Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Süreler

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Süreler

MADDEKONUSÜRE
8Ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusunun itiraz üzerine reddedileceği süreOrtak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde
Aynı veya benzer markanın, yenilenmeme nedeniyle aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedileceği süreKoruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde
14Markanın haklı bir neden olmadan kullanılmaması halinde iptal edileceği süreTescil tarihinden itibaren beş yıl içinde
Markanın kullanımına kesintisiz ara verilmesi halinde, markanın iptal edileceği süreBeş yıl
21Markaya tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alanın, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını marka sahibinden istemesi halinde, marka sahibinin, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabileceği süreMarka sahibinin talebi kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ayiçinde
25Paris Sözleşmesine dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde aynı marka için tescil belgesi almak üzere yetkili mercilere Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanacakları süreBir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay
26Tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri Türkiye’de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden 3. maddenin birinci fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de marka tescil ettirmek için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanacağı süreSergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde
28Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkı ile ilgili rüçhan hakkı belgesini vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılacağı süreBaşvuru tarihinden itibaren üç ay içinde
35Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazların ilgili kişiler tarafından yapılacağı süreMarka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde
40Tescilli markanın koruma süresiBaşvuru tarihinden itibaren on yıl
Tescilli markanın koruma süresinin yenilenebileceği süreOnar yıl
41Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi için gereken süreKoruma süresinin sona erdiği ayın songününden önceki altı ay içinde
Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, süresinin kaçırılması durumunda, yenileme talebinin, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, yapılabileceği uzatılmış süreKoruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre
Yenilenmeyen markaların hükümsüz sayılacağı süreKoruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde
42

Tanınmış markalarla ilgili davanın açılması gereken süre (Markanın tescilinde kötü niyetin olması istisnadır)

Açılan davada önceki hak sahibinin markasını kullanmaması halinde hükümsüzlük nedeni sayılmayacağı süre

Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmesi halinde mahkemenin dikkate almayacağı kullanma süresi

Davanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içerisinde

Koruma süresinin bitiminden itibaren iki yıl içerisinde

 
Davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanma

49İtirazın yazılı olarak Enstitüye yapılacağı süreKararın bildiriminden sonraki iki ayiçerisinde
İtirazın değerlendirilmesi için, itiraz ücretinin itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak verileceği süreKararın bildiriminden sonraki iki ay içinde
53Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun, kararnamenin 47 ila 52. maddelerde belirtilen itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, yetkili mahkemede dava açılabilecek süre

Kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde

58Teknik yönetmeliğin 56. maddesinde öngörülen şartları içermediği takdirde, teknik yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapması, Enstitü tarafından marka sahibine bildirildiğinde marka sahibinin gerekli değişiklikleri yapmaz ve teknik yönetmeliği düzeltmez ise, garanti markası veya ortak markanın tescili talebinin reddedileceği süreBildirim tarihinden itibaren altı ay içinde
61/AMarka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında hükmolunacak cezaBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
61/AYetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi hakkında hükmolunacak cezaİki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
72Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın ilan hakkının düşeceği süreKararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde
73

Marka hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını marka sahibinden ister ve dava açılmazsa, lisans alanın yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabileceği süre

Marka sahibinin bu talebi kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ayiçinde
74Marka sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibinin dava açabileceği süreMarka sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde
79Gümrük İdarelerindeki tedbir, esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkacağı süreEl koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde
Geçici 2Hizmet markalarını fiilen kullananların söz konusu hizmet markasını kullandıklarını kanıtlayacak resmi belgeleri de eklemek suretiyle hizmet markasının tescilini talep edebileceği süreBu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on iki ay içinde,
Enstitünün hizmet markası sahiplerinin taleplerini ilk kullanım tarihlerini de dikkate alarak değerlendireceği süreOn iki aylık süre dolduktan sonra
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat