DÜKKAN DEVİR SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DÜKKAN DEVİR SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ………. ile diğer tarafta …….. arasında ….. ‘nde bulunan … numaralı dükkanın devri için bu sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmede ……. devir alan, …….. devir eden olarak ifade edilmiştir.

2- Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme ile kullanımı ve tasarrufu …….’e ait olan ….. Sebze Hali’nde bulunan … numaralı dükkanın, devir alana aşağıda belirtilen şartlarla devir edilmiş olup bu sözleşme hükümlerini taraflar peşinen kabul ederler.

3- Yer Teslimi

Sözleşme imza tarihinde taraflarca imzalanan bir tutanakla yer teslimi yapılacaktır.

4- Ödeme Şekli

Devir edilen dükkanın sözleşme imza tarihi devir tarihi olup devir bedeli …..-TL olarak belirlenmiştir. ………., ………’in oğlu olan …..’ın ….. İcra Müdürlüğü’nün ….. Esas sayılı dosyasındaki …..-TL’lik borcunu ödeyerek devir bedelinin yarısını ifa edecek geri kalan …..-TL’yi de .. / .. / …. tarihli bono ile ödeyecektir.

5- Kesin Teminat

Devir eden devir edilen dükkanın, devir alanın kullanımına engel oluşturabilecek her hangi bir nedenden kaynaklanan sorun karşısında devir alan tarafından sözleşme karşılığında verilen …..-TL bedel üzerinden sorumlu olacaktır. Devir edenin herhangi bir nedenle gelecekte doğması muhtemel borçları durumunda ise bu miktar devir eden tarafından devir alana verilir.

6- Devir Alana Verilen Taşınmazın Kullanım Hakkı

Devir alana tahsis edilen yerin kullanma hakkı devir alanın kendisine aittir. Taşınmaz bu sözleşme hükümlerine uygun şekilde kullanılacaktır. Devir eden bu sözleşme kapsamında devir edilen dükkanı tamamen veya kısmen bedelsiz dahi olsa başkalarına devredemez, yapısını değiştiremez ve taşınmazın alt birimlerini kiraya veremez. İzinsiz olarak hiçbir şekilde eklenti, tesis vb. yapamaz, ve taşınmazın bütünlüğünü bozamaz.

7- Sözleşmenin Feshi Sebepleri

Devir eden tarafından bu sözleşme maddelerine kısmen uyulmadığı veya diğer fesih hallerinin doğmasında sözleşme süresinin dolmasını beklemeden durumu devir alan, devir edene ihtarname ile bildirir, ihtarnamede belirtilen süre içerisinde aykırılık giderilmediği takdirde, devir alanın sözleşmeyi feshetme hakkı doğar.

Devir edenin haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeyi feshetmek istemesi durumunda sözleşme ile kararlaştırılan …..-TL, devir edenden tahsil edilir. Bu durumda devir eden .. / .. / …. tarihi itibariyle devir alana toplam …..-TL borcu bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Devir alan, elinde olmayan ve kabul edilebilir sebeplerden dolayı süresinden önce sözleşmeyi feshetmek isterse, bu durumu …… gün önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Devir alanın fesih talebi devir edence kabul edilir ve sözleşme feshedilir. Bu durumda da devir eden .. / .. / …. tarihi itibariyle devir alana toplam …..-TL borcu bulunduğunu kabul ve beyan eder.

8- Devir Alanın Ağır Hastalığı, Tutukluluk ve Hükümlülük Durumu

Devir alan, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedenini belgelemek kaydıyla ve taahhüdünü sözleşmeyi ifa edemeyecek duruma girerse, bu hallerin oluşumundan itibaren … gün içinde kardeşlerinden ya da çocuklarından birini vekil tayin ederek taahhüdüne devam edebilir. Bu takdirde vekil olacak kişi bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından sorumlu olacaktır.

9- Devir Edenin ve Devir Alanın Ölümü

Devir alanın ölümü halinde sözleşme şartları açısından sözleşmeye yasal varislerince devam edilir. Ancak; varislerin istememeleri durumunda sözleşme fesih edilir. Bu durumda da devir eden .. / .. / …. tarihi itibariyle devir alana toplam …..-TL borcu bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Devir edenin ölümü halinde ise sözleşme şartları açısından yasal varislerini bağlar ve yasal varislerinin fesih hakkı yoktur. Eğer yasal varisler kanuna, usule ve hukuka aykırı olarak sözleşmeyi feshetmek isterlerse devir alanın sözleşmenin feshinden doğacak her türlü hakkı saklıdır.

10- Sözleşmede Belirtilmeyen Hususlar

Sözleşmede belirtilmeyen herhangi bir durum sonucu ortaya çıkacak problemlerde tarafların ortak mutabakatı neticesinde çözümlenerek, devir alanın onayı ile yürürlüğe girer. Diğer hususlarda Borçlar Kanunu Hükümlerine göre hareket edilir.

11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- Tarafların Yerleşim Yeri

Tarafların yerleşim yeri aşağıda gösterilmiş olup, bu adreslere yapılan bilcümle tebligat taraflarca kabul edilmiş sayılır. Adres değişikliği diğer tarafa … gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Devir Eden                                                       Devir Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat