Aile Hukukunda Süreler

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Aile Hukukunda Süreler

MADDE
KONU
SÜRE
123
Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları için zamanaşımı süresisona ermesinden itibaren BİR YIL
132
Evliliği sona eren kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süre (Doğurmakla süre biter.)ÜÇYÜZ GÜN
137
Evlenme başvurusunun reddi halinde bunun başvuru sahiplerine bildirilmesi gereken süreDERHAL
139
Evlenme izni belgesinin geçerlilik süresiALTI AY
152
Evliliğin iptali davasında hak düşürücü süreiptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren ALTI AY ve her halde evlilik tarihinden itibaren BEŞ YIL
161
Zina sebebiyle açılacak boşanma davasında hak düşürücü süreeşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren ALTI AY ve her halde zina eyleminden itibaren BEŞ YIL
162
Eşlerden her birinin diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle açacağı boşanma davasında hak düşürücü süresebebin öğrenilmesinden itibaren ALTI AY
her halde sebebin doğumundan itibarenBEŞ YIL
163
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle açılacak boşanma davasında süreHER ZAMAN
164
Terk sebebiyle açılacak boşanma davasında terk olgusunun devam etmesi gereken süreALTI AY
Dava hakkı olan eşin istemi üzerine hakim (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/19) (YÜR. TAR.: 01.10.2011) veya noterin yapacağı ihtarda terk eden eşe ortak konuta dönmesi için verilecek süreİKİ AY
Terk nedeniyle ihtarda bulunabilmek için altı aylık sürenin başlangıcından itibaren geçmesi gereken süreDÖRT AY
İhtardan sonra dava açılabilmesi için geçmesi gereken süreİKİ AY
166
Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü için evliliğin devam etmiş olması gereken asgari süreBİR YIL
Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesinden sonra evlilik birliğinin sarsıldığının kabulü için ortak hayatın sağlanamamış olması gereken süreÜÇ YIL
171
Hakimin karar verebileceği ayrılık süresiBİR ila ÜÇ YIL
178
Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılacak nafaka davasının tabi olduğu hak düşürücü süreBİR YIL
216
Aksi ispatlanmadıkça doğru olduğu kabul edilecek envanterin yapılmış olması gereken süremalların getirilmesinden başlayarak BİR YIL
229
Edinilmiş mallara değer olarak ekleneceği öngörülen olağan hediyeler ve eşin rızasıyla yapılmış olanlar dışındaki karşılıksız kazandırmaların yapılmış olmaları gereken süremal rejiminin sona ermesinden öncekiBİR YIL
241
Alacaklı eş veya mirasçılarının üçüncü kişiye karşı açacakları davanın tabi olduğu hak düşürücü sürehaklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten itibaren BİR YIL
her halde mal rejiminin sona ermesinden itibaren BEŞ YIL
251
Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde karşılıksız kazandırmaların eşin payını azaltmak maksadıyla yapıldığının varsayılması için bu kazandırmaların yapılmış olması gereken süre
mal rejiminin sona ermesinden önceki BİR YIL
285
Babalık Karinesinin dayanağı olan doğum süresievliliğin sona ermesinden (gaiplik kararı verilmesi halinde ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden) itibaren ÜÇYÜZ GÜN
287
Çocuğun evlilik içinde doğmuş sayılması için geçmesi gereken en az süreevlenme tarihinden itibaren en azYÜZSEKSEN GÜN
Çocuğun evlilik içinde doğmuş sayılacağı süreevliliğin sona erdiği tarihten itibaren en fazla ÜÇYÜZ GÜN
289
Kocanın açacağı babalık davasının tabi olduğu hak düşürücü sürebabanın doğumu ve baba olmadığını veya annenin gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten itibaren BİR YIL
Çocuğun açacağı soybağının reddi davasının tabi olduğu hak düşürücü süre (gecikme haklı sebebe dayanıyor ise süre engelin kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar)çocuğun ergin olduğu tarihten itibarenBİR YIL
291
Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişinin açacakları davanın tabi olduğu hak düşürücü süredoğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden itibaren BİR YIL
300
Tanıyanın açabileceği iptal davasının tabi olduğu hak düşürücü süreiptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren BİR YIL
her halde tanımadan itibaren BEŞ YIL
303
Annenin açacağı babalık davasının tabi olduğu hak düşürücü süredoğumdan itibaren BİR YIL
Çocuğun açacağı babalık davasının tabi olduğu hak düşürücü süreçocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihten itibaren BİR YIL
Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.
305
Küçüğün evlat edinilebilmesi için evlat edinecek tarafından bakılmış ve eğitilmiş olması gereken süreBİR YIL
306
Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için evli bulunmaları gereken süreBEŞ YIL
Eşlerden birinin diğerinin çocuğunu evlat edinebilmesi için eşlerin evli olmaları gereken süreİKİ YIL
307
Otuz yaşını doldurmuş olan eşin tek başına evlat edinebilmesi için diğer eşin yerinin bilinmemesi veya ayırdetme kabiliyetinden yoksun olma ya da eşlerin ayrı yaşamış bulunmaları gereken süreİKİ YIL
310
Evlat edinilen çocuğun anne babasının rızasının alınabilmesi için geçmesi gereken süredoğumdan itibaren ALTI HAFTA
Rızanın geri alınabileceği sürerızanın tutanağa geçirildiği günden itibaren ALTI HAFTA
313
Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesinde bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç olanın evlat edinen tarafından bakılmış olma, küçükken evlat edinen tarafından bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olma veya evlat edinenle aile halinde birlikte yaşamış olması gereken süreBEŞ YIL
319
Rıza alınmaması halinde rızası alınması gereken kişilerin sahip oldukları dava hakkının tabi olduğu hak düşürücü süreevlatlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden itibaren BİR YIL
375
Aile malları ortaklığından ayrılmak için bildirim süresiayrılmadan en az ALTI AY önce
388
Alacaklılar ve aile yurdu kurulması yüzünden haklarının zedelenmesi ihtimali bulunan kişilerin itirazlarını bildirmeleri için mahkemece ilanen verilecek süreİKİ AY
395
Malikin aile yurdunun sona erdirilmesi başvurusunun mahkeme tarafından ilanı üzerine itiraz süresiİKİ AY
407
Vesayet altına alınmayı gerektiren asgari hüküm giyme süresiBİR YIL
422
Vasilikten kaçınma hakkının kullanılabileceği süreatama kararının tebliğinden itibaren ON GÜN
435
Kısıtlının koruma amacıyla bir kuruma yerleştirilmesi veya kurumdan çıkarılma talebinin reddedilmesi kararlarına karşı itiraz süresikararın bildirildiği günden itibaren ON GÜN
438
Vasi ile vesayet makamının görevlendireceği bir kişi tarafından yönetilecek malvarlığının defterinin tutulması süresiVAKİT GEÇİRİLMEKSİZİN
441
Vasinin vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için gerekli olmayan paraların bankaya yatırılmaması nedeniyle faiz kaybından sorumlu tutulacağı süreBİR AY dan sonra
444
Kısıtlıya ait taşınmazların satışının vesayet makamınca onanması gereken süreihale gününden itibaren ON GÜN
456
Vasinin görev süresi (kural olarak)İKİ YIL
Vesayet makamının vasinin görevini uzatabileceği süreİKİ YIL
Vasinin vasilikten kaçınma hakkını kullanabilmesi için görevde geçmesi gereken süreDÖRT YIL
461
Vasinin eylem ve işlemlerine karşı itiraz süresitebliğ tarihinden itibaren ON GÜN
462
Ürün sözleşmesinin vesayet makamının iznine tabi olması için sözleşme için öngörülmüş olması gereken süreen az BİR YIL
Taşınmaz kirası sözleşmesinin vesayet makamının iznine tabi olması için sözleşme için öngörülmüş olması gereken süreen az ÜÇ YIL
475
Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını isteyebilmesi için vesayet altına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak bir şikayete meydan vermeden geçirmiş olması gereken süreen az son BİR YIL
488
Vesayet makamının kararlarına karşı denetim makamına itiraz süresitebliğ tarihinden itibaren ON GÜN
492
Sorumlu vasi ve kayyıma karşı açılacak tazminat davasının tabi olduğu zamanaşımı süresikesin hesabın tebliğ edildiği tarihten başlayarak BİR YIL
Tazmin ettirilemeyen zararlar için Devlete karşı açılacak tazminat davasının zamanaşımı süresizararın vasi, kayyım ve yasal danışmana tazmin ettirilemeyeceğinin anlaşılmasından başlayarak BİR YIL
Devletin rücu davasının tabi olduğu zamanaşımı süresirücu hakkının doğumundan başlayarakBİR YIL
493
Olağan zamanaşımı süresi işlemeye başlamadan önce zarar gören tarafından bilinmesi veya anlaşılması olanağı bulunmayan bir hesap yanlışlığına veya bir sorumluluk sebebine dayanan tazminat davasının tabi olduğu hak düşürücü sürehesap yanlışlığının veya sorumluluk sebebinin öğrenilmesinden itibaren BİR YIL
Vesayetten doğan tazminat davalarının tabi olduğu olağanüstü zamanaşımı süresikesin hesabın tebliğinden başlayarakON YIL
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat