Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirilme Dilekçesi

Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirilme Dilekçesi


… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACILAR                      : 1-
                                                 2-
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALILAR                      : 1-
                                                 2-
ADRESİ                                :
 
KONU                                   : Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirilme İstemlerimizden İbarettir.
 
DAVA DEĞERİ                  :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) …… mevkii, ……………..… adresinde bulunan ….. ada, .… parsel sayılı tapulu taşınmaz Müvekkilimiz adına tescilli bulunmaktadır. (EK-1)
 
2-) Davalılar …/…/….. tarihinde haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın taşınmazı çevreleyen tel örgüyü ve müvekkilimize ait olan çok sayıda meyve fidanını sökmek ve müvekkilimizin ekim yapmak için açtığı çukurları kapatmak suretiyle taşınmaza müdahalede bulunmuş olup, Sayın Mahkeme huzurunda dinleteceğimiz tanıklarımız ile de …/…/…. Tarihinden beri davalıların söz konusu taşınmazı fiilen kullandığı ve bahse konu meyve ağaçlarından elde edilen mahsulü de satış yapmak suretiyle değerlendirdikleri sabit bulunmaktadır. (EK 2) Söz konusu müdahale müvekkilimizin taşınmazındaki güvenlik kamerasının …/…./….. tarihli kayıtları (EK 3) ile de sabit bulunmaktadır.
 
3-) Müvekkilimiz davalıya defalarca sözlü uyarılarda bulunmuş ve davalının taşınmazı eski hale getirmesi için ……..  Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesini (EK 4) göndermiştir. Ne var ki davalı söz konusu uyarıları dikkate almamıştır.
 
4-) Söz konusu ihtarnamenin davalı tarafa tebliği üzerine davalı taraf müvekkilimizin yeniden çektiği tel örgüyü tekrar sökmüş ve bu kez de meyve fidanlarının dalları kırarak fidanlara ve taşınmaza zarar vermiştir. İşbu müdahale de …/…./….. tarihli güvenlik kamerası kayıtlarından (EK 5) açıkça anlaşılmaktadır.
 
5) Müvekkilimizin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesi ve eski hale getirilmesi ve bahse konu taşınmazın davalılar tarafından haksız ve müsaade alınmadan kullanılması sebebiyle toplam …… TL ecrimisil talebimize binaen Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
 
HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 683, 729, 730,  6100 S. K. m. 12, 199.
 
HUKUKİ DELİLLER        :

 1. Müvekkile ait tapu kayıtları
 2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

 1. Güvenlik kamerasının …/…./….. tarihli kayıtları
 2. …….. Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesi
 3. Davalıların vermiş olduğu zararı ispata yarar …/…./….. tarihli güvenlik kamerası kayıtları

 
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı, müvekkilimizin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesine ve taşınmazın eski hale getirilmesine, ve söz konusu taşınmazın davalılarca haksız olarak kullanılması sebebiyle toplam ….. TL ecrimisilin ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
 
EKLER                                 :

 1. Müvekkile ait tapu kayıtları
 2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

 1. Güvenlik kamerasının …/…./….. tarihli kayıtları
 2. …….. Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesi
 3. Davalıların vermiş olduğu zararı ispata yarar …/…./….. tarihli güvenlik kamerası kayıtları
 4. Bir adet onaylı vekaletname örneği

 
 
 
Davacı Vekili
                                                                                                                      Av.
 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat