Emniyet Atamaya İtiraz Davası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Emniyet Atamaya İtiraz Davası

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 1994/1675
K. 1994/4127
T. 22.9.1994
# EMNİYET MENSUPLARININ NAKLEN ATANMASI ( Valilikçe Yerinin Değiştirilmesi İstenen Personelin Son Sicilinin de Teklifte Belirtilen Durumlara Uyması )
# VALİLİKÇE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN POLİS MEMURU ( Son Sicilinin de Teklifte Belirtilen Durumlara Uygun Düşmesi Gereği )
# GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Valilikçe Yerinin Değiştirilmesi İstenen Polis Memurunun Son Sicilinin de Teklifte Belirtilen Durumlara Uygun Düşmesiyle )
657/m.76
ÖZET : Valilikçe yerinin değiştirilmesi istenilen personelin son sicilinin de teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla görev yeri değiştirilebilir.
İsteğin Özeti: İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 8.12.1993 günlü, E: 1993/56, K: 1993/1421 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi M.D.`nin Düşüncesi: Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, … Emniyet Müdürlüğü kadrosuna naklen atanmasına ilişkin işlemin, davacı hakkında ileri sürülen hususların idari ve cezai soruşturmayı gerektirmesine rağmen idarece bu yönde bir soruşturma yapılmaksızın salt valilik yazısı üzerine tesis edilmesinde mevzuata ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolundaki kararın davalı idarece temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Davacının naklen atanmasına ilişkin istemin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34/a. maddesi gereğince … Valiliğinin 21.12.1992 günlü, 5289 sayılı teklif yazısı üzerine tesis edildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmış olup; anılan yönetmeliğin 34. maddesinde, Valiliklerce emirlerindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesinin gerekçeli olarak hangi hallerde Bakanlığa teklif edebileceği tek tek sayılmış ve bu maddenin ( a ), ( b ), ve ( e ) bendlerinde yazılı haller nedeniyle görev yerinin değiştirilmesi istenilen personelin ise son sicilinin teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla görev yerlerinin değiştirilebileceği öngörülmüş olduğundan; Mahkemece işlemin dayanağını teşkil eden ve Valilik yazısında belirtilen hususlar ile davacının son sicil raporunun incelenmesi ve ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus gözardı edilerek hüküm kurulmasına hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İdare mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı S.E.`nin Düşüncesi: … Emniyet Amirliğinde polis memuru olarak görev yapan davacının … Emniyet Kadrosuna polis memuru olarak naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararının davalı idarece temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden davacının Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesi ( a ) bendi gereğince naklen atandığı anlaşılmaktadır.
Sözü edilen maddede a,b,c. bendlerinde yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenilen personelin son sicili teklifte belirtilen durumlara uygun düşmek kaydıyla yeri değiştirilir hükmü yer almaktadır. Sözü edilen hüküm karşısında Valilik tarafından yerinin değiştirilmesi, istenilen davacının son sicilinin de teklifte belirtilen durumlara uygunluk göstermesi kaydıyla naklen atanabileceği kuşkusuzdur.
Mahkemece davacının son sicil raporunun da incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu inceleme yapılmadan verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.
Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: … Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda polis memuru olarak görev yapan davacı, … Emniyet Müdürlüğü Kadrosuna Polis memuru olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 8.12.1993 günlü, E: 1993/56 K: 1993/1421 sayılı kararıyla, 657 sayılı Yasanın 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesinin ( a ) fıkrasında; ahlaki ve yeterlik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülen Emniyet Teşkilatı mensuplarının Valilerin bu yöndeki teklifi üzerine görev yerlerinin değiştirilebileceği hükmünün yeraldığı, dosyanın incelenmesinden; davacının, … Emniyet Amirliğinde görev yapmakta iken bar, pavyon, kıraathane ve diğer umuma açık yerlerle, gayrimeşru hayat kadınlarının kaldığı yerlerde gerekli kontrol ve denetimleri yapmadığı, yasadışı işlerle uğraşan şahıslarla da yakın irtibat halinde bulunduğu ve menfaat temin ettiği yolunda gerek halk gerekse emniyet mensupları arasında yaygın bir kanaat oluştuğu, bu tutum ve davranışından dolayı Polis-Halk ilişkilerinin olumsuz yönde etkilendiği ve meslek arkadaşlarına kötü örnek teşkil ettiği gibi hizmetinden de yararlanılamadığının belirtilerek ilgili yönetmeliğin 34/a. maddesi uyarınca görev yerinin değiştirilmesi yolunda … Valiliğince Bakanlığa yazılan 21.12.1992 günlü, 5289 sayılı teklif yazısı üzerine dava konusu işlemle … Emniyet Müdürlüğü polis memurluğuna naklen atandığının anlaşıldığı, ancak davacı hakkında ileri sürülen iddiaların idari ve cezai yönden soruşturmayı gerektirmesine rağmen, idarece bu yönde bir soruşturma yapılmaksızın yalnızca sözkonusu iddialara dayalı olarak davacının görev yerinin değiştirilmesinde mevzuata ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare; davacının … Valiliğinin 21.12.1992 günlü 5289 sayılı teklif yazısı ve bu yazıda belirtilen davranışları nedeniyle …`dan alınıp … Emniyet Kadrosuna atandığını, işlemle düzen ve disiplinin sağlanmasının amaçlandığını, kararın, idarenin naklen atama konusundaki takdir yetkisini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği` nin “Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme” başlıklı 34. maddesinde, “Valiler, aşağıda belirtilen sebeplerle emirlerindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesini gerekçeli olarak Bakanlığa teklif edebilirler. Genel Müdürlük birim amirlerinin bu husustaki teklifleri ise doğrudan genel Müdüre yapılır.
a ) Ahlaki ve yeterlik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülenler,
b ) Uzun süreli durdurma cezası almış olanlar.
c ) Görevli bulundukları İl`de o İl`den biri ile evlenmiş olduklarından dolayı görevlerini yapamayacak duruma gelenler, ( bu durumda olanlardan haklarında bu bent gereğince teklif yapılmamış bulunan personel evlilik tarihine göre ikinci yıl sonunda hizmet süresi dolmamış olsa dahi başka İl`e atanır. )
d ) Aile fertlerinden birinin ahlaki durumu dolayısıyla bulunduğu İl dahilinde görev yapmaları sakıncalı görülenler,
e ) İcraatları nedeniyle görev bölgesinde normal hizmet görme imkanını kaybedenler.
f ) Müfettiş raporları ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler Valiliklerce yapılan yer değiştirme teklifi üzerine, yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda Bakanlıkça Mülkiye Müfettişlerine de vasıtasıyla inceleme yaptırılabilir.
Yukarıda yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenilen personelin hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge veya başka bir bölgeye yeri değiştirilir.
Ancak; ( a ), ( b ), ( e ), bendlerinde yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenilen personelin son sicilinin teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla yeri değiştirilir” hükmüne yer verilmiştir.
Olayda, … – … Emniyet Amirliğinde Polis memuru olarak görev yapan davacı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen 34. maddesinin 1/a fıkrası uyarınca … Emniyet kadrosuna polis memuru olarak naklen atanmış ise de; bu fıkrada yazılı hallerden dolayı Valilikçe yerinin değiştirilmesi istenilen personelin son sicilinin de teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla görev yeri değiştirilebileceğinden, İdare Mahkemesince davacının son sicil raporunun da getirtilip, işlemin dayanağını teşkil eden 21.12.1992 günlü İstanbul Valiliği yazısında yer alan iddialar ile sicil raporundaki değerlendirmeler ile birlikte incelenip yorumlanması suretiyle ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin verilen iptal kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 8.12.1993 günlü, E: 1993/56, K: 1993/1421 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasayla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.9.1994 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat