DİZİ VE JENERİK MÜZİĞİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DİZİ VE JENERİK MÜZİĞİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme,

Firma Unvanı

Adresi

ile

Sanatçı Adı ve Soyadı

Adres

(sözleşmede kısaca “Sanatçı” olarak anılacaktır)

arasında işbu sözleşme aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak 01.09.2006 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.

  • SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, yapımcılığı … tarafından üstlenilen “…” isimli televizyon dizisi (aşağıda “Dizi” olarak anılacaktır) için Sanatçı tarafından üretilecek olan bölüm müzikleri (bölüm müzikleri aşağıda kısaca “Dizi Müzikleri” olarak anılacaktır) ve söz dâhil Jenerik Müziğinin (bundan sonra kısaca “Jenerik” olarak anılacaktır) Dizi içerisinde ve/veya Dizi’nin tanıtımına yönelik programlarda kullanılmak üzere MSG hakları saklı kalmak kaydıyla, mali hakları ile icracı sanatçı komşu haklarının …’ye devri taahhüdüne ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.

2- SANATÇI’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sanatçı, Dizi çekimleri devam ettiği sürece beher bölüm için ihtiyaç duyulup … tarafından talep edilecek bölüm müziklerini, Dizi’nin senaryosu ve …’nin talepleri doğrultusunda üretmeyi ve kayıtlı master kopyasını ise Dizi’nin beher bölümünün yayınından en geç 3 (üç) gün öncesine kadar …’ye teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sanatçı, aynı zamanda Dizi jenerik müziklerini Dizi senaryosu ve …’nin talepleri doğrultusunda vücuda getirecektir. Sanatçı, sözleşme konusu jenerik müziğinin de kayıtlı master kopyasını en geç …/…/… tarihine kadar …’ye teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sanatçı, işbu sözleşme uyarınca vücuda getireceği Dizi Müziklerinin ve Jenerik’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21-25. madde hükümlerinde düzenlenen mali haklarına yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmaksızın 3. kişilere devir hakkını da kapsar şekilde sahip olacağını ve Dizi Müziklerinin vücuda getirilmelerini takiben, Dizi Müzikleri üzerinde haiz olacağı FSEK m. 21’de tanımlanan “işleme”, m. 22’de tanımlanan “çoğaltma”, m. 23’de tanımlanan “yayma”, m. 24’de tanımlanan “temsil”, m. 25’de tanımlanan “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali haklarını, yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere ve MSG hakları saklı kalmak kaydıyla …’ye devredeceğini kabul ve taahhüt ederler. Sanatçı ayrıca işbu Sözleşme ile 4630 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesi uyarınca eserler üzerinde haiz bulunduğu/bulunacağı komşu hakları mezkur madde 1.A.5 bendi hükmü kapsamında …’ye devretmiş olup …’nin mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı işbu sözleşmede öngörülen ödemeler haricinde ayrıca herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul ile bu hususların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.3. Sanatçı, sözleşme konusu bölüm müziklerinin ve jenerik’in tamamen kendisi tarafından yaratılacağını ve anılan eserlerin daha önce hiçbir amaç için doğrudan ve/veya üçüncü kişiler eli ile herhangi bir şekilde yayımlanmamış, özgün ve kendisine has olacağını garanti ve beyan ederler. Sanatçı, jenerik müziklerin kopya ve/veya orijinallerini hiçbir şekilde herhangi bir yerde 3. şahıslara kullandırmamayı kabul ve taahhüt eder.

3- ESERİN MALİ HAKLARININ DEVRİ TAAHHÜDÜ

Sanatçı FSEK m.8 uyarınca dizi üzerinde özgün müzik bestecisi sıfatıyla haiz olacağı ve sözü ve/veya bestesi dâhil olmak üzere bizzat vücuda getireceği sözleşme konusu eserler üzerinde eser sahibi sıfatıyla haiz olacağı, FSEK m. 21’de tanımlanan “işleme”, soundtrack de dâhil olmak üzere kaset, CD, video kaset, VCD, DVD, telefon melodisi olarak yayımı ve sair mevcut veya ilerideki teknolojik gelişmeler neticesi meydana çıkabilecek iletişim araç ve gereçlerinin tümü ile FSEK. m. 22’de tanımlanan “çoğaltma”, m. 23’de tanımlanan “yayma”, free TV, pay TV, kablolu ve/veya uydu aracılığıyla yayın yapan TV’ler, radyolar, kapalı/açık sistem, kablolu veya kablosuz iletişim kanallarında ve internet dâhil her tür yayınlama, m. 24’de tanımlanan “temsil”, m. 25’de tanımlanan “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali haklarını herhangi belirli bir amaç için sınırlanmış olmaksızın dilediği her tür surette söz konusu eserlerin vücuda getirilmelerini müteakiben derhal yurt içinde ve dışında bunları 3. kişilere devrini de kapsar şekilde süresiz ve herhangi bir sayı kısıtlaması olmaksızın, MSG hakları saklı kalmak koşuluyla …’ye devredeceğini kabul ve taahhüt eder.

… ayrıca Markaların Tescil Başvurularına ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına ait Tebliğde sayılan ve daha sonra bu mal ve/veya hizmetlere eklenecek tüm ticari ürün ve/veya hizmetlerde, sözleşme konusu eserlerin kullanılması suretiyle vücuda getirilen eserlere ve vücuda getirilmesi muhtemel eserlere ilişkin isim ve görüntü kullanma haklarının da, bu hususlarda 3. kişilere devir ve lisans tanıma yetkilerini de kapsar şekilde sahibi olmuştur.

Sanatçı yukarıda yazılı tüm bu hususlara muvafakat etmiş ve işbu Sözleşme ile 4630 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80/A ve 80/B maddeleri uyarınca haiz bulunduğu/bulunacağı icracı sanatçı ve yapımcı sıfatıyla sahip olduğu bağlantılı ve komşu hakları mezkur madde 1.A.5 ve 1.B.1 bend hükümleri kapsamında …’ye devretmiş olup …’nin mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı işbu sözleşmede öngörülen ödemeler haricinde ayrıca herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul ile bu hususların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4-ÜCRET VE ÖDEME

Sanatçı’nın işbu sözleşmenin 2.2. madde hükmü dairesinde üreterek teslim edeceği 1. bölüm müziği için, mali ve komşu hak devir bedeli olan 2.000,00 TL’yi (İki Bin Türk Lirası), 1. bölüm müziğine ait master kayıtlarının kendisine teslimi ve mali hak devri işlemlerinin yapılmasının ardından yayınlanacak 1. bölümün yayınını takip eden 15 (Onbeş) gün içerisinde gp/smm mukabili Sanatçı’ya ödeyecek olup, 2. bölüm ve devam eden diğer bölüm müzikleri için ise beher bölüm başına mali ve komşu hak devir bedeli olan 2.000,00 TL’yi (İki Bin Türk Lirası) ilgili bölümün yayınını takip eden 15 gün içerisinde Sanatçı’ya ödeyecektir. Anılan ücretlere ilişkin gelir vergisi stopajı ise … tarafından ayrıca ilgili vergi dairesine yatırılacaktır. Sanatçı, bu ücretler dışında …’den herhangi bir ücret veya hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

…, aynı zamanda Sanatçı’nın  üreterek teslim edeceği “Jenerik Müziği” için kendisine ……… ödeyecektir. Sanatçı, bu ücretler dışında …’den herhangi bir ücret veya hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

5-SAİR SÖZLEŞMELERE AYKIRILIK

Sanatçı işbu sözleşmenin bundan önce bizzat kendisi veya yetkili vekilleri tarafından üçüncü kişilerle akdedilmiş sözleşmelere aykırı bulunmadığını ve bunları ihlal etmediğini, böyle bir durumun varlığı halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve …’nin söz konusu nedenlerle üçüncü kişilerin her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebine muhatap kalması halinde adı geçen taleplerden beri kılınması için gerekli tüm tedbirleri derhal alacağını kabul ve taahhüt ederler.

6-SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

İşbu sözleşme taraflar arasında bağlayıcı olup, her ne suretle olursa olsun taraflar işbu sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri, edimleri 3. kişilere devir ve temlik edemezler.

7-GİZLİLİK

Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

8-GEÇERLİLİK

İşbu sözleşmenin bir veya birden fazla hükümlerinin geçersiz olması veya sonradan geçersiz hale gelmesi durumunda sözleşmenin diğer hükümleri bundan etkilenmeyecek ve geçerliliklerini koruyacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde taraflar geçersiz olan veya geçersiz hale gelen hüküm ile amaçladıkları iktisadi sonucu gerçekleştirecek yeni bir hüküm üzerinde mutabık kalmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Mutabakatın sağlanamaması ve böylece sözleşmede boşluk oluşması halinde söz konusu boşluk taraflardan birinin talebi ile yetkili Mahkeme tarafından doldurulur.

10-FESİH VE CEZAİ ŞART

. …, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi halinde Taraflar, noter vasıtasıyla yazılı bir ihtar göndermek suretiyle aykırılığın ……… gün içerisinde giderilmesini talep ederler, aykırılığın bu süre zarfında giderilmemesi halinde Taraflar dilerse işbu sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hakkını haizdir. Tarafların uğradığı her nevi maddi ve manevi zararının tamamının giderilmesinin yanı sıra ayrıca her bir ihlal için Taraflardan’dan ………… cezai şart talep hakkını da haizdir.

11-YÜRÜRLÜK VE SÜRE

İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Dizi’nin 13. bölümünün yayınlanması ile sona erer. Şu kadar ki, fesih tarihi itibariyle henüz ifa olunmamış hükümler bakımından sözleşme geçerliliğini muhafaza edecektir.

12- TEBLİGATLAR

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

13-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

 

Firma                                                    Sanatçı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat