ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMESİ

Tedarikçi

….. adresinde mukim ….. ELEKTRİK.

Abone Bilgi Formu

Sözleşme No                     :  …..

Abone Adı Soyadı/Ünvanı :  …..

T.C. Kimlik No                 :  …..

Vergi Dairesi/Vergi No      :  …..

Tesisat / Abone No           :  …..

Sayaç No/Sayaç Marka    :  …..

İşletme Kodu                    :  …..

Fatura Adresi                    :  …..

Abone Grubu                    :  £ Ev £ İşyeri           £ Fabrika       £ Diğer

Kampanya Paketi              :  …..

İndirim Oranı (%)              :  …..

Sabit Telefon / Faks No    :  …..

Cep Telefonu                    :  …..

e-mail                                :  …..

Yetkili Adı Soyadı             :  …..

Yetkeli Telefon/Cep No    :  …..

Bayi Kodu ve Adı             :  …..

Sözleşme içerisinde yer alan kısaltmalar aksi ayrıca belirtilmediği sürece aşağıdaki anlamlara gelecektir.

….. Elektrik          :           ….. Enerji Ticaret Limited Şirketi’ni

Abone       :           ….. detayları yer alan gerçek veya tüzel kişiyi.

Abone Grubu        :           Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir.

Taraflar     :           ….. Elektrik ve Abone’yi, birlikte.

Tarife        :           ….. Elektrik’in sözleşme kapsamında sunacağı hizmetlerin karşılığı olarak Abone’den fatura karşılığı talep edilecek olan ve ….. Elektrik tarafından kampanya kapsamında duyurulan ücretlendirme tarifeleri.

Hizmet/ler  :           Sözleşme eki’nde belirtilen tüketim noktalarına gerekli elektrik enerjisinin ilgili dağıtım şirketi ile ….. Elektrik arasında imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması hükümlerine uygun olarak abone’nin seçtiği kampanya dahilinde ….. Elektrik tarafından abone’ye tedarik edilmesini.

PMUM     :           Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi veya bu kurum yerine ikame edileek diğer kuruluşlarını.

Sistem Kullanım Bedelleri  :           Dağıtım – İletim Kayıpları, Kayıp Kalacak Bedeli, PSH Bedeli, Sayaç Okuma bedelini.

Sistem Kullanım Anlaşması            :           Abonenin ….. Elektrik portföyüne katılmasıyla, ….. Elektrik’in abone’nin bağlı bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi ile yapacağı anlaşmayı.

İlgili Mevzuat         :           Genel mevzuatın yanı sıra elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisanslarını.

Standart Tarife      :           Kampanya bitiminde abone’nin tarifine grubuna ait TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) satış fiyatı.

TEİAŞ      :           Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ni.

EPDK/Kurum       :           Enerji Piyasası Denetleme Kurumunu.

Sözleşme   :           İşbu sözleşme ve eklerini.

İşbu sözleşme’nin konusu, ….. Elektrik tarafından abone’ye sunulan hizmetler ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemekten ibarettir.

Genel Şartlar

1-  ….. Elektrik, SÖZLEŞME kapsamında ve varsa ABONE tarafından seçilen KAMPANYA şartlarına uygun olarak HİZMET sağlayacaktır. HİZMET’in ….. ELEKTRİK tarafından sağlanabilmesi için gerekli işlemlerden biri Abonelik SÖZLEŞME’sinin imza edilmesidir. ABONE, Abonelik SÖZLEŞME’sini ….. ELEKTRİK yetkili satıcılarının huzurunda imzalayabileceği gibi, ….. ELEKTRİK tarafından ilan edilecek olan Müşteri Kanalları üzerinden talepte bulunması halinde imzalamış bulunduğu Abonelik SÖZLEŞME’si kurye aracılığı ile belirttiği adresten, ….. ELEKTRİK tarafından da teslim alınabilir. Bu halde kuryenin Abonelik SÖZLEŞME’sinin kim tarafından teslim edildiğini tespit etme hakkı mevcuttur.

2-  ….. ELEKTRİK temin ettiği HİZMET karşılığında ABONE’ye KAMPANYA koşulları dahilinde fatura tanzim edecek ve işbu fatura bedeli S.Madde’de belirlenen hükümler çerçevesinde ABONE tarafından ödenecektir. ABONE, SÖZLEŞME ve seçmiş olduğu KAMPANYA çerçevesinde ve süresince ödemelerini faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ….. ELEKTRİK tarafından duyurulan ödeme noktalarına yapmayı kabul ve taahhüt eder.

3-  İşbu SÖZLEŞME elektrik enerjisi tedariğinin sağlandığı gün geçerli olacaktır. Elektrik tedarik hizmetinin sağlanmaya başlanması için İLGİLİ MEVZUAT tarafından talep edilen koşulların ABONE tarafından yerine getirilmemesinden dolayı HİZMET’e başlanılamamasından ….. ELEKTRİK’nin ABONE’ye karşı hiç bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

4-  KAMPANYA kapsamında ABONE’ye başkaca bir cihaz sağlanmasının gerekli olması halinde ABONE, cihaz’ın kullanma hakkına ve/veya mülkiyetine, işbu SÖZLEŞME ve KAMPANYA koşullarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi halinde ve SÖZLEŞME süresince sahip olacaktır.

5-  ABONE’nin ….. ELEKTRİK’e ait geçmiş dönemlere ait borcu olduğunun PMUM veya EPDK üzerinden tespit edilmesi halinde ABONE, yeni KAMPANYA’lardan yararlanamaz. Bu halde ABONE, HİZMET sunulmadığından bahisle ….. ELEKTRİK’den her ne nam altında olursa olsun zararının tazminini talep edemez.

6-  KAMPANYA’nın süresi bitmeden ABONE yeni bir KAMPANYA’dan yararlanamaz. Bu tür bir talebin KAMPANYA süresi bitiminden evvel ….. ELEKTRİK’e ulaşması halinde, ….. ELEKTRİK’in, KAMPANYA’da geçerli olan fiyatlar ve KAMPANYA başlangıç tarihi ile talebin kendisine ulaşması tarihini takip eden ilk ölçüm tarihine kadar HİZMET kullanımına karşılık gelen STANDART TARİFE arasındaki fiyat farkını ABONE’ye fatura etmek sureti ile.yeni bir KAMPANYA’dan yararlandırma hakkı saklıdır.

7-  SÖZLEŞME kapsamında ABONE tarafından seçilen TARİFE/ KAMPANYA’nın süreli veya dönemsel olması halinde ve ABONE’nin bahse konu süre veya dönemin sonunda aboneliğini sona erdirmemesi veya yeni bir TARİFE seçmemesi durumunda veya KAMPANYA/TARİFE’nin herhangi bir zamanda uygulamadan kaldırılması durumunda HİZMET karşılığı, belirlenen dönem sonunda yürürlükteki STANDART TARİFE üzerinden fiyatlandırılacaktır.

8-  ABONE, ….. ELEKTRİK tarafından kendisine uygulanacak işbu SÖZLEŞME’nin ekinde yer alan TARİFE’lere ve bunlardan meydana gelebilecek değişikliklere www.kgmenerji.com adresi veya ….. ELEKTRİK tarafından belirlenen ve ilan edilen MÜŞTERİ KANALLARI üzerinden ulaşabilecektir.

9-  ABONE’nin aylık tükettiği elektrik enerjisi miktarı, ABONE’nin ölçü devrelerindeki mevcut sayaçlardan DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından tespit edilerek PMUM’a bildirilecek; bildirilen tüketim miktarı Madde 5 hükümleri doğrultusunda ….. ELEKTRİK tarafından ABONE’ye kesilecek faturaya esas teşkil edecektir. Taraflar, PMUM internet sitesinde yayımlanan tüketim miktarı / miktarlarının taraflar acısından bağlayıcı olacağını kabul ve taahhüt ederler. KAMPANYA’da belirtilen koşullar saklıdır.

10-            ABONE’nin sistemde kullandığı reaktif enerjinin İLGİLİ MEVZUAT ve/veya DAĞITIM ŞİRKETİ uygulamalarında belirtilen sınırı aşması halinde, ABONE ile DAĞITIM ŞİRKETİ arasındaki mevcut bağlantı anlaşması hükümlerine göre, reaktif enerji bedeli ve güç aşım bedeli ile sayaç kirası ve bakım ücreti ….. ELEKTRİK’e kesilecek olup bu bedel, ….. ELEKTRİK tarafından ABONE’ye fatura edilecektir. Aynı şekilde, tüketim birimlerinde trafo, hat ve dağıtım kaybı olması halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller ve sayaçlar ile alakalı varsa kesme/bağlama veya sökme / takma bedelleri ABONE’ye ayrıca yansıtılacaktır.

11-            ABONE, ABONE GRUBU’nun değişmesine neden olabilecek her türlü uygulama ve/veya gelişmeyi ….. ELEKTRİK’e derhal bildirmekle yükümlüdür. SÖZLE$ME’de belirlenen kullanım yerlerine ait indirime esas tarife grubunun ve SÖZLEŞME’ye / KAMPANYA’da belirlenen kullanım yerlerine ait indirime esas tarife grubunun ve SÖZLEŞME gücünün, SÖZLEŞME / KAMPANYA süresi içerisinde değişmesi durumunda, ABONE 5 (beş) gün içerisinde ….. ELEKTRİK yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde taraflar bir araya gelerek SÖZLEŞME/KAMPANYA koşullarını gözden geçirecektir. Taraflar arasında değişen koşullar ile ilgili mutabakat sağlanamaması halinde tarafların SÖZLEŞME’yi yazılı bildirimi takiben 2 (iki) ay sonunda tazminatsız olarak fesih etme hakkına sahiptir. KAMPANYA’ya ilişkin olarak ….. ELEKTRİK’in hakları saklıdır. Bilgilendirmenin yapılmaması halinde, ….. ELEKTRİK geçerli TEDAŞ tarifesi üzerinden hesaplanacak tüketim miktarı esas alınmak sureti ile fatura tanzim edilecektir.

12-            ABONE, İLGİLİ MEVZUAT uyarınca tabi olduğu tarife kurallarına göre içinde bulunduğu ayda, bir önceki aya oranla ortalama % 25 (yüzde yirmibeş) ve üzeri değerinde kapasite artırımı veya kapasite indirimi öngörüldüğü durumlarda ….. ELEKTRİK’e kapasite değişimini 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte ABONE, ABONE GRUBU’nun değişmesine neden olabilecekler türlü uygulamayı ve/veya gelişmeyi bunu takip eden en az 5 (beş) gün içerisinde ….. ELEKTRİK’e ve aynı zamanda ilgili DAĞITIM ŞİRKETİ’ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

ABONE, işbu maddede düzenlenen bildirimleri yapmaması neticesinde ….. ELEKTRİK nezdinde doğabilecek her türlü zararı tazmin edeceğini ve bu kapsamda yeni ABONE GRUBU’nun STANDART TARİFE üzerinden yansıtılacağını kabul ve taahhüt eder.

13-            ABONE, ….. ELEKTRİK’in çağrı merkezi gibi MÜŞTERİ KANALLARI ve internet üzerinden yaptığı her türlü görüşmelerin ve işlemlerin ….. ELEKTRİK tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların ….. ELEKTRİK tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını ve bunların kesin delil sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

14-            İşbu SÖZLEŞME’de belirtilmeyen hususlarda İLGİLİ MEVZUAT hükümleri uygulanacaktır. ABONE’nin MEVZUAT’a uymaması nedeniyle ….. ELEKTRİK’in idari kurumlar nezdinde doğacak hertürlü sorumluluğundan dolayı ….. ELEKTRİK’in ABONE’ye rücu hakkı saklıdır. Bu kapsamda ….. ELEKTRİK’in ABONE’nin kusuru sebebiyle herhangi bir idari para cezası ödemek durumunda kalması halinde söz konusu tutarın ….. ELEKTRİK tarafından ödenmesini müteakip ABONE’ye rücu edilecektir.

15-            Faturalandırma dönemi aksi ayrıca KAMPANYA/TARİFE ile kararlaştırılmamışsa l (bir) aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden tüketim miktarının, SÖZLEŞME’nin imzası tarihinde belirlenen tutarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir.

ABONE ödemekle yükümlü olduğu faturaları ….. ELEKTRİK’in belirteceği bankalardan herhangi birinde bulunan ….. ELEKTRİK hesabına; nakden, havale, EFT, otomatik ödeme, doğrudan tahsilat sistemleri (DTS) veya kredi kartı ile ödeme yollarından herhangi biri ile faturanın kendisine tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ödeyecektir. ABONE’nin DTS ile ödeme yapması durumunda ….. ELEKTRİK tarafından belirlenmiş Bankalardan doğrudan borçlandırma limiti tesis ederek DTS SÖZLEŞME’si akdetmesi, işbu limite ilişkin DTS Yetki Belgesi ve ilgili diğer evrakı ….. ELEKTRİK’e ibraz etmesi gerekmektedir.

16-            ….. ELEKTRİK, ABONE’nin tüketim miktarının PMUM internet sitesinde nihai olarak yayımlanmasından takiben ilgili aya ait faturayı ABONE adına tanzim edecek ve ABONE, Madde 5.1 uyarınca 7 (yedi) gün içerisinde fatura tutarını ödeyecektir. ABONE, faturasının posta yolu ile SÖZLESME’de fatura adresi olarak belirttiği adrese veya e- posta, SMS, FAX, ve e-arşiv yollarından biri ile gönderilmesini talep edebilir. Bu halde e-posta, SMS, FAX, ve e-arşiv gönderim tarihi faturanın ABONE’ye tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir.

17-            ABONE’nin elektrik tüketimine ilişkin faturalama dönemi 1 (bir) aydır. Faturalama ABONE’nin sayacını okumakla yükümlü dağıtım şirketince yapılacak uzlaştırmaya esas endeks değerleri üzerinden yapılır. Görevli dağıtım şirketi tarafından belirlenecek olan tüketimler PMUM sistemine girilir ve ….. ELEKTRİK tarafından yapılacak faturalamaya esas alınır. ….. ELEKTRİK, ABONE’nin sayacını okumakla yükümlü dağıtım şirketince endeksi okun(a)mayan veya zamanında okun(a)mayan sayaçlar için önceki aylardaki tüketimlerini baz alarak faturalama yapma hakkına sahiptir.

18-            ABONE, herhangi bir faturaya itiraz etmiş olması halinde dahi ilgili faturaya ait ödemeyi zamanında yapmakla yükümlüdür. Abonenin itirazında haklılığının ortaya çıkması halinde fazla ödemiş olduğu bedel bir sonraki ayda kesilecek olan faturasından mahsup edilecektir.

19-            ….. ELEKTRİK tarafından ABONE’ye uygulanacak olan elektrik enerjisi satış fiyatı işbu SÖZLESME’nin ekinde yer alan ve ABONE tarafından seçilen KAMPANYA / TARİFE üzerinden belirlenecektir. Birim satış fiyatı ise ABONE’nin, tercih ettiği KAMPANYA/TARİFE koşulları çerçevesinde ve KAMPANYA/TARİFE’de ilan edilen fiyatlar üzerinden birim satış fiyatı tedarik miktarına oranlanmak sureti ile hesap edilecektir. Her halde söz konusu bedele, ENERJİ FONU BEDELİ, BTV (Resmi Kurum Vergileri) ve mevzuat uyarınca alınması gereken ilgili sair vergiler ve bedeller eklenecektir. Enerji Piyasası Denatleme Kurulu, diğer bir devlet kurumu, kuruluş ya da idare tarafından, ABONE’nin ….. ELEKTRİK ile imzaladığı SÖZLEŞME dönemi öncesine ait bile olsa, ABONE için ….. ELEKTRİK’e geçmişe yönelik olarak rücu edilen tarife, fon, vergi, harç, ceza gibi bedeller ….. ELEKTRİK tarafından ABONE’ye aynen yansıtılacaktır.

20-            ABONE’nin herhangi iki faturasını son ödeme tarihine değin ödememesi durumunda ….. ELEKTRİK’in İLGİLİ MEVZUAT çerçevesinde kalmak kaydı ile HİZMETİ kesme hakkı bulunmaktadır. Kesilen HİZMET, ödemelerin makul bir süre içerisinde yapılması ile birlikte tekrar verilmeye başlanacaktır. Elektriği kesme ve açma karşılığında ….. ELEKTRİK’in ilgili kurum veya kuruluş veya şirketlere ödemek zorunda kalacağı tutar ve faturaların son ödeme tarihlerinden itibaren Madde 5.7 uyarınca işletilecek faiz bir sonraki fatura ile ABONE ‘den talep edilecektir.

21-            Herhangi bir faturanın ödenmemesi halinde ….. ELEKTRİK Türk Borçlar Kanunu 88. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenmeyen elektrik enerjisi fatura tutarına Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulama hakkına sahiptir.

22-            ….. ELEKTRİK, fatura tutarı 5,000-TL (beşbin Türk Lirası) ve üzerinde ise ABONE’den GÜVENCE BEDELİ alma hakkını kendinde saklı tutar. GÜVENCE BEDELİ SÖZLEŞME’nin imzası esnasında banka havalesi ile nakit, süreli/süresiz kesin teminat mektubu anlaşmalı bankalar ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Kredi Kartı veya düzenlenecek ilk elektrik faturasına yansıtmak sureti ile alınabilir. SÖZLEŞME’nin feshi veya ABONE’nin tedarikçi değiştirmesi halinde, ABONE’nin ….. ELEKTRİK’e olan tüm borçlarının ödenmiş olması şartı ile, SÖZLE$ME’nin imza tarihinde verilen GÜVENCE BEDELİ, ABONE’ye 15 (onbeş) gün içerisinde iade edilecektir. GÜVENCE BEDELİ’nin nakit olarak verilmiş olması halinde teminat TEFE-TÜFE ortalaması alınmak sureti güncellenecek ve iade edilecektir.

23-            İşbu SÖZLEŞME imza tarihinde yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece geçerli kalmaya devam eder. Bununla birlikte KAMPANYA / HİZMET koşullarının ….. ELEKTRİK tarafından yerine getirilmesine ilişkin SÖZLEŞME hükümleri ABONE’nin ….. ELEKTRİK portföyüne kabulünün EPDK ve/veya ….. ELEKTRİK tarafından PMUM üzerinden onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.

24-            ABONE SÖZLEŞME’yi ….. ELEKTRİK’in belirleyeceği yetkili mercilere kimliğini ispatlamak sureti ile yazılı olarak veya e-mail, fax, SMS aracılığı ile beyanda bulunmak sureti ile dilediği zaman feshedebilir. Fesih, talebin ….. ELEKTRİK’e ulaşmasını takip eden 2 (iki) ay sonra geçerli hale gelecektir. KAMPANYA koşulları saklıdır. SÖZLEŞME’nin geçerlilik süresinden evvel feshedilmesi halinde işbu SÖZLEŞME’nin 4.7. Madde’sinde düzenlendiği şekilde fark faturası kesilerek ABONE’den talep edilecektir.

25-            ….. ELEKTRİK, SÖZLEŞME hükümlerini ABONE’ye 2 (iki) ay öncesinden bilgilendirmek koşulu ile değiştirme hakkını kendinde saklı tutmaktadır. ABONE, aleyhine yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde durumu derhal ….. ELEKTRİK’e Madde 6.2’de belirtilen yollardan biri ile bildirecektir. Bu halde bildirimi takip eden 2 (iki) ayın sonunda SÖZLEŞME sona ermiş olacaktır. ….. ELEKTRİK’in işbu SÖZLEŞME’nin geçerli olduğu sürece talep etme hakkı bulunan alacakları SÖZLEŞME fesih olsa dahi ABONE’den talep etme hakkı saklıdır.

26-            Taraflardan birinin bu SÖZLEŞME’nin veya KAMPANYA’nın herhangi bir koşulunu ihlal etmesi halinde diğer tarafın SÖZLEŞME’yi feshetme hakkı saklıdır.

27-            ABONE’nin; SÖZLEŞME’nin 3.Madde’si kapsamında HİZMET alımına başlayamaması, ….. ELEKTRİK’e beyan etmiş olduğu bilgilerden herhangi birinin yanlış ve/veya eksik olması, herhangi iki faturasını son ödeme tarihine kadar ödememiş olması, İLGİLİ MEVZUAT’ın öngördüğü serbest tüketici limitinin altında kalması, ABONE’ye karşı herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati haciz, konkordato vb. yollardan yasal kovuşturmaya başlanması hallerinde ….. ELEKTRİK, işbu SÖZLEŞME’yi derhal ve SÖZLEŞME’den doğan hakları saklı kalmak üzere tek taraflı olarak ve herhangi bir mehil vermeye lüzum bulunmaksızın feshedebilir. Bu madde kapsamında ….. ELEKTRİK tarafından bir fesih yapılması halinde, ABONE işbu fesih nedeniyle ….. ELEKTRİK’in uğradığı zarar ve ziyanı, tüm masrafları, ve ayrıca kullandığı KAMPANYA’da öngörülen iptal bedeli, fesih tazminatı, cezai şart ve diğer bedelleri ödemekle yükümlüdür. ….. ELEKTRİK, bu madde kapsamında fesih halinde, her türlü zarar ve ziyanını karşılamak için avukatlık ücreti dahil tüm takip ve icra masraf, gider ve ücretleri ABONE’ye ait olmak üzere, yasal takip yollarına başvurabilecektir. ….. ELEKTRİK’in bu madde hükümlerine uygun olarak SÖZLEŞME’yi feshetmesi durumunda, ABONE’nin tazminat, zarar veya ziyan talep hakkı olmayacaktır.

28-            İşbu SÖZLEŞME’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkması ile TARAFLAR’ın, yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller veya EPDK tarafından kabul edilen haller “Mücbir Sebepler” olarak kabul edilecektir.

Buna göre doğalgaz, yakıt, elektrik, su gibi enerji ve telekomünikasyon hizmet ve malzemelerin kıtlığı, yokluğu, kısıtlamaları ve/veya kesintileri, Türkiye veya ilgili ülke resmi makamlarının, yükümlülüklerin yerine getirilmesini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri, grev, lokavt, avarya, deprem, savaş, terör, ayaklanma, abluka hali, HİZMET’in sunulması ve yürütülmesine ilişkin izinlerin alınamaması veya alınan izinlerin iptal edilmesi hali, EPDK veya yargı organlarının karar ve talimatları mücbir sebepler arasında sayılmaktadır.

29-            Mücbir sebeplerden birinin ortaya çıkması ile gerçekleştirememesi halinde TARAFLAR’ın yükümlülükleri mücbir sebep süresince askıya alınacaktır. SÖZLEŞME’de ve İLGİLİ MEVZUAT’ta düzenlenen mücbir sebep hallerinin 30 (otuz) günü geçmesi halinde işbu SÖZLEŞME kendiliğinden herhangi bir tazminat ödenmesine veya ihbarda bulunmaya gerek bulunmaksızın sona erecektir.

30-            ….. ELEKTRİK’in işbu SÖZLEŞME ile yüklendiği edimleri kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi halinde edimler, ilgili DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda kullanılan elektriğe karşılık gelen fatura DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından tanzim edilecek ve ödemenin de ABONE tarafından DAĞITIM ŞİRKETİ’ne yapılması gerekecektir. ABONE’nin bu sebepten ötürü ….. ELEKTRİK’ten her ne nam altında olursa olsun, fark veya tazminat isteme hakkı olmayacaktır. ABONE’nin ayrıca DAĞITIM ŞİRKETİ ile yaptığı SÖZLEŞME’lere uymaması nedeniyle elektrik enerjisi temininin kesilmesi durumlarında ABONE, ….. ELEKTRİK’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktır.

31-            Bildirimler: ABONE’nin işbu SÖZLEŞME’de yazılı bulunan adresi yasal tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Adres değişikliği halinde, ABONE yeni adresini derhal ….. ELEKTRİK’e bildirmekle yükümlüdür.

32-            Mevzuata Uyum: ABONE ve ….. ELEKTRİK, elektrik faaliyetlerine ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuata, EPDK başta olmak üzere ilgili idari birimlerce yayımlanacak karar, tebliğ vb. hükümlere uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. işbu SÖZLEŞME’de belirtilmeyen hususlarda; İLGİLİ MEVZUAT hükümleri uygulanacaktır.

33-            Devir ve Temlik: ABONE, ….. ELEKTRİK’in yazılı onayı olmadan, işbu SÖZLEŞME’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. ….. ELEKTRİK, SÖZLEŞME’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını kendi grup şirketleri, iştirakleri ve finans kuruluşlarına serbestçe devir ve temlik edebilir.

34-            Vergi, Resim ve Harçlar: Bu SÖZLEŞME’den doğan ileride oluşabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar ABONE tarafından ödenecektir, işbu SÖZLEŞME’den doğan damga vergisi, ABONE tarafından karşılanacaktır. Damga vergisi, ….. ELEKTRİK tarafından ödenecek ve sonrasında ABONE’ye faturalandırılacaktır.

35-            Gizlilik: TARAFLAR, İLGİLİ MEVZUAT’ın uygulanması sonucu sahip oldukları ve açıklandığı takdirde tarafların ticari ilişkilerine zarar verebilecek bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve söz konusu bilgileri kendi iştirakleri de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü kişiye açıklamamakla yükümlüdür.

36-            Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Hali: işbu SÖZLEŞME’ye Türk hukuku uygulanacak olup; SÖZLEŞME’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. . ;

37-            TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin eklerinin SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 8 (sekiz) Madde’den ibaret işbu SÖZLEŞME, aşağıda belirtilen tarihte ABONE ile ….. ELEKTRİK arasında 1 (bir) nüsha olarak akdedilmiştir. SÖZLEŞME’nin aslı ….. ELEKTRİK’te kalacak, aslı gibidir yapılmış bir kopyası ise ABONE’ye verilecektir.

ŞÖZLEŞME’yi okudum ve onaylıyorum.

….. Enerji Tic. Ltd. Şti.                               Abone

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat