ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVA DİLEKÇESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVA DİLEKÇESİ

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Davacıya ait taşınmazın davalılar tarafından haksız olarak işgali

sebebiyle el atmanın önlenmesi ve fazlaya dair haklarımız saklı

kalmak üzere ……. TL ecrimisil talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

Davacıya ait ……. İli, …….. ilçesi, ……… Mahallesi, ………. parselde kayıtlı olan …… arsa paylı ………… bağımsız bölüm davalılar tarafından haksız olarak işgal edilmiştir.

Müvekkil bir süredir şehir dışında bulunduğundan durumdan henüz haberdar olmuş, taşınmazının davalılar tarafından haksız olarak işgal edildiğini öğrenmiştir. Müvekkilin muvafakatini almadan, bir kira ilişkisi de bulunmayan davalıların taşınmazdaki haksız işgallerine son verilerek haksız el atmanın önlenmesi, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere, aylık …… TL’den …… aylık ecrimisil bedeli olarak toplam ……. TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER     : HMK, TMK ve ilgili tüm mevzuat.

 

DELİLLER                    : Tapu kaydı, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU          : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile, davalıların taşınmazdaki haksız işgallerine son verilerek haksız el atmanın önlenmesine, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere, aylık ……… TL’den …… aylık ecrimisil bedeli olarak toplam ……. TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

vvvv

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat