T.C YARGITAY

14.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 8639

Karar: 2000 / 227

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET : Dava, kişisel hakka dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacı, yükleniciden eser sözleşmesi uyarınca payına düşen dairelerden satın almıştır. Yüklenici payını Borçlar Kanunu 162 maddesi uyarınca davacıya temlik etmiştir. Kural olarak yüklenici ve arsa sahibi kat karşılığı inşaat yapılması hususunda anlaştıklarında ve anlaşma koşulları yerine getirildiğinde, yüklenici kişisel hak kazanır. Bu kişisel hakka dayanarak yüklenici, arsa sahibinden inşaat anlaşması uyarınca kendisine bırakılan bağımsız bölümlerin mülkiyetlerinin adına nakledilmesini isteyebilir. Ya da Borçlar Kanunu 162. maddesi ve onu izleyen maddeleri hükmünce yazılı olmak koşulu ile arsa sahibinin onayını almaya gerek görmeden söz konusu kişisel hakkını üçüncü kişiye temlik edebilir

Eser sözleşmesinde inşaatın kademeli bitirilmesine bağlı olarak satış yetkisi verileceği kararlaştırılmış ise de, bu husus yapının bitirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Yapılan keşifte yüklenicinin henüz % 26 lık bir yapımı tamamlayıp inşaatı durdurduğuna göre burada kademeli satış yetkisine dayanarak kendisine bırakılacak daireleri satması halinde inşaatın kimin tarafından bitirileceği sorun olacağından, henüz edimini yerine getirmeden, arsa sahibinden ferağ isteme hakkını elde etmeyen yükleniciden daire satın alan kişiye pay tescili yoluna gidilmesi doğru değildir. Bu nedenle hükmün bozmayı gerektirir.

(818 S. K. m. 162)

Kat Karşılığı İnşaat

Dava: Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 19.9.1996 gününde verilen dilekçe ile tapu iptal tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28.9.1999 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili ve dahili davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Davacı dernek, davalı yüklenici Hikmet B.’ten diğer davalılar arsa malikleri ile aralarında yapılan eser sözleşmesi uyarınca payına düşen iki adet daireyi satın aldığını ileri sürerek adına tescilini istemiştir.

Tapu İptali Ve Tescil Talebi

Davalı arsa malikleri, yüklenicinin inşaatı yarım bırakıp kaçtığını, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimlerini yerine getirmediğini savunmuş, davalı yüklenici ise davayı takip etmemiştir.

Makeme, davanın kabulüne karar vermiş, hükmü arsa malikleri temyize getirmiştir.

Dava, kişisel hakka dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacı, yükleniciden eser sözleşmesi uyarınca payına düşen dairelerden satın almıştır. Yüklenici payını Borçlar Kanunu 162 maddesi uyarınca davacıya temlik etmiştir. Kural olarak yüklenici ve arsa sahibi kat karşılığı inşaat yapılması hususunda anlaştıklarında ve anlaşma koşulları yerine getirildiğinde, yüklenici kişisel hak kazanır. Bu kişisel hakka dayanarak yüklenici, arsa sahibinden inşaat anlaşması uyarınca kendisine bırakılan bağımsız bölümlerin mülkiyetlerinin adına nakledilmesini isteyebilir. Ya da Borçlar Kanunu 162. maddesi ve onu izleyen maddeleri hükmünce yazılı olmak koşulu ile arsa sahibinin onayını almaya gerek görmeden sözkonusu kişisel hakkını üçüncü kişiye temlik edebilir. Yüklenici edimini yerine getirdiğinde üçüncü kişi yüklenici ve arsa sahibine karşı temellük ettiği kişisel hakkını ileri sürme olanağına sahiptir. Davacıda temellük ettiği bu kişisel hakkına dayanarak tescil isteminde bulunmuştur.

Temlik

Eser sözleşmesinde inşaatın kademeli bitirilmesine bağlı olarak satış yetkisi verileceği kararlaştırılmış ise de, bu husus yapının bitirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Yapılan keşifte yüklenicinin henüz % 26 lık bir yapımı tamamlayıp inşaatı durdurduğuna göre burada kademeli satış yetkisine dayanarak kendisine bırakılacak daireleri satması halinde inşaatın kimin tarafından bitirileceği sorun olacağından, henüz edimini yerine getirmeden, arsa sahibinden ferağ isteme hakkını elde etmeyen yükleniciden daire satın alan kişiye pay tescili yoluna gidilmesi doğru değildir. Bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir;

Kademeli Satış Yetkisi

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde temyiz harcının yatırana iadesine, 27.1.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat