Kişiler Hukukunda Süreler

MADDE
KONU
SÜRE
27
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimsenin adın değiştirilmesi kararına karşı dava açma süresi adın değiştirildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren BİR YIL
33
Gaiplik kararı istenebilmesi için gereken süre ölüm tehlikesinin üzerinden en az BİR YIL
son haber tarihinin üzerinden en az BEŞ YIL
Gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin bilgi vermeleri için belirlenecek süre ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az ALTI AY
60
Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğünün en büyük mülki amir tarafından ve dosya üzerinden inceleneceği süre ALTMIŞ GÜN
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanmasının kuruculardan isteneceği süre DERHAL
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında tespit edilen kanuna aykırılık ve/veya noksanlıkların giderilmesi gereken süre istemin tebliğinden başlayarak OTUZ GÜN
62
İlk genel kurul toplantısının yapılmak ve zorunlu organların oluşturulmak zorunda olduğu süre Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığının ya da varolanların giderildiğinin derneğe bildirildiği tarihten başlayarak ALTI AY
64
Üyelik başvurusunun dernek yönetim kurulunca karara bağlanması gereken süre başvuru tarihinden itibaren en çok OTUZ GÜN
74
Olağan genel kurul toplantılarının yapılmasının zorunlu olduğu süre en geç ÜÇ YILDA BİR
77
Genel kurulun yönetim kurulunca toplantıya çağrılma süresi toplantı tarihinden en az ONBEŞ GÜN ÖNCE
83
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan üyelerin kararın iptalini isteyebileceği süre karar tarihinden başlayarak BİR AY
83
Toplantıda hazır bulunmayan üyelerin genel kurul kararlarının iptalini isteyebilecekleri süre kararı öğrenmesinden başlayarak BİR AY
her halde karar tarihinden itibaren ÜÇ AY
84
Yönetim kurulu üye sayısının üye tamsayısının yarısının altına düşmesi halinde genel kurulun toplantıya çağrılması gereken süre BİR AY
103
Vakfın kuruluşuna ilişkin mahkeme kararlarının temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren BİR AY
115
İçişleri Bakanlığının vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyması halinde mahkemeye başvurması gereken süre DERHAL
CategoryGenel
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!