Önalım Hakkı Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Önalım Hakkı Dava Dilekçesi

…………………….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Şufa davasıdır.

AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilimiz ile ……………. müştereken ……. Mah. Ada …. parsel …. tapuda kayıtlı gayrimenkulun sahibidir. Müvekkilimizin gayrımenkuldeki hissesi 2\3, ……………….’nin hissesi ise 1/3’tür.

2- Müvekkilimiz ../../…. tarihinde gayrımenkuldeki diğer payın davalı tarafından satın alındığını öğrenmiş bulunmaktadır.

3- Gayrımenkulü aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilimiz, kanuni şuf’a hakkını kullanmak istemektedir. Eğer mahkeme uygun görürse, müvekkilimiz mahkemenin belirteceği hesaba satış bedelini yatırmaya hazırdır.

4- Ancak müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrımenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir kararı vermesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK.m.732,733,734 ve sair mevzuat.

DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ : İki haftadır.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle davaya konu davalıya ait payın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tescil edilmesine, dava süresince dava konusu payın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi hususunda İhtiyati Tedbir kararı verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz. ../../2015

DAVACI VEKİLİ
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat