Endüstriyel Tasarıma Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi ve Tazminat dilekçesi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Endüstriyel Tasarıma Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi ve Tazminat dilekçesi


… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
 
DAVACI                                          :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                           :
 
KONU                                               : Endüstriyel Tasarıma Vaki Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi ve Tazminat İstemimizden İbarettir.
 
DAVA DEĞERİ                               : … -TL maddi tazminat, …-TL manevi tazminat.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkilimiz, kuyumcuların satmakta oldukları ürünleri teşhir etmeleri amacı ile küpe, kolye ve yüzüklerin tek bir yerde birleştirilerek teşhir edilmesini sağlayan … özellikli bir tasarım gerçekleştirmiştir. Müvekkilimiz, gerçekleştirmiş olduğu tasarımı için …/ …/ … tarihinde yapmış olduğu başvuru neticesinde, …/ …/ … tarihli endüstriyel tasarım tescil belgesini almıştır (EK-1).
 
2-) …/ …/ … tarihinde müvekkilimiz ile davalı arasında yapılan anlaşma sonucunda, davalı, söz konusu aparatlardan … adet sipariş vermiş ve verdiği siparişler …/ …/ … tarihinde davalıya teslim edilmiştir (EK-2). Tasarımı müvekkilimize ait olan aparatların çok rağbet görmesi nedeni ile davalı, müvekkilimizden satın aldığı aparatları taklit etmek suretiyle üretmeye ve kendi katalogunda kullanmaya başlamıştır (EK-3).
 
3-) Davalının eylemi, müvekkilimizin tasarımına tecavüz teşkil etmektedir. Hedef kitlenin aynı olması nedeniyle yaratılan bu ikili durum, müşteri kitlesi açısından kafa karışıklığı yaratmakta ve davalının haksız kazanç elde etmesine neden olmaktadır. Öte yandan müvekkilimizin ticari itibarına sekte vuran ve davalı tarafından üretilen ürünlerin kalitesinin düşüklüğü de yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda görülecektir.
 
4-) Açıkladığımız nedenlerden dolayı davalı tarafından müvekkilimize ait tasarımın üretiminin yapıldığının tespiti, bu üretimin önlenmesi, üretimde kullanılan makine, kalıp ve cihazlara el konulması ile davalının eyleminden ötürü yoksun kalınan kazancın ve uğranılan maddi manevi zararın giderilmesi amacıyla mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 554 S. KHK. m. 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 63, 64; 6102 S. K. m. 54, 55, 56; 6100 S. K. m. 5, 6, 16.
 
HUKUKİ DELİLLER        : Tasarımın müvekkilimize ait olduğunu gösteren …/…/… tarihli Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, Müvekkilimiz ve davalı arasındaki ürün satımına ilişkin anlaşma ve ödeme yapıldığını gösteren fatura, Davalının müvekkilimize ait tasarımı ürettiğini ve katalogunda kullandığını gösteren fotoğraflar ve katalog örnekleri.
 
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının üretiminin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine ve bu üretimin engellenmesine, üretimde kullanılan makine, kalıp ve cihazlara el konulmasına, haksız rekabet nedeni ile … TL. maddi, müvekkilimizin ticari itibarının zedelenmesi dolayısıyla uğramış olduğu manevi zararların karşılığı olarak, manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere, asgari[1] ……..TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…
 
 
EKLER:
 
1-) Tasarımın müvekkilimize ait olduğunu gösteren …/…/… tarihli Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi
2-) Müvekkilimiz ve davalı arasındaki ürün satımına ilişkin anlaşma ve ödeme yapıldığını gösteren fatura
3-) Davalının müvekkilimize ait tasarımı ürettiğini ve katalogunda kullandığını gösteren fotoğraflar ve katalog örnekleri
4-) Bir adet onaylı Vekaletname Örneği
 
 
Davacı Vekili
   Av.
[1] Örnek dilekçe, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan dava çeşitlerinden olan “Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası”na uygun olarak hazırlanmış olmakla birlikte doktrin ve yargıtay uygulamaları farklılık arzedebilmektedir. Doktrinde manevi tazminat davalarının belirsiz alacak davası olarak açılabileceği belirtilse de (BKNZ; PEKCANITEZ, Hakan, Belirsiz Alacak Davası, Ankara, 2011, s. 81,82 ; ÇİL,Şahin- KAR, Bektaş, İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası Ve Kısmi Dava, Ankara, 2012, s. 158, 159, 160, 161 ; PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2011, s.304) Yargıtay’ın uygulamasından kaynaklı farklılıklar olabileceğini önemle belirtmek isteriz. (21.HD. 06.03.2013 T. 2013/3004 E. 2013/4066 K.)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat