Babalık davası ve Nafaka dilekçesi


…  MAHKEMESİ’NE
 
 
DAVACI                                           :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                            :
 
ADRESİ                                           :
 
KONU                                               : Babalığın Hükmen Tayini ve Nafaka Talebimizden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
 
1-) Davalı müvekkilimle …/…/… – …/…/… tarihleri arasında duygusal ilişki yaşamış, …/…/… tarihinde davalının haber vermeksizin ve hiçbir açıklama yapmaksızın … iline taşınmasıyla bu ilişki sona ermiştir.  Müvekkilim ve davalı ilişki süresince … … adresindeki apartman dairesinde birlikte ikamet etmiş ve cinsel ilişki yaşamışlardır.
 
2-)  Müvekkilim davalının … iline taşınmasından hemen sonra hamile olduğunu öğrenmiş, …/…/… tarihinde de … … Özel Sağlık Merkezi’nde … ismini verdiği bir kız çocuğu doğurmuş, (EK 1) çocuk …/…/… tarihinde anne adına nüfusa kaydedilmiştir.(EK2) Küçüğün babası davalı … …’dır ve bu durum yargılama sırasında yapılacak incelemeyle de ortaya çıkacaktır.
 
3-) Müvekkilim davalının yokluğunda hamilelik sürecinin bütün maddi-manevi zorluklarına tek başına katlanmış, doğum giderlerini karşılamak için de borçlanmak zorunda kalmıştır. Halihazırda … … işyerinde … olarak çalışan müvekkilim (EK3) küçük …’nin bakım giderlerini tek başına karşılamaktadır.
 
4-) Müvekkilim bütün bu süreçte yaşadıklarını tek başına göğüslemek zorunda kalmış, sosyal çevresinde yer yer dışlanmış, evliliğin gerçekleşeceği düşüncesiyle yaşadığı ilişki ve doğurduğu çocuk sebebiyle olası evlilik ihtimalleri de büyük oranda imkansızlaşmıştır.
 
5-)Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; davalı … …’nın babalığının tespitine, doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerin davalıdan tahsil edilmesi ve küçük için nafakaya hükmedilmesini sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 19, 301, 302, 303, 304; 6100 S. K. m. 1, 5, 6, 119; 4787 S. K. m. 4
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
1-)  …/…/… tarihli hastane doğum kayıtları
2-)…./…/… tarihli nüfus kayıtları
3-) İşyeri kayıtları
4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kızı …’nin babası olarak davalının babalığına, doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler olarak … TL maddi ve küçük için aylık … TL.  nafakanın dava tarihinden başlamak üzere davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …./…/…
 
EKLER:
1-)  …/…/… tarihli hastane doğum kayıtları
2-)…./…/… tarihli nüfus kayıtları
3-) İşyeri kayıtları
4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
Davacı Vekili
Av.
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat