIL
998
Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın devamının öngörülmesi gereken en az süre OTUZ YIL

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat