emekliliğe ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti dilekçesi


        ..… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACI                                          :
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                           :
 
ADRES                                             :
 
KONU                                               : …/…/… tarihinden itibaren emekliliğe ve yaşlılık
aylığına hak kazanıldığının tespiti istemimizdir.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkilimiz, …. unvanlı işyerinde …/…/… tarihinde işe başlamış olup …. yıl söz konusu işyerinde çalışmıştır. (EK 1)  Müvekkilimiz … yılında sigortalılık sürelerine dair yaptığı sorgulamada çalıştığı yılların yarısı oranında sigortalı olarak gözüktüğünü fark etmiş ve bunun üzerine açtığı dava sonucunda işveren ….’ya ait işyerinde …/…/…-…/…/… tarihleri arasında asgari ücretle … gün çalıştığı tespit edilmiştir. (EK 2)
 
2-) …. …. İş Mahkemesi’nin ilamıyla hüküm altına alınıp kesinleşen … günlük çalışmasıyla birlikte SGK hizmet döküm cetvelinde görülen … günlük çalışması (EK 3) ve … günlük askerlik borçlanması (EK 4) dikkate alındığında toplam …. gün süreye sahip olan müvekkilimiz yaş şartını da sağladığından emeklilik talebiyle davalı kuruma müracaat etmiş (EK 5) kurumca verilen …/…/… tarihli cevabi yazıda (EK 6) tespit edilen günlere ilişkin primlerin henüz tahsil edilmediği gerekçesi ile yaşlılık aylığı bağlanamayacağı işveren tarafından yatırılmayan primlerden ötürü prim ve cezaları yatırması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabileceği bildirilmiştir.
 
3-) Müvekkilimiz kuruma başvurduğu tarih itibariyle emeklilik tahsis şartlarını ve yaşlılık aylığı bağlanma şartları taşımakla birlikte her ne kadar davalı kurum tarafından hizmet süresi tespit edilen döneme ilişkin sigorta primlerinin tahsil edilmemiş olması sebebiyle tahsis işleminin tamamlanmadığı savunulmuş ise de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda tahsis işleminin yapılması için prim ödeme şartı aranırken; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda primin tahsil şartı aranmaksızın bildirilmiş olma şartı arandığından ve …. …. İş Mahkemesi’nin ilamının kesinleşerek Sosyal Güvenlik Kurumuna tebliği ile bildirim şartı gerçekleşmiş olmakla birlikte çalışılan sürenin priminin tahsili yükümlülüğü işçide olmayıp, kurumun sorumluluğunda bulunduğundan, kurumun zamanında yapmadığı işlem sebebiyle müvekkilimizi sosyal güvenlik hakkından mahrum etmesi sosyal güvenlik hukukunun ruhuna ve iyi niyet kurallarına da uygun bulunmamaktadır.
 
4-) Yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkilimizin …/…/… tarihinden itibaren emekliliğe ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığının tespiti için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 5510 S. K. m. 28-31; 5521 S. K. m. 1, 5.
 
HUKUKİ DELİLLER                    : İş Yeri ve Sigorta Dosyası, … İş Mahkemesi’nin …/…

  1. …/… K. sayılı ilamı, SGK Hizmet Döküm Cetveli,

Askerlik Borçlanması Yapıldığını Gösterir Belge , …/…/…. tarihinde kuruma yapılan emeklilik başvurusu yazısı, …./…/… tarihli kurum cevabi yazısı
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin …/…/… tarihinden itibaren emekliliğe ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığının tespiti ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
 
EKLER:        1-) İş Yeri ve Sigorta Dosyası
2-) … İş Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı ilamı
3-) SGK Hizmet Döküm Cetveli
4-) Askerlik Borçlanması Yapıldığını Gösterir Belge
5-) …/…/…. tarihinde kuruma yapılan emeklilik başvurusu yazısı
6-) …./…/… tarihli kurum cevabi yazısı
7-) Bir adet onaylı vekaletname örneği
 
 
Davacı Vekili
                                                                                                                          Av.
 
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat