SANIĞIN ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN BORCUNU ÖDEMEMESİ SEBEBİYLE KATILAN ŞİRKET TARAFINDAN ELEKTRİK SAYACININ SÖKÜLMESİNİ MÜTEAKİP SAYAÇ TAKARAK ELEKTRİK KULLANMAYA DEVAM ETTİĞİ – SANIĞIN BERAATİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 5197
Karar: 2016 / 11017
Karar Tarihi: 14.06.2016

ÖZET: Sanığın elektrik kullanımından kaynaklanan borcunu ödememesi sebebiyle katılan şirket tarafından elektrik sayacının sökülmesini müteakip, sanığın şirketin rızası hilafına yeniden sayaç takarak elektrik kullanmaya devam etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, kullanılan elektrik enerjisinin tüketim miktarının belirlenebilir olduğu dolayısıyla, karşılıksız yararlanma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmemektedir.

(5237 S. K. m. 62, 163)

Dava ve Karar: Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan sanık … …’in, 5237 sayılı TCK’nın 163/3 ve 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair … Asliye Ceza Mahkemesinin 18.02.2014 tarih ve 2012/580 esas, 2014/75 karar sayılı kararına karşı, … 02.03.2016 gün ve 94660652-105-71-6115-2015-Kyb sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09.03.2016 gün ve 2016/94112 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,
Mezkur ihbarnamede;
1-Sanığın mahkûmiyetine karar verilen 5237 sayılı TCK’nın 163/3. maddesinde karşılıksız yararlanma suçunun “Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklinde düzenlendiği,
Dosya kapsamına göre, sanığın elektrik kullanımından kaynaklanan borcunu ödememesi sebebiyle katılan şirket tarafından elektrik sayacının sökülmesini müteakip, sanığın şirketin rızası hilafına yeniden sayaç takarak elektrik kullanmaya devam etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, kullanılan elektrik enerjisinin tüketim miktarının belirlenebilir olduğu dolayısıyla, karşılıksız yararlanma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesinde,
2-02.07.2012 tarihinde kabul edilip 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Kanun’un geçici 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, şikayetçi kurumun zararını tazmin etmeleri halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hususu gözetilerek, öncelikle bilirkişiden normal tarifeye göre (vergiler dahil cezasız) kurum zararının belirlenmesine esas olmak üzere rapor aldırılıp ardından sanığa “bilirkişi tarafından tespit edilecek vergiler dahil cezasız kaçak kullanım bedeline ilişkin zarar miktarını gidermesi halinde 6352 sayılı Kanun’un geçici 2/2. maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine” dair bildirimde bulunularak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerektiği gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Kanun yararına bozma istemine dayanan … Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı, dosya kapsamı ve Yargıtay Kanununun 6545 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile değişik 14. maddesi ile … Başkanlık Kurulunun 12.02.2016 gün ve 2016/1 sayılı iş bölümüne ilişkin kararının ceza daireleri ortak hükümler bölümünde “Ceza daireleri, yürürlük tarihinden önce kendisine gelen ve daha önceden gelip de bozma ya da her ne suretle olursa olsun daire dışına gönderdiği işleri sonuçlandırır.” şeklindeki düzenlemesine göre, işin incelenmesi, kanun yararına bozma talebini 04.11.2015 gün ve 2015/16792 esas ve 2015/19893 karar sayılı ek değerlendirme talebi için dosyanın … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair kararıyla önceden değerlendiren … Ceza Dairesi’nin görevine girdiğinden, Dairemizin görevsizliğine, dosyanın adı geçen Daireye gönderilmesine, 14.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat