Doğum Sürelerinin Borçlanılması Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Doğum Sürelerinin Borçlanılması Dilekçesi


… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
 
DAVACI                                          :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                           :
 
ADRESİ                                           :
 
KONU                                              : Doğum Sürelerinin Borçlanılması İsteminin Kabulü
                                                           İstemimizden İbarettir.
 
AÇIKLAMALAR   :
 
1-) …/ …/ … tarihinde … işyerinde (EK-1) çalışmaya başlayan ve … sicil numarası ile …/ …/ … tarihinde sigorta kaydı (EK-2) yapılan müvekkilimiz, …/ …/ … tarihinde … … ile evlenmiş (EK-3) ve bu evliliğinden …/ …/ … ve …/ …/ … tarihlerinde  … ve … isimli iki çocuğu olmuştur. (EK-4)  Müvekkilimiz çocuklarının doğumu nedeni ile … gün ücretsiz izin (EK-5) kullanmıştır.
 
2-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler” başlıklı 41. maddesinde; Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan sürelerin, borçlanılabileceği düzenlenmiştir.
 
3-) Müvekkilimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu … Bölge Müdürlüğü’ne …/ …/ … tarihinde vermiş olduğu dilekçe (EK-6) ile doğum sürelerini borçlanma talebinde bulunmuş ve ilgili kurum tarafından …/ …/ … tarihinde kendisine tebliğ edilen …/ …/ … tarihli cevabi yazıda (EK-7), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinde yer alan düzenlemenin, kanunun yürürlük tarihinden önceki doğum olaylarına uygulanamayacağı gerekçe gösterilerek, müvekkilimizin borçlanma talebi reddedilmiştir.
 
4-) Mahkemenizce müvekkilimizin borçlanma talebinin kabulüyle, kurum nezdinde bulunan … prim gün sayısı, kurum tarafından reddedilen sürenin de eklenmesiyle … prim gün olacaktır. Borçlanma sürelerinin eklenmesi sonucu müvekkilimizin emeklilik hakkı doğacak olup tüm bu nedenlerden dolayı mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 5510 S. K. m. 4, 41; 6100 S. K. m. 1, 5, 6, 119; 5521 S. K. m.
1.
 
HUKUKİ DELİLLER        :   1-) …/ …/ … tarihinde … işyeri kayıtları,
                                                    2-)… sicil numarası ile …/ …/ … tarihindeki sigorta kaydı,
                                              3-) Evlilik cüzdanı,
                                              4-) …/ …/ … ve …/ …/ … tarihli Doğum Tutanakları,
                                              5-) Ücretsiz İzin Kağıdı,
                                              6-) …/ …/ … tarihinde verilen dilekçe,
                                              7-) …/ …/ … tarihli cevabi yazı.
 
SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıdaki sebeplerden dolayı müvekkilimizin doğum sürelerinin borçlanılması isteminin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
EKLER                                :
1-) …/ …/ … tarihinde … işyeri kayıtları,
                                              2-)… sicil numarası ile …/ …/ … tarihindeki sigorta kaydı,
                                              3-) Evlilik cüzdanı,
                                              4-) …/ …/ … ve …/ …/ … tarihli Doğum Tutanakları,
                                              5-) Ücretsiz İzin Kağıdı,
                                              6-) …/ …/ … tarihinde verilen dilekçe,
                                              7-) …/ …/ … tarihli cevabi yazı,
                                              😎 Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
 
Davacı Vekili
     Av.
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat