Eş Durumundan Atanma Dava Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Eş Durumundan Atanma Dava Dilekçesi

………. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmenin Durdurulması ve savunma süresinin kısaltılması taleplidir.)

DAVACI : TC Kimlik No:

DAVALI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kızılay/ANKARA

KONU : ……………… ili, ……….. ilçesi, …………. Okulunda öğretmen olarak görev yapmaktayım. ………….. Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken 2012 yaz kararnamesi ile …………..iline atanan eşimden dolayı, 2012 yılı Mazeret Tayini Döneminde, elektronik ortamda, iller arası eş durumu mazeret tayini talebimin, eşimin görev yaptığı ilde tercih talebinde bulunabileceğim herhangi bir okul açılmamak suretiyle reddine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve esasta iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : ……….. ili, ……..ilçesi, ………… Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Eşim ………………… Mahkemesinde görev yapmakta iken 2012 yaz kararnamesi ile …………………. atandı. Bundan dolayı, 2012 yılı Mazeret Tayini Döneminde, elektronik ortamda, iller arası eş durumu mazeret tayini talebinde bulunmama rağmen eşimin görev yaptığı ilde tercih talebinde bulunabileceğim herhangi bir okul açılmamak suretiyle talebim reddedildi. Talebimin reddine ilişkin işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Şöyleki;1982 Anayasa’sının 41. Maddesinde, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./4. md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.” hükmüne yer verilmiştir. 652 sayılı KHK ‘nin “Atama” başlıklı 37. Maddesinin 3. Fıkrasında, “Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” hükmüne, 5.fıkrasında, “Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.” hükmüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. Maddesinde, ” Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.(Değişik fıkra: 09/04/1990 – KHK – 418/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 – KHK/ 527/5 md.) Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir….Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.” hükmüne, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİk’in amaç başlıklı 1. Maddesinde, “Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.” hükmüne, “YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ” başlıklı 9. Maddesinde “Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır… Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.(Ek fıkra: 21/10/2000 – 2000/1466 S.Yön./1. md.) İlgili mevzuatı uyarınca Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınması tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğu ve bu yükümlülüğü yerine getirmede tanınmış herhangi bir istisnanın da Anayasa’da yer almadığı, 652 sayılı KHK’de de özre dayalı yer değiştirme isteği yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Yasa’nın 72. Maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu, 72. Maddeye göre de kurumların yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapacakları atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirleri alacağı ve yer değiştirme ile ilgili atama esaslarının Yönetmelikle belirleneceği, 72. Madde dayanak alınarak çıkarılan ve yürürlükte olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesine göre de zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebinin öncelikle yerine getirileceği, mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı ilgili kurumun norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, kurumların hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi mazeretler ileri sürerek zorunlu atamaya tabi personelin memur olan eşini atamama veya ücretsiz izin almaya dolaylı olarak zorlama gibi bir yola başvuramayacakları anlaşılmaktadır.Mevzuatla verilmiş olan hakkın eşitsizl
iğe sebep olacağı iddia edilebilse de, zorunlu atamaya tabi kamu görevlileri 3-4 yıl gibi kısa sürelerde yer değiştirdiklerinden, bu kamu görevlilerinin eşleri de bir nevi zorunlu atamaya tabi olarak Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde görev yapmakta iken, bir kısım kamu görevlileri ilk atandığı yerde emekli olana kadar çalışmakta, hiçbir surette atanma ve taşınma sıkıntısı yaşamamaktadır. İl veya İlçe merkezinde atandığı okulda 20-30 yıl görev yapanların rotasyona tabi tutulmaksızın yerlerinin değişmesi mümkün olmadığı halde, her 3-4 yılda bir yer değiştirme suretiyle atamaya tabi eşleri nedeniyle atanan öğretmenlerin bu kişilerle eşit tutulmaya çalışılması başlı başına eşitsizlik ve adaletsizlik oluşturmaktadır. Bütün bu açıklamalar ışığında, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca eş durumu nedeniyle atanma talebimin kadro durumuna bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken atanma döneminde yaptığım başvurunun elektronik ortamda tayin talebi yapılabilecek okul dahi gösterilmeksizin reddine ilişkin işlemde eşitliğe, hakkaniyete, hukuka ve adalete uyarlık bulunmadığından iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: ……………… Mahkemesinde görev yapmakta iken 2012 yaz kararnamesi ile ………………….. Mahkemesine atanan eşimden dolayı, 2012 yılı Mazeret Tayini Döneminde, elektronik ortamda, iller arası eş durumu mazeret tayini talebimin eşimin görev yaptığı ilde tercih talebinde bulunabileceğim herhangi bir okul açılmamak suretiyle reddine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve esasta iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat