Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının İptali İstemi

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
7. İdari Dava Dairesi
Esas: 2017 / 576
Karar: 2017 / 562
Karar Tarihi: 29.11.2017

(2577 S. K. m. 45, 46)

İSTEMİN ÖZETİ: LPG bayilik lisansı sahibi olan davacı şirketin, “…………….” adresinde işletilen LPG istasyonunda 31.08.2015 tarihinde yapılan denetimde, sorumlu müdür belgesini ibraz etmediğinden bahisle, 5307 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 83.839,00.-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 05.05.2016 tarih ve 627095 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlıkta her ne kadar 31.05.2015 tarihinde yapılan denetimde sorumlu müdür belgesi ibraz edilememesi nedeniyle Kanunda yer alan düzenlemeler uyarınca sorumlu müdür çalıştırılmadığından bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmakta ise de, davacı ile Makine Mühendisi ……………. arasında yapılmış 16.02.2014-16.02.2019 yıllarını kapsayan sorumlu müdür sözleşmesinin bulunduğunun ve davacı tarafından önceki sorumlu müdür belgesinin süresi dolmadan 05.02.2015 tarihinde TMMOB’a başvuru yapıldığının denetim sırasında tespit edilerek tutanak altına alındığı, nitekim denetimin hemen akabinde de 02.09.2015 tarihli sorumlu müdür belgesinin davalı Kuruma ibraz edildiği dikkate alındığında sözkonusu belgenin TMMOB tarafından düzenlenmesinde meydana gelen gecikmeden davacının sorumlu tutulamayacağı, kaldı ki; sorumlu müdür belgesi ve bu belgenin alınma zorunluluğunun 07.01.2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile 25.03.2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Eğitim Yönetmeliğinde düzenlenmiş olup, anılan yönetmeliklerin 16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırıldığı, önceki yönetmelikleri yürürlükten kaldıran 16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde ise sorumlu müdür sertifikası düzenlemesine yer verilerek, TMMOB’dan alınan eğitim sonucunda sorumlu müdür sertifikası alınması zorunluluğu getirilmiş olmakla birlikte ayrıca “Sorumlu Müdür Belgesi” alınmasının öngörülmediği, sorumlu müdür belgesi zorunluluğu getiren düzenlemenin 16.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tekrar yürürlüğe konulduğu, bu kapsamda, davacı şirkete ait denetimin 31.08.2015 tarihinde, sorumlu müdür belgesi alınma zorunluluğu bulunmayan ara dönemde yapıldığı, davacı şirketin sözleşme imzaladığı Makina Mühendisi ……’ın ise TMMOB’dan alınmış Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası bulunduğu dikkate alındığında dava konusu işlem tarihi itibariyle yürürlükte bulunmayan bir zorunluluktan bahisle tesis edilen dava konusu Kurul Kararında bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, ihtirazi kayıtla ödenen 62.880,00-TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin olarak Ankara 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 21/03/2017 gün ve E:2016/2999, K:2017/1288 sayılı kararın; işlemin iptali ile 62.880 TL’nin dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının, davalı idare tarafından vekalet ücretine ilişkin kısmının ise davacı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

Lpg İstasyonunda Yapılan Denetimde Sorumlu Müdür Belgesi İbraz Edilmediğinden Bahisle İdari Para Cezası İle Cezalandırılmaya İlişkin İşlem

DAVALI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN SAVUNMASININ ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

DAVACI ……. SAVUNMASININ ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

İşlem Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunmayan Bir Zorunluluktan Bahisle Tesis Edilen Kurul Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 21/03/2017 gün ve E:2016/2999, K:2017/1288 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, tarafların istinaf başvurusunun reddine, yargılama giderlerinin başvuruda bulunanlar üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde ilgili taraflara iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 29/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat