ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

            ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        : …………. tarih ve ….. karar numaralı K. Belediyesi encümen kararının iptali talebidir.
AÇIKLAMALAR     :
  • … İli, ….Mahallesi, … pafta, … ada, …. parsel ve … pafta, … ada, …. parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde 3194 sayılı imar kanunun Ek-1 maddesine göre yapılan imar uygulaması hatalıdır.
  • Encümen kararında yapılan parselasyonda ortaya çıkan bazı parsellerin inşaat yapmaya elverişli olmadığı, bazı parsellerin değerlerinin diğerlerine göre çok düşük olması ve adaletsizlik yaratması nedenleriyle iptalini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                            :           Belediye encümen kararı (EK: 1), imar planları, tapu kaydı ve her türlü deliller

HUKUKİ SEBEPLER :        İYUK ve ilgili her türlü mevzuat

TALEP SONUCU                 : Yukarda açıklanan nedenlerle haksız idari işlemin iptali ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat