ELEKTRİK TESİSAT YAPIM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ELEKTRİK TESİSAT YAPIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1-  Bu sözleşme bir tarafta……….belediyesi (Bundan böyle “idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. …………………………… (Bundan böyle “yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2- İdarenin

Adresi                 :……………………………..

Telefon no           :……………………………..

Faks no              :……………………………..

E-Mail adresi      :……………………………..

Yüklenicinin

Tebligat Adresi    :……………………………..

Telefon No         :……………………………..

Faks no              :……………………………..

e-mail adresi       :……………………………..

3- Her iki taraf da yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

SÖZLEŞME KONUSU

4- …………………………………………………………………………………………. işidir.

Söz konusu mal/hizmet yüklenici veya idare tarafından düzenli olarak …….. gün içinde İdare’nin tebligat adresine ulaşılacaktır.

Söz konusu mal/hizmet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Doğrudan Temin” başlıklı 22. maddesinin (d) bendi gereğince temin edilecektir.

SÖZLEŞMENİN BEDELİ

5- Sözleşmenin bedeli ………………………. KDV dâhil …………………………………….TL.dir.

Sözleşme bedeline ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı dâhildir.

SÖZLEŞME SÜRESİ

6- Sözleşme süresi, bahsedilen mal/hizmetin idareye teslimi ile sona erer.

ÖDEME YERİ VE ZAMANI

7- Yüklenici tarafından mal ve hizmet bedeline ilişkin faturanın, mal veya hizmetin yüklenici tarafından idarenin tebligat adresine tescil müteakiben en geç……gün içerisinde fatura bedelinin yüklenicinin kendisine veya yüklenici adına bulunan banka hesap numarasına havale edilmesi gerekir.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

8- Sözleşmenin devri mümkün değildir.

İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESH ETMESİ

9- Yüklenicinin taahhüdünü bu sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmemesi halinde, 20 günden az olmamak üzere idare tarafından yapılacak ihtara rağmen yanı durumu devam ettirmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı gene hükümlere göre tasfiye edilir de ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESH ETMESİ

10- Sözleşme yapılıktan sonra mücbir haller dışında, yüklenicinin mali aciz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getirmeyeceğini gerçekleri ile birlikte yazılı olarak İdare’ye bildirmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Fesih tarihleri ve yüklenici ile ilgili (ölüm, iflas, tutukluluk, ağır hasatlık, mahkumiyet gibi) olarak 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11- Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde idarenin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

12- İdarece yapılan piyasa araştırma neticesinde, özgün nitelikte olan mal/hizmet yüklenici tarafından bedeli KDV dâhil……………………TL. tutarındaki bedelin, konusundaki benzer mal/hizmet uyum içinde olduğu, fiyatında fahiş bir unsurun bulunmadığı, netice olarak piyasa koşullarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

YÜRÜRLÜLÜK

13- Sözleşme, taraflarca imzalanmasını müteakiben yürürlüğe girer.

İMZA

14- İşbu sözleşme, 14 maddeden ibaret olup, idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…. tarihinde imza altına alarak, birer nüshası taraflarca (İdare ve Yüklenici) alıkonulmuştur.

Yüklenici Adına                                      İdare Adına

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat