ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TCK m. 180 nedir?

ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Kapsam

İşbu Sözleşme, Müşteri’nin Ek-1’de yer alan bilgiler çerçevesinde ihtiyacı olan elektrik enerjisinin, ….. Enerji tarafından tedarik edilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

2- Yeni Mevzuat ve Yönetmelik Değişiklikleri

Mevzuatta yapılacak ve işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri etkileyen her türlü değişiklik ile aktif enerji birim fiyatı, sistem kullanım bedelleri, vergi ve fonlar birim fiyatları ve/veya oranları üzerinde gerçekleşecek değişiklikler, faturalamaya esas formüle eklenecek veya kaldırılacak, her türlü maliyet kalemleri müşteriye kesilen faturalara aynen yansıtılacaktır.

3- Sayaçlar

Müşteri’nin mevcut ölçü devresinde bulunan sayacı “Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkındaki Tebliğ’e uygun olması gerekir. Aksi takdirde Müşteri ilgili tebliğe uygun bir sayaç ile masrafları Müşteriye ait olacak şekilde değiştirir.

4- Faturalamaya Esas Elektrik Enerjisi Miktarının Tespiti ve Faturalandırılması

1-  Müşteri’nin sayaçları her ayın son günü Müşterinin bulunduğu bölgede görevli Elektrik Dağıtım Şirketi ve Müşteri Yetkilisi tarafından okunur ve sayaç okuma tutanağı düzenlenir. Bu sayaç okuma tutanağı Müşteri yetkilileri tarafından imzalanarak aynı gün derhal ….. Enerji’nin tutanak@……com e-posta adresine gönderilir.

2-  4.maddede yer alan şekilde tespit edilen aktif enerji miktarı, Müşteri’nin vadesi geçmiş borcu bulunmaması halinde Ek-l’de belirtilen Iskonto oranına karşılık gelen uygulayacağı birim fiyat üzerinden ….. Enerji tarafından Müşteri’ye aylık olarak fatura edilir.

3-  EPDK tarafından aktif enerji birim satış fiyatının artırılması halinde, artırılan fiyat başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Iskontoya esas değer olarak kabul edilir.

4-  ….. Enerji, Elektrik Piyasası Kanunu ;ve ilgili mevzuat çerçevesinde EPD’K tarafından uygulanması kararlaştırılan, her türlü vergi, resim, harç, sistem kullanım bedeli, perakende satış hizmeti bedeli vb. kalemleri aylık olarak faturalara ilave eder.

5-  Taraflar fiyat değişiklikleri hususunda mutabakata varamamaları durumunda tek taraflı olarak Sözleşmeyi bir (1) ay içinde feshedebilirler.

6-  Yasal düzenleme, mevzuat veya yönetmelik değişikliği ile perakende satış hizmeti bedelinin alınamaması durumu oluşursa, bu durumda ….. Enerji tarafından her ay Müşteri’nin kullandığı enerji için kilovat saat başına …..-TL/Kw hizmet bedeli faturalarda yansıtılacağı Müşteri tarafından peşinen kabul edilir.

7-  Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle EPDK tarafından belirlenen fiyattan yapılacak ıskonto ile elde edilen birim fiyat, daha sonra EPDK tarafından belirlenmiş fiyatlardaki indirim gerekçe gösterilerek azaltılamaz.

5- Ödemeler

1-  ….. Enerji Madde 4’e göre düzenlediği faturayı, ön bilgi amacıyla Müşteriye faks veya e-mail ile gönderir. Orijinal fatura ise, Müşteri’ye iadeli taahhütlü posta, kargo yoluyla ya da elden teslim edilir.

2-  Fatura, Müşterinin Bankaya vermiş olduğu yetki belgesi ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi (“DBS”)/Doğrudan Tahsilat Sistemi (“DTS”) kapsamında tahsil .edilir, ancak Müşteri’nin DBS/DTS’ye dahil olamaması durumunda, Müşteri, Fatura Bedelini fatura üzerinde belirtilen her takvim ayının 25. Gününe kadar (“Son Ödeme Tarihi”) ….. Enerjinin bildireceği banka hesabına yatırır.

3-  Son Ödeme Tarihinin Cumartesi-Pazar veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde, ödemeler takip eden ilk iş günü saat 17:00’ye kadar yapılır. Müşteri, fatura bedelini zamanında ödemediği takdirde faturanın ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre belirlenen gecikme zammı oranına göre gecikme faizi uygulanır. Müşteri’nin fatura bedelini iki kez vadesinde ödemediği takdirde, ….. Enerji fesih hakkını saklı tutar.

4-  Müşteri’nin, fatura bedelini vade tarihinden sonra 10. takvim gününün sonunda ödememesi durumunda ….. Enerji’nin enerji kesintisi yapma ve ilgili işlemler başlatma hakkını saklı tutar.

6- Teminat

1-  Teminat, Teminat mektubu ya da ….. Enerji tarafından kabul edilecek nakdi, ayni ya da şahsi Müşteri, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 20 (yirmi) gün önce ….. Enerjinin belirleyeceği banka nezdinde açacağı bir hesap ile DBS/DTS kaydını yaptıracaktır. Müşterinin geriye dönük 12 (oniki) ay içinde enerji tüketiminin en yüksek olduğu aya ait Fatura Bedelinin 2 katı kadar tutarı karşılayacak yeterli limit açılması “DBS/DTS Limiti” halinde aylık Fatura Bedelleri doğrudan bankadan tahsil edilir.

2-  Müşteri, DBS/DTS kaydına müteakip aynı miktar kadar kati ve süresiz banka teminat mektubu “Teminat Mektubu” ya da ….. Enerji tarafından kabul edilebilecek şahsi, nakdi ya da, ayni teminatları, “güvence bedeli” olarak ….. Enerjiye teslim etmesi halinde enerji satışı işlemleri DBS işlemleri yapılmaz veya güvence bedeli Müşteri tarafından ….. Enerjiye teslim edilmezse Müşteri bu eksiklikleri giderene kadar Müşteri’ye TEDAŞ tarifesi bire bir uygulanır.

3-  İşbu sözleşme hükümlerine uygun olarak Müşteri tarafından Banka Teminat Mektubu ….. Enerjiye teslim edilmediği ve ilgili banka işlemleri yapılmadığı hallerde işbu sözleşme yürürlüğe girmez. Banka Teminat Mektubu ya da sözleşmeye uygun olarak DBS/DTS kaydının yapılmasına yönelik işlemlerden sadece birinin gerçekleşmesi halinde, takdir hakkı ….. Enerjide olmak üzere müşteriye TEDAŞ Tarifelerinde yazılı birim fiyat üzerinden enerji verilebilir.

4-  Talebe rağmen teminat mektubunun yenilenmediği ya da müşteri ya da ilgili banka tarafından DBS/DTS işlemlerinin durdurulduğu hallerde işbu sözleşmenin 6.3 ncü maddesi uygulanır.

5-  Müşteri, banka nezdinde tesis edilmiş olan ilgili DBS/DTS limitlerini Sözleşme Süresi içinde ….. Enerjinin onayını almadan kısmen veya tamamen iptal edemez. Bu limiti bankanın herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen iptal etmesi halinde, Müşteri 3 (üç) gün içinde ….. Enerji tarafından bildirilen başka bir banka nezdinde DBS/DTS sistemine dahil olmadığı veya bu madde çerçevesinde belirlenmiş olan miktar kadar Teminat Mektubunu vermediği takdirde, ….. Enerjinin her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir.

6-  ….. Enerji işbu Sözleşmenin feshi, sona ermesi yada sözleşmenin yürürlükte olmasına rağmen enerji bedellerini vadesinde ödememesi halinde, Müşteri’nin bu Sözleşmeden doğan borçlarını ödememesi halinde Teminat Mektubunu paraya tahvil ederek alacağını tahsil eder. Teminat Mektubunun borcu kapatmaya yetmemesi durumunda ise kalan borcun hukuki yollardan tahsili yoluna gidilir. Teminat mektubu tutarı borçtan fazla ise borcun mahsubundan sonra kalan kısım masrafları müşteriye ait olmak müşteriye iade edilir.

7- Vergi, Resim ve Harçlar

Bu Sözleşmenin imzası ve uygulamasından doğan her türlü vergi, resim ve harçlar Müşteri tarafından ödenir. Müşteri’nin bu mükellefiyetini zamanında veya,kanunlara uygun bir surette yerine getirmemesinden ya da eksik yerine getirmesi yüzünden doğabilecek ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat konusu vergiler ile gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları dahil her türlü cezalar da Müşteri’ye ait olup, Müşteri tarafından ödenecektir.

8- Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme, Müşteri’nin PMUM’a (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) kaydının tamamlanmasını müteakip ….. Enerji tarafından Müşteri’ye elektrik, enerjisi tedarikine başlandığı ve Dağıtım Şirketi tarafından sayaç endeks tespitlerinin yapıldığı günden başlar ve (12) on iki ay sürelidir. Taraflar on iki ayın sonunda Sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte serbesttir. Taraflardan biri karşı tarafa Sözleşmenin sona ereceği tarihten iki (2) ay önce Sözleşmenin feshedilmesine dair yazılı bir bildirimde bulunmadığı sürece işbu sözleşme birer (1’er) yıllık sürelerle devanı eder.

9- Sözleşmenin Feshi

Müşteri bu Sözleşme hükümlerini öngörülen sürelerde yerine getirmez ise, ….. Enerji işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Bu durumda Müşteri, herhangi bir gerekçeyle tazminat talebinde bulunamaz. Müşteri’nin tüketim miktarı, Kurum’un belirlediği Serbest Tüketici sınırının altında kalması durumunda, Müşteri Serbest Tüketici olamayacağından sözleşme süresi bitmiş sayılır. Son Ödeme Tarihini takip eden 4 (dört) gün içinde Müşteri tarafından ödeme yapılmadığı veya kullanılabilir limitin tamamlanmadığı veya kullanılabilir limit ile DBS/DTS limiti arasındaki fark kadar Teminat Mektubunu Tedarikçiye verilmediği takdirde; Tedarikçi elektrik kesintisi yapma veya yaptırma ve sair yollara başvuru hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat ödemeksizin işbu Sözleşmeyi feshetme veya Müşterinin Teminat Mektubunu irat kaydetme hakkına sahiptir. Taraflar, 2 Ay önceden ihbarda bulunmak kaydıyla, Sözleşmeyi sona erme tarihinde veya Sözleşme uzamış ise, bu dönemlerin sonunda feshedebilirler.

10- Olağanüstü Haller

1-  Elektrik Piyasası Mevzuatında belirtilen mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, Tarafların bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda ortadan kalkar.

2-  Ayrıca, ….. Enerji’nin enerji ithal ettiği ülkelerde yaşanan olağanüstü haller ve karşılıklı olarak hükümetlerin aldığı kararlardan ötürü enerji ithalatın kesilmesi halinde Sözleşmenin 10.1 maddesi uygulanır.

11- Tebligat Adresi

Tarafların işbu Sözleşmede yazılı bulunan adresleri yasal tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Taraflar adreslerinde meydana gelen değişikliği on (10) gün içerisinde noter kanalıyla bildirmeyi aksi takdirde işbu Sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatın geçerli ve yasal tebligat sayılacağını ve Tarafları bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

12- Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ….. Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13- Gizlilik

Taraflardan her biri, bu anlaşmayı ve anlaşmanın içeriğini “Gizli Bilgi” gizli tutacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve yöneticilerinin gizli tutmasını temin edeceğini kabul eder. Tarafların bu maddeden kaynaklanan yükümlülükleri bu anlaşmanın süresiyle sınırlı değildir; dolayısıyla Gizli Bilgilerin korunması yükümlülüğü bu anlaşmanın feshinden veya sona ermesinden sonra da, fesih sebebine bakılmaksızın, yürürlükte kalacaktır.

14- Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Müşteri’nin PMUM’a (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) kaydının tamamlanmasını müteakip ….. Enerji tarafından Müşteri’ye elektrik enerjisi tedarikine başlandığı ve Dağıtım Şirketi tarafından sayaç endeks tespitlerinin yapıldığı gün itibari ile yürürlüğe girer. Müşteri işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Tedarikçinin yazılı onayı olmadan kısmen ya da tamamen başkalarına devredemez. Enerji tedarik edilen mahal üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilmiş olması halinde, müşteri bu gerekçeye sığınarak ödeme yapmaktan kaçınamaz. Enerji tedarik edilen mahallin tahliyesinde de yukarıda ki hüküm uygulanır. Taraflar işbu Sözleşmeyi yetkili temsilcilerince .. / .. / …. tarihinde bir (1) orijinal nüsha olarak imza etmekle yukarıda yazılı maddeleri, tüm hüküm ve şartlarıyla kabul ettiğini, gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan eder.

….. Enerji Toptan Satış A.Ş.                         ….. Tic. A.Ş.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat